Back

ⓘ Kalcijum-detektujući receptor
Kalcijum-detektujući receptor
                                     

ⓘ Kalcijum-detektujući receptor

PKalcijum-detektujući receptor je G protein spregnuti receptor klase C koji reaguje na promene ekstracelularnih nivoa jona kalcijuma. U paraštitnoj žlezdi, kalcijum-detektujući receptor kontroliše homeostazu kalcijuma putem regulacije otpuštanja paratiroidnog hormona.

                                     

1. Prenos signala

Otpuštanje PTH je inhibirano u responsu na povišenje koncentracije kalcijuma u plazmi i time uzrokovanu aktivaciju kalciumskog receptora. Povećano vezivanje kalcijuma na ekstracelularnoj strani proizvodi konformacione promene receptora, te na intracelularnoj strani dolazi do inicijacije puta fosfolipaze C, putem G qα tipa G proteina, što ultimatno povišava intracelularnu koncentraciju kalcijuma. Time se inhibira fuzija vezikula i eksocitoza paratiroidnog hormona. On takode inhibira cAMP zavisni put, mada neki izvori navode suprotno dejstvo)

                                     

2. Spoljašnje veze

 • Receptors,+Calcium-Sensing на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
 • CASRdb - Calcium Sensing Receptor Database
 • CASR+protein на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
 • "Calcium-Sensing Receptors”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
                                     
 • receptora su identifikovane u vomeronazalnom organu V1R, V2R i V3R Oni su G protein spregnuti receptori ali su samo u daljoj vezi sa receptorima glavnog
 • G - protein spregnutih receptora Njegova aktivnost je posredovana G proteinima koji stimulišu sistem fosfatidilinozitol - kalcijum sekundarnih glasnika.
 • Eikozanoidni receptor je integralni membranski protein koji detektuje prisustvo eikozanoidnih signalnih molekula. Većina, mada ne svi, su G protein spregnuti
 • protein - spregnutih receptora Nakon interakcije sa njihovim specifičnim hemokinskim ligandom, hemokinski receptori iniciraju fluks jona Intracelularnog kalcijuma Ca2
 • intracelularnog kalcijuma Kalcijumska funkcija kod kičmenjaka isto tako obuhvata aktivaciju proteinske kinaze C i njene efekte. M3 receptor je Gq - spregnut
 • hormon paratiroidni hormon - srodne peptide. Ti receptori aktiviraju adenilil ciklazu i fosfatidil - inozitol - kalcijum put. Receptori ove familije imaju 7 transmembranskih
 • četiri receptora identifikovana za prostaglandin E2 PGE2 Gq proteini posreduju aktivnost ovog receptora putem sistema fosfatidilinozitol - kalcijum sekundarnog
 • Acetilholinski receptor AChR je integralni membranski protein koji odgovara na vezivanje neurotransmitera acetilholina. Poput drugih transmembranskih receptora acetilholinski
 • bubrezima. PTH1R reguliše homeostazu jona kalcijuma putem aktivacije adenilat ciklaze i fosfolipaze C. Receptora paratiroidnog hormona 2 PTH2R je izražen
 • povišava koncentraciju Intracelularnog slobodnog kalcijuma i Gi inhibira adenilat ciklazu. Pored toga, receptor stimuliše puteve mitogenom - aktiviranih proteinskih

Users also searched:

...