Back

ⓘ Metilkobalamin
Metilkobalamin
                                     

ⓘ Metilkobalamin

Metilkobalamin je kobalamin koji se koristi u tretmanu periferne neuropatije, dijabetičke neuropatije, i kao preliminarni tretman za amiotrofičnu lateralnu sklerozu. On je forma vitamina B 12 i razlikuje se od cijanokobalamina po tome što je cijanid zamenjen metil grupom. Metilkobalamin poseduje oktaedralni centar kobalta. Metilkobalamin se može dobiti u obliku svetlih crvenih kristala.

Iz perspektive koordinacione hemije, metilkobalamin je osoben po tome što je redak primer enzima koji sadrži metal-alkil veze. Nikal-metil intermedijeri su predloženi kao mogući završni korak metanogeneze.

                                     

1. Produkcija

Metilkobalamin se može formirati u laboratoriji redukcijom cijanokobalamina sa natrijum borohidridom u alkalnom rastvoru, i naknadnom adicijom metil jodida.

                                     
  • je takode poznat kao adenozilkobalamin i dibenkozid, je zajedno sa metilkobalaminom MeCbl jedna od aktivnih formi vitamina B12. On je dostupan u obliku
  • konvertuje cijanokobalamin to bilo koju od aktivnih formi vitamina B12, npr. metilkobalamin Cijanokobalamin je najpoznatiji i najviše proizvodeni provitamin iz
  • 2006, Vol. 44, No. s1, Pages 1 - 3, Retrieved 2010 - 02 - 14 Kobamamid Metilkobalamin Azot - monoksid Vitamin B12 Portal Medicina Portal Hemija Hydroxocobalamin
  • кутијици са десне стране, обележеним са R се налази 5 - деоксиаденозин. У метилкобаламину то место заузима метил група, док је присуство цијанидног анјона на
  • kompleksu, pri čemu se CO transportuje kroz tunel, a metil grupu pruža metilkobalamin Hidrogenaze su bioorganometalici u smislu da njihova aktivna mesta
  • renalnim epitelijalnim ćelijama. Metioninska sintaza se sastoji od metilkobalamina kao kofaktora, derivata vitamina B - 12 koji je u znatnoj meri sličan

Users also searched:

...