Back

ⓘ Piruvat kinaza
Piruvat kinaza
                                     

ⓘ Piruvat kinaza

Piruvat kinaza je enzim koji učestvuje u glikolizi. Ona katalizuje transfer fosfatne grupe sa fosfoenolpiruvata na ADP, formirajući molekul piruvata i ATP-a.

                                     

1. Reakcija

Za rad piruvat kinaze je neophodan jon magnezijuma. Enzim se grupiše kao transferaza u medunarodnoj klasifikaciji enzima.

Piruvat kinaza posreduje finalni korak u glikolitičkom putu, kojim se formira piruvat, krajnji proizvod aerobne glikolize. U anaerobnoj glikolizi, laktat dehidrogenaza koristi NADH proizveden gliceraldehid fosfat dehidrogenazom da redukuje piruvat do laktata. Kod ljudi, postoje dva izozima piruvat kinaze: tip M mišići, SwissProt P14618 i tip L,R jetra i eritrociti, SwissProt P30613. Ovi izozimi se razlikuju po primarnoj strukturi i regulaciji.

                                     
 • piruvat dehidrogenaza acetil - transfer kinaza EC 2.7.11.2, PDH kinaza PDHK, PDK, PDK1, PDK2, PDK3, PDK4, piruvatna dehidrogenaza kinaza piruvat dehidrogenaza
 • Piruvat kinaza - fosfataza EC 3.1.3.49, piruvat kinazna fosfataza je enzim sa sistematskim imenom ATP: piruvat 2 - O - fosfotransferaza - fosfat fosfohidrolaza
 • piruvat voda dikinaza kinaza EC 2.7.11.33, PSRP, PEPS kinaza je enzim sa sistematskim imenom ADP: piruvat voda dikinaza fosfotransferaza. Ovaj
 • piruvat fosfat dikinaza kinaza EC 2.7.11.32, PPDK regulatorni protein, piruvat fosfat dikinaza regulatorni protein, bifunkcionalna dikinaza regulatorni
 • kinaza kinaza EC 2.7.11.3, AMP - activirana kinaza AMP - activirana proteinska kinaza kinaza hidroksimetilglutaril koenzim A reduktaza kinaza kinaza
 • Ciklin - zavisna kinaza EC 2.7.11.22, Bur1, Bur1 Cdk, Cak1, Cak1p, cdc2, cdc2 kinaza Cdc28p, CDK, cdk - aktivirajuća kinaza Cdk - aktivirajuća proteinska kinaza cdk1
 • Fosforilaza kinaza EC 2.7.11.19, defosfofosforilazna kinaza fosforilazna kinaza fosforilacija glikogen fosforilazna kinaza fosforilazna b kinaza je enzim
 • Termin Piruvat fosfat dikinaza regulatorni protein ima više značenja. Piruvat fosfat dikinaza - fosfat fosfotransferaza, enzim Piruvat fosfat dikinaza
 • MKK7 Aktivatori p38 MKK3 i MKK6 JNK MKK4 i MKK7 i ERK MEK1 i MEK2 kinaza definišu nezavisne MAP kinazne puteve prenosa signala. Dérijard B et al
 • Polo kinaza EC 2.7.11.21, Cdc5, Cdc5p, Plk, PLK, Plk1, Plo1, polo serin - treonin kinaza polo - like kinaza polo - like kinaza 1, serin treonin - specifična
 • kinaza - 3beta, GSK, protein tau kinaza STK31, tau kinaza tau - protein kinaza I, tau - protein kinaza II, tau - tubulin kinaza TPK, TPK I, TPK II, TTK je enzim