Back

ⓘ Категорија:Аналитичка хемија
                                               

Apsorpcioni spektar

Apsorpcioni spektar materijala je frakcija upadne radijacije koju je materijal apsorbovao na rasponu frekvencija. Apsorpcioni spektar je prvenstveno odreden atomskom i molekulskom kompozicijom materijala. Postoji veća verovatnoća da će do apsorpcije radijacije doći na frekvencijama koje se poklapaju sa energetskom razlikom izmedu dva kvantno mehanička stanja molekula. Apsorpcija do koje dolazi usled prelaza izmedu dva stanja se naziva apsorpcionom linijom i spektar se tipično sastoji od mnoštva linija. Frekvencije gde se javljaju apsorpcione linije, kao i njihovi relativni intenziteti, prv ...

                                               

Друга аналитичка група анјона

Друга аналитичка група анјона у аналитичкој хемији је група следећих анјона: PO 4 3-, CO 3 2-, BO 2 -, SO 3 2-, S 2 O 3 2-, AsO 3 3-, AsO 4 3-, C 2 O 4 2-, CrO 4 2-, C 4 H 4 O 6 2-.

                                               

Друга аналитичка група катјона

Друга аналитичка група катјона у аналитичкој хемији је група следећих катјона: Hg 2+, Pb 2+, Cu +, Cu 2+, Cd 2+, Bi 3+, As 3+, As 5+, Sb 3+, Sb 5+, Sn 2+, Sn 4+.

                                               

Електрофореза

Електрофореза метод је који се између осталог користи у молекуларној биологији како би се раздвојили фрагменти ДНК молекула и утврдили њихове величине према величинама фрагмената које су унапред познате. Електрофорезом се мери кретање диспергованих честица у односу на флуид под утицајем просторно униформног електричног поља. Електрофореза позитивно наелектрисаних честица се понекад назива катафореза, док се електрофореза негативно наелектрисаних честица понекад назива анафорезом.

                                               

Izoelektrična tačka

Izoelektrična tačka, IEP) predstavlja pH vrijednost na kojoj su odredeni molekuli ili površina naelektrisani neutralno. Amfoterni molekuli koji spadaju u cviterjone sadrže i pozitivna i negativna naelektrisanja u zavisnosti od funkcionalnih grupa koje su prisutne u molekulu. Naelektrisanje na molekulu zavisi od pH vrijednosti okoline i može postati pozitivno ili negativno naelektrisan zbog gubitka ili primanja protona. Izoelektrična tačka predstavlja pH vrijednost na kojoj molekuli nisu naelektrisani ili je pozitivno i negativno naelektrisanje jednako. Površina se mijenja kako bi se formir ...

                                               

Концентрација

У хемији, концентрација представља најподеснију величину за квантитативно одређивање раствора. Поред концентрације, користе се између осталих и величине попут молалитета, масеног удела, молског процента итд. Израз концентрација може се применити у било којој врсти хемијске смеше, но најчешће се примењује на растворене материје у растворима.

                                     

ⓘ Аналитичка хемија

 • Аналитичка хемија је дисциплина хемије која се бави анализом различитих матерјала са циљем добијања податаке о њиховој структури и хемијском саставу. Аналитичка
 • Четврта аналитичка група катјона у аналитичкој хемији је група следећих катјона: Ba2 Sr2 Ca2 Од карактеристика које су важне за аналитичку хемију издвајају
 • Прва аналитичка група катјона у аналитичкој хемији је група следећих катјона: Ag Pb2 Hg22 Од карактеристика које су важне за аналитичку хемију издвајају
 • Трећа аналитичка група анјона у аналитичкој хемији је група сулфата, односно ту припада SO42 - јон. Таложи се из киселе средине са баријум - хлоридом у виду
 • Пета аналитичка група катјона у аналитичкој хемији је група следећих катјона: NH4 Li Na K Mg2 Немају групног реагенса јер су њихови хлориди
 • Друга аналитичка група катјона у аналитичкој хемији је група следећих катјона: Hg2 Pb2 Cu Cu2 Cd2 Bi3 As3 As5 Sb3 Sb5 Sn2 Sn4
 • Четврта аналитичка група аниона у аналитичкој хемији је група следећих анјона: NO2 - NO3 - ClO3 - ClO4 - CH3COO - Немају групни реагенс јер се њихове сребрне
 • Трећа аналитичка група катјона у аналитичкој хемији је група следећих катјона: Al3 Cr3 Mn2 Fe2 Fe3 Ni2 Co2 Zn2 Таложе се из неутралних
 • Друга аналитичка група анјона у аналитичкој хемији је група следећих анјона: PO43 - CO32 - BO2 - SO32 - S2O32 - AsO33 - AsO43 - C2O42 - CrO42 - C4H4O62
 • физичка и биофизичка хемија неорганска хемија органска и биомолекуларна хемија полимери аналитичка хемија хемија и околина хемија и здравље људи хемијска
 • 1988. Неорганска препаративна хемија Грађевинска књига: Београд. Рајковић, М. Б. et al. 1993 Аналитичка хемија Београд: Савремена администрација