Back

ⓘ Категорија:Хемијске теорије
                                               

Molekularna orbitalna teorija

U hemiji, molekularna orbitalna teorija je metod za odredivanje molekularne strukture u kome elektroni nisu dodeljeni individualnim vezama izmedu atoma, nego se smatra da se kreću pod uticajem jezgara u celom molekulu. U ovoj teoriji, svaki molekul sadrži set molekulskih orbitala, pri čemu se uzima da se molekularno orbitalna talasna funkcija ψ j može napisati kao jednostavna ponderisana suma n konstitutivnih atomskih orbitala χ i, sledeći ovu jednačinu: ψ j = ∑ i = 1 n c i j χ i. {\displaystyle \psi _{j}=\sum _{i=1}^{n}c_{ij}\chi _{i}.} c ij koeficijenti se mogu numerički odrediti supstit ...

                                     

ⓘ Хемијске теорије

  • U hemiji, molekularna orbitalna MO teorija je metod za odredivanje molekularne strukture u kome elektroni nisu dodeljeni individualnim vezama izmedu
  • ISBN 978 - 0 - 7167 - 3107 - 8. W. Locke 1997 Увод у молекулску орбиталну теорију Carl R. Nave 2005 HyperPhysics Линус Полинг - Природа хемијске везе
  • Hemijska teorija grafova je topološka grana matematičke hemije koja primenjuje teoriju grafova na matematičko modelovanje hemijskih fenomena. Pioniri
  • Хемијска супстанца или супстанција је облик постојања материје. То је чулима доступан облик материје. Карактерише је маса мировања. Састоји се од веома
  • Хемијски елемент је врста чисте хемијске супстанце која се не може поделити на две или више чисте супстанце обичним хемијским методама. Хемијски елементи
  • Теорије киселина и база представљају скуп научних теорија које описују особине и помажу у класификовању две важне класе једињења: киселина и база. Прву
  • ukazuje na matematički okvir hemijske termodinamike. Godine 1865, nemački fizičar Rudolf Klauzijus je u svom radu Mehanička teorija toplote postulirao principe
  • идентичног хемијског понашања и стварања сличних хемијских једињења. Хемија хафнијума је толико слична са цирконијумовом да раздвајање користећи хемијске реакције
  • Hemijska fizika je potdisciplina hemije i fizike koja istražuje fizikohemijske fenomene koristeći tehnike atomske, molekulske, i optičke fizike i fizike
  • наука. Изванредан Семјоновљев рад на механизму хемијске трансформације укључује исцрпну анализу примене теорије ланчане реакције на различите реакције 1934