Back

ⓘ Hlorofenol
Hlorofenol
                                     

ⓘ Hlorofenol

Hlorofenol je bilo koji organohlorid fenola koji sadrži jedan ili više kovalentno vezanih atoma hlora. Hlorofenoli se formiraju elektrofilnom halogenacijom fenola hlorom. Većina hlorofenola ima brojne izomere. Monohlorofenoli imaju tri izomera, jer postoje samo tri različite pozicije u fenolnom prstenu; 2-hlorofenol, na primer, je izomer kod koga je atom hlora u orto poziciji. Pentahlorofenol, u kontrastu s tim, ima samo jedan izomer, jer su svih pet dostupnih pozicija prstena fenola hlorinisane.

Hlorofenoli se često koriste kao pesticidi, herbicidi, i dizinfektanti.

                                     
  • 5 - hloro - 2 - benzoksazolion, se može sintetisati reakcijom heterciklizacije 2 - amino - 4 - hlorofenola sa fosgenom. D.F. Marsh, U.S. Patent 2.895.877 1959 Dong DL, Luan
  • Dihlorofen je organsko jedinjenje, koje sadrži 13 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 269, 123 Da. Ghose, A.K. Viswanadhan V.N. & Wendoloski, J.J
  • iz petrohemijske industrije. Mogu se naći u vodama za piće u obliku hlorofenola koji potiče usled dezinfekcije hlora vode za piće Joanne Wixon Douglas
  • 1.1.134: sad EC 2.1.1.129 EC 2.1.1.135: sad EC 1.16.1.8 EC 2.1.1.136: hlorofenol O - metiltransferaza EC 2.1.1.137: arsenit metiltransferaza EC 2.1.1.138:

Users also searched:

...