Back

ⓘ Dopaminski receptor D1
Dopaminski receptor D1
                                     

ⓘ Dopaminski receptor D1

Ovaj gen kodira D 1 podtip dopaminskog receptora. D 1 podtip je najzastupljeniji dopaminski receptor u centralnom nervnom sistemu. Ovaj G protein spregnuti receptor stimuliše adenilil ciklazu i aktivira cikličnu AMP-zavisnu proteinsku kinazu. D 1 receptori regulišu neuronski rast i razvoj, utiču na pojedine forme ponašanja, i moduliraju dopaminskim receptorom D 2 posredovana dejstva. Alternativna mesta inicijacije transkripcije proizvode dve transkriptne varijante ovog gena.

                                     

1. Ligandi

Poznat je znatan broj liganda koji su selektivni za D 1 receptore. Oni se uglavnom sastoje od jedinjenja koja su izvedena iz dihidreksidina i iz prototipskog benzazepina SCH-23390. Dok su benzazepini generalno visoko selektivni za D 1 receptor u odnosu na druge receptore, dihidreksidinski derivati su jednako aktivni na D 1 i D 5 receptorima. Benzazepini su slabi parcijalni agonisti/antagonisti sa niskom intrinsičnom aktivnošću, dok derivati dihidreksidina deluju kao puni agonisti sa intrinsičnom aktivnošću jednakom ili većom od samog dopamina.

                                     

1.1. Ligandi Agonisti

 • Dihidreksidin - pun agonist koji je 10 puta selektivniji za D 1 slične receptore nego za D 2. On je bio ispitivan za moguću primenu u lečenju Parkinsonove bolesti, ali je razvoj prekinut usled nepodnošljivih nuzpojava
 • Dinapsolin - pun agonist koji je 5 puta selektivniji za D 1 slične receptore nego D 2
 • Doksantrin - pun agonist koji je 168 puta selektivniji za D 1 slične receptore nego D 2
 • Derivati dihidreksidina
 • Dinoksilin - pun agonist sa aproksimativno jednakim afinitetom za D 1 i D 2 slične receptore
 • A-86929 - pun agonist koji je 14-puta selektivniji za D 1 srodne receptore nego za D 2
 • SKF-82958 - 57 puta je selektivniji za D 1 nego D 2
 • SKF-38393 - visoko je selektivan za D 1 sa zanemarljivim afinitetom za bilo koji drugi receptor
 • 6-Br-APB - 90 puta je selektivniji za D 1 nego za D 2
 • Fenoldopam - visoko je selektivni parcijalni agonist perifernih D 1 receptora sa kliničkom primenom kao antihipertenziv
 • SKF-81297 - 200 puta je selektivniji za D 1 nego bilo koji drugi receptor
 • Benzazepinski derivati
 • Pergolid - sličan je kabergolinu, pokazuje slab D 1 agonizam, i visoko je selektivan za D 2, i razne serotoninske receptore
 • 7.8-Dihidroksi-5-fenil-oktahidrobenzoizohinolin: ekstremno potentan pun agonist visokog afiniteta
 • Drugi
 • CY-208243 - parcijalni agonist sa umerenom selektivnošću za D 1 srodne receptore u odnosu na D 2 srodne receptore, strukturno je najsličniji sa dopaminskim agonistima baziranim na ergolinu, kao što je pergolid.
 • A-68930
 • SKF-89145
 • A-77636
 • SKF-89626
 • Kabergolin - slab D 1 agonizam, visoko selektivan za D 2, i razne serotoninske receptore
                                     

1.2. Ligandi Antagonisti

 • Benzazepinski derivati
 • SCH-23390 - 100 puta selektivniji za D 1 nego za D 5
 • SKF-83959 - 7 puta selektivniji za D 1 nego za D 5 sa zanemarljivim afinitetom za druge receptore; deluje kao antagonist na D 1, a kao agonist na D 5
 • Ekopipam SCH-39166 - selektivni D 1 /D 5 antagonist koji je razvijen kao lek protiv gojaznosti, ali je dalji razvoj prekinut
                                     

2. Spoljašnje veze

 • "Dopamine Receptors: D 1 ”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
 • Receptors,+Dopamine+D1 на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
                                     
 • Neurotransmiter dopamin je primarni endogeni ligand za dopaminske receptore Dopaminski receptori učestvuju u mnoštvu neuroloških procesa, kao što su motivacija
 • Termin D1 ima više značenja. Dopaminski receptor D1 Vitamin D1
 • Receptori slični D1 receptorima su potfamilija dopaminskih receptora koji vezuju endogeni neurotransmiter dopamin. D1 - slična potfamilija se sastoji od
 • na D1 Za dopaminski receptor D5 je pokazano da interaguje sa GABRG2. Polymeropoulos MH, Xiao H, Merril CR 1992 The human D5 dopamine receptor DRD5
 • Dopaminski receptor D4 je G protein spregnuti receptor kodiran DRD4 genom. Poput drugih dopaminskih receptora D4 receptor se aktivira neurotransmiterom
 • hormonski receptor Dopaminski receptor D1 - slična familija D1 i D5 FSH - receptor Receptor gastričnog inhibitornog polipeptida Glukagonski receptor Histaminski
 • Dopaminski receptor D2 D2R je protein koji je kod ljudi kodiran DRD2 genom. Ovaj gen kodira D2 podtip dopaminskog receptora Taj G protein spregnuti
 • spregnuta receptora koji su spregnuti sa Gi Go i posreduju inhibitornu neurotransmisiju. Ona obuhvata D1 D1 i D4 receptor D1 - sličan receptor D2 receptor D3
 • D3 dopaminski receptor je protein koji je kod ljudi kodiran DRD3 genom. D3 podtip dopaminskog receptora inhibira adenilil ciklazu putem inhibicije G proteina
 • koji delujue kao selektivni dopaminski agonist za D1 podtip. N - desmetil derivat SKF - 89, 626 je isto tako selektivan agonist za D1 sa sličnom potentnošću i
 • receptora Antagonisti 5 - HT2A receptora se ponekad koriste kao atipični antipsihotici za razliku od tipičnih antipsihotika, koji su čisto dopaminski