Back

ⓘ Синтакса падежа
                                     

ⓘ Синтакса падежа

Падежни систем је врло комплексан и сложен подсистем синтаксе. Њега чине различити облици променљивих именичких речи. Падежи представљају морфосинтаксичку категорију именичких речи. С једне стране, чине систем облик у промени именичких речи, а с друге стране регулишу њихове употребне вредности, тј. синтаксичке функције у реченици.

 • време: Сећао се какав је био у детињству.
 • неправи објекат: Бринули су о деци.
 • именски део предиката: Стално су били на опрезу.
 • узрок и циљ: Дошао је по задатку.
 • начин: Све иде по плану.
 • место: На табли нешто пише.
                                     
 • Деклинација је промена речи по падежима Арапски језик одликују три падежа мада постоји могучност да се вокатив издвоји као засебан падеж али за то тренутно нема
 • Хрватски језик у 19. стољећу, 2010 Домашаји и ограничења локалистичке теорије падежа 2010 Комуникацијски аспект граматичкога описа, 2010 Ред ријечи, 2011 Начини
 • постоји строга дистинкција између: три рода: мушки, женски, средњи седам падежа номинатив, генитив, датив, акузатив, вокатив, инструментал, локатив два
 • категорије рода, броја и падежа Разликују се три рода мушки, женски, средњи три броја једнина, множина, паукал и седам падежа номинатив, генитив, датив
 • Лесковачки говор је чувао полуглас, дифтонг дз, сводећи именску промену на два падежа редукујући конјугацију на најнужније облике и пунећи лексику подједнако
 • српском могу бити организоване у табеле по категоријама: лице, број, род и падеж Непроменљиве категорије коришћене за групацију облика речи у парадигми
 • чешки.. Стога њихово инсистирање на етимолошком правопису, разликовању падежа у множини, обзир према осталим хрватским дијалектима, те неке друге карактеристике
 • Introduccion a la linguistica hispanica. Cambridge University Press. Кликовац, Душка 2014 Литература за предмет Синтакса српског језика. у рукопису. 
 • именице користе суфиксе за означавање величине, броја, описа, поседовања и падежа Постоји укупно 29 суфикса разврстаних у 5 класа. Свакој речи се не сме
 • множине град градови према староштокавској множини гради изједначавање падежа у дативу, локативу и инструменталу, као и дефинитивна успостава дочетнога
 • метод јесте да се означе аргументи на неки начин, на пример означавањем падежа или другим маркером. Фиксиран редослед речи редукује експресивност, али

Users also searched:

...