Back

ⓘ Dopaminski receptor D5
Dopaminski receptor D5
                                     

ⓘ Dopaminski receptor D5

D dopaminski receptor je protein koji je kod ljudi kodiran DRD5 genom.

Dopaminski D 5 podtip je G protein spregnuti receptor koji stimuliše adenilil ciklazu. Ovaj receptor je izražen u neuronima limbičkog regiona mozga. On ima 10-puta veći afinitet za dopamin nego D 1 podtip. Pseudogeni srodni sa ovim genom se nalaze na hromozomu 1 i hromozomu 2.

                                     

1. Ligandi

D 1 i D 5 receptori su u znatnoj meri strukturno homologni i mali broj selektivnih liganda je dostupan. Postoje brojni ligandi koji su selektivni za D 1/5 u odnosu na druge dopaminske receptore. Nedavni razvoj selektivnog D 5 antagonista je omogućio ispitivanje D 1 -posredovanog odgovora u odsustvu D 5 komponente. Selektivni D 5 agonisti trenutno nisu dostupni.

Antagonist

 • 4-Hloro-7-metil-5.6.7.8.9.14-heksahidrodibenzazecin-3-ol: antagonist, umerena selektivnost vezivanja u odnosu na D 1
                                     

2. Spoljašnje veze

 • "Dopamine Receptors: D 1 ”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
 • DRD5+protein,+human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
                                     
 • Termin D5 ima više značenja. Dopaminski receptor D5 ATC kod D05 Vitamin D5
 • Neurotransmiter dopamin je primarni endogeni ligand za dopaminske receptore Dopaminski receptori učestvuju u mnoštvu neuroloških procesa, kao što su motivacija
 • Dopaminski receptor D1 DRD1 je protein koji je kod ljudi kodiran DRD1 genom. Ovaj gen kodira D1 podtip dopaminskog receptora D1 podtip je najzastupljeniji
 • Dopaminski receptor D4 je G protein spregnuti receptor kodiran DRD4 genom. Poput drugih dopaminskih receptora D4 receptor se aktivira neurotransmiterom
 • spregnuta receptora koji su spregnuti sa Gs i posreduju ekscitatornu neurotransmisiju. Ona obuhvata D1 i D5 receptor D2 - sličan receptor D1 receptor D5 receptor
 • Dopaminski receptor D2 D2R je protein koji je kod ljudi kodiran DRD2 genom. Ovaj gen kodira D2 podtip dopaminskog receptora Taj G protein spregnuti
 • D3 dopaminski receptor je protein koji je kod ljudi kodiran DRD3 genom. D3 podtip dopaminskog receptora inhibira adenilil ciklazu putem inhibicije G proteina
 • hormonski receptor Dopaminski receptor D1 - slična familija D1 i D5 FSH - receptor Receptor gastričnog inhibitornog polipeptida Glukagonski receptor Histaminski
 • formira interakcije sa GABARAP i dopaminskim receptorom D5 Entrez Gene: GABRG2 gamma - aminobutyric acid GABA A receptor gamma 2 Nymann - Andersen, Jesper
 • selektivni antagonist D1 receptor i pun agonist D5 receptora On ima visok afinitet za oba receptora te stimuliše putem D5 receptora PLC PI put sekundarnog
 • Nociceptinski receptor NOP, orfaninski FQ receptor kapa tip 3 opioidni receptor je protein koji je kod čoveka kodiran OPRL1 opioidnom receptoru sličan 1