Back

ⓘ FMO4
FMO4
                                     

ⓘ FMO4

Metabolička N-oksidacija amino-trimetilamina TMA iz hrane je posredovana monooksigenazom koja sadrži flavin. Ovaj gen ispoljava nasledni FMO3 polimorfizam kod ljudi koji rezultira u maloj potpopulaciji sa umanjenom TMA N-oksidacionom sposobnošću, posledica čega je sindrom zadaha ribe, trimetilaminurija. Tri forme ovog enzima, FMO1 u fetalnoj jetri, FMO2 u jetri odraslih osoba, i FMO3 su kodirani genima koji su grupisani u 1q23-q25 regionu. Monooksigenze koje sadrže flavin su NADPH zavisni flavoenzimi koji katalizuju oksidaciju nukleofilnih heteroatomskih centera ksenobiotika kao što su pesticidi i lekovi.

                                     
  • aminska oksidaza mešovite funkcije, FMO, FMO - I, FMO - II, FMO1, FMO2, FMO3, FMO4 FMO5, flavinska monooksigenaza, metilfeniltetrahidropiridinska N - monooksigenaza
  • dostupna u prilog toj tvrdnji. Ovaj gen je lociran u klasteru sa FMO1, FMO3, i FMO4 genima na hromozomu 1. Dimetilanilin monooksigenaza formiranje N - oksida

Users also searched:

...