Back

ⓘ Receptor paratiroidnog hormona 1
Receptor paratiroidnog hormona 1
                                     

ⓘ Receptor paratiroidnog hormona 1

Receptor paratiroidnog hormona 1 je protein koji je kod ljudi kodiran PTH1R genom. PTH1R deluje kao receptor za paratiroidni hormon i za paratiroidnom hormonu srodan protein.

                                     

1. Funkcija

Ovaj "klasični" PTH receptor je izražen u visokim nivoima u kostima i bubrezima. On reguliše homeostazu jona kalcijuma putem aktivacije adenilat ciklaze i fosfolipaze C. U kostima, on je izražen na površini osteoblasta. Kad je receptor aktiviran putem vezivanja PTH, osteoblasti izražavaju RANKL receptorski aktivator za nuklearni faktor κB ligand, koji se vezuje za RANK Receptorski aktivator za nuklearni faktor kB na osteoklastima. Time se osteoklasti aktiviraju da povećaju brzinu resorpcije.

                                     

2. Mehanizam

On je član sekretinske familije G protein spregnutih receptora. Aktivnost ovog receptora je poredovana G s tipom G proteina koji aktiviraju adenilil ciklazu. Osim toga, oni mogu da aktiviraju fosfatidilinozitol-kalcijumski sistem sekundarnih glasnika.

                                     

3. Interakcije

Receptor paratiroidnog hormona 1 formira interakcije sa regulatornim kofaktorom 2 natrijum-vodonične razmene i regulatorom 1 natrijum-vodoničnog antiportera 3.

                                     

4. Spoljašnje veze

  • "Parathyroid Hormone Receptors: PTH1”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology. Архивирано из оригинала на датум 16. 05. 2011.
  • Receptor,+Parathyroid+Hormone,+Type+1 на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH