Back

ⓘ 2-Aminotetralin
2-Aminotetralin
                                     

ⓘ 2-Aminotetralin

2-Aminotetralin je stimulansni lek. Njegova hemijska struktura se sastoji od tetralinske grupe sa aminskim supstituentom.

2-AT je krut analog fenilizobutilamina. On potpuno zamenjuje d-amfetamin u testovima diskriminacije na pacovima, mada ima jednu osminu potentnosti. Pokazano je da inhibira ponovno preuzimanje serotonina i norepinefrina, te da verovatno indukuje njihovo otpuštanje. Verovatno je da ima uticaja na dopamin jer potpuno zamenjuje d-amfetamin u studijama na glodarima.