Back

ⓘ Oksidoreduktaza
                                     

ⓘ Oksidoreduktaza

U biohemiji, oksidoreduktaza je enzim koji kataluje transfer elektrona sa jednog molekula, reduktanta, na drugi oksidans. Ova grupa enzima obično koristi NADP ili NAD+ kao kofaktore.

                                     

1. Reakcije

Na primer, enzim koji katalizuje ovu reakcciju je oksidoreduktaza:

A – + B → A + B –

U ovom primeru, A je reduktant donor elektrona, a B je oksidans akceptor elektron.

U biohemijskim reakcijama je ponekad teže uočiti redoks reakcije, kao što je ova reakcija iz glikolize:

P i + glyceraldehyde-3-phosphate + NAD + → NADH + H + + 1.3-bisphosphoglycerate

U toj reakciji, NAD + je oksidans, a gliceraldehid-3-fosfat je donor elektrona.

                                     

2. Nomenklatura

Kompletna imena oksidoreduktaza se formiraju kao donor:akceptor oksidoreduktaza"; medutim, druga imena su uobičajenija. Često se koriste imena oblika donor dehidrogenaza", kao što je gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaza za drugu reakciju gore. Uobičajeni nazivi se takode ponekad formiraju kao akceptor reduktaza", kao što je NAD + reduktaza. Donor oksidaza" je poseban slučaj kad je O 2 akceptor.

                                     

3. Klasifikacija

Oksidoreduktaze se klasifikuju kao EC 1 u klasifikaciji enzima EC brojevima. Oksidoreduktaze se dalje dele u 22 podklase:

 • EC 1.19 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na redukovani flavodoksin kao donor
 • EC 1.4 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na CH-NH 2 grupu donora aminokiselina oksidoreduktaza, monoamin oksidaza
 • EC 1.9 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na hem grupu donora
 • EC 1.17 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na CH ili CH 2 grupe
 • EC 1.21 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na X-H i Y-H do formiraju X-Y vezu
 • EC 1.1 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na CH-OH grupu donora alkohol oksidoreduktaze
 • EC 1.7 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na druga jedinjenja kao donore
 • EC 1.20 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na fosfor ili arsen u donorima
 • EC 1.15 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na superoksidne radikale kao akceptore
 • EC 1.12 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na vodonik kao donor
 • EC 1.11 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na peroksid kao akceptor peroksidaze
 • EC 1.16 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na oksidaze metalnih jona
 • EC 1.13 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na pojedinačne donore sa inkorporacijom molekulskog kiseonika oksigenaze
 • EC 1.10 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na difenole i srodne supstance kao donore
 • EC 1.2 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na aldehide ili okso grupu donora
 • EC 1.14 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na sparene donore sa inkorporacijom molekulskog kiseonika
 • EC 1.97 obuhvata druge oksidoreduktaze.
 • EC 1.5 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na CH-NH grupu donora
 • EC 1.3 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na CH-CH grupu donora CH-CH oksidoreduktaze
 • EC 1.18 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na gvožde-sumpor proteine kao donore
 • EC 1.6 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na NADH ili NADPH
 • EC 1.8 obuhvata oksidoreduktaze koje deluju na sumpornu grupu donora


                                     
 • NADH: askorbatni radikal oksidoreduktaza NADH - semidehidroaskorbat oksidoreduktaza askorbat slobodni radikal reduktaza, NADH: AFR oksidoreduktaza monodehidroaskorbatna
 • Aminokiselinske oksidoreduktaze su oksidoreduktaze tip enzima, koji deluje na aminokiselinama. One sačinjavaju većinu enzima klasifikovanih pod EC brojem
 • dihidrolipoamid: NAD oksidoreduktaza dihidrolipoinska dehidrogenaza, dihidrotioktinska dehidrogenaza, lipoamidna dehidrogenaza NADH lipoamidna oksidoreduktaza NADH
 • S - malat: akceptor oksidoreduktaza L - malat - hinonska oksidoreduktaza malat: hinon oksidoreduktaza malat hinonska oksidoreduktaza MQO, malat: hinon reduktaza
 • 4 - en - 3 - ketosteroid - 5alfa - oksidoreduktaza Delta4 - 5alfa - dehidrogenaza, 3 - okso - 5alfa - steroid: akceptor Delta4 - oksidoreduktaza tesI gen je enzim sa
 • 2 - ketoglutarat feredoksinska oksidoreduktaza 2 - oksoglutarat: feredoksin oksidoreduktaza KGOR, 2 - oksoglutarat feredoksinska oksidoreduktaza 2 - oksoglutarat: feredoksin
 • monofosfat dehidrogenaza, IMP oksidoreduktaza inozin monofosfat oksidoreduktaza je enzim sa sistematskim imenom IMP: NAD oksidoreduktaza Ovaj enzim katalizuje
 • protein - disulfidna izomeraza oksidoreduktaza tiol: protein - disulfid oksidoreduktaza tiol - protein disulphidna oksidoreduktaza je enzim sa sistematskim imenom
 • 1.5.99.12, N6 - dimetilaliladenin: akceptor oksidoreduktaza 6 - N - dimetilaliladenin: akceptor oksidoreduktaza OsCKX2, CKX, citokininska oksidaza dehidrogenaza
 • Elektron - prenosni - flavoprotein dehidrogenaza EC 1.5.5.1, ETF - QO, ETF: ubihinon oksidoreduktaza dehidrogenaza flavoproteina elektronskog transfera, dehidrogenaza

Users also searched:

...