Back

ⓘ EMR3
EMR3
                                     

ⓘ EMR3

Ovaj protein je član adhezinske familije GPCR receptora izražene predominantno u ćelijama imunskog sistema. Ti proteini imaju karakteristični dugački ekstracelularni region sa promenljivim brojem N-terminalnih domena sličnih epidermalnom faktoru rasta EGF, koji je spregnut sa TM7 domenom putem domena sličnog mucinu. U slučaju EMR3, taj proteinski domen se sastoji od dva N-terminalna proteina slična epidermalnom faktoru rasta. Ovaj gen je blisko srodan sa genom na hromozomu 19 koji kodira molekul EMR3. EMR2 učestvuje u mijeloid-mijeloid interakcijama tokom imunskih i inflamatornih responsa.

                                     
  • human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH EMR3 protein, human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings
  • Ovaj gen je blisko srodan sa genom na hromozomu 19 koji kodira molekul EMR3 EMR2 protein ne formira interakcije sa komplementnim regulatornim proteinom

Users also searched:

...