Back

ⓘ Категорија:Хемија воде
                                               

Загађење воде

Загађење воде је контаминација водених система. Загађење воде се јавља кад се загађивачи директно или индиректно испуштају у воду без адекватног третмана за уклањање штетних једињења. Загађење воде утиче на биљке и организме који живе у тим воденим системима. У скоро свим случајевима ефекат је штетан не само за индивидуалне врсте и популације, него за целокупну биолошку заједницу. Главни загађивачи су отпадне воде, док штету спречавају системи за обраду отпадних вода. Загађење воде може бити биолошко, термално, хемијско и физичко.

                                               

Хидроксид

Хидроксиди су једињења типа M x која дисоцијацијом дају хидроксидне јоне. Хидроксиди могу да буду базни или амфотерни. Хидроксид је исто тако диатомски анјон са хемијском формулом OH −. Хидроксид се састоји од атома кисеоника и водоника које држи заједно ковалентна веза, и носи негативан електрични набој. Овај јон је важан, али обично незнатно застуљени састојак воде. Он функционише као база, лиганд, нуклеофил и катализатор. Хидроксидни јон формира соли, од којих неке дисоцирају у воденом раствору, ослобађајући солватиране хидроксидне јоне. Натријум хидроксид је хемијска супстанца која се ...

                                               

Hidronijum

U hemiji, hidronijum jon je katjon H 3 O +. To je tip oksonijum jona proizvedenog protonacijom vode. Ovaj katjon se često koristi za predstavljanje prirode protona u vodenom rastvoru, gde je proton visoko solvatisan. Realnost je daleko komplikovanija, i proton se vezuje za nekoliko molekula vode, tako da su druge notacije poput H 5 O 2 +, H 7 O 3 + i H 9 O 4 + tačniji opisi okruženja protona u vodi. Jon H 3 O + je bio detektovan u gasovitoj fazi.

                                     

ⓘ Хемија воде

 • Неорганска хемија анорганска хемија или минерална хемија је део хемије који изучава хемијска својства и реакције свих хемијских елемената осим угљеника
 • хемији мада постоји далеко већи број уско специјализованих грана хемије и то: општа хемија неорганска хемија органска хемија и биохемија. Хемија је
 • су отпадне воде док штету спречавају системи за обраду отпадних вода Загађење воде може бити биолошко, термално, хемијско и физичко. Вода је животна
 • непрекидну размену воде у хидросфери, између атмосфере, воде из тла, површинских вода земних вода и биљака. Приближна запремина све воде на Земљи је 1.360
 • Темељни корак у хемији начинио је Антоан Лавоазје. Он је сматрао, да ће киселине увек настати из оксида неметала и воде а базе од воде и оксида метала
 • изливају се у воде река, језера и мора. Вештачка ђубрива и разни пестициди, које киша спира са ораница, такође загађују воде често се вода загађује нафтом
 • формирани од леда и течне воде суспендоване у ваздуху и преципитацији. Само 2, 5 Земаљске воде је слатка вода и 98, 8 те воде је у леду изузев леда у
 • одстранити из воде Parkes, G.D. & Phil, D. 1973. Мелорова модерна неорганска хемија Научна књига. Београд. Портал Хемија Пречишћавање воде Архивирано на
 • Аналитичка хемија налази примену у форензици, биоанализи, клиничкој анализи, анализи животне средине, и анализи материјала. Аналитичка хемија је била важна
 • супстанца слаб електролит - вода Другачије приказано, реакција се своди на комбиновање катјона водоника и хидроксидних анјона до воде 2 H SO 4 2 2
 • физичких и хемијских особина воде Увек када постоји смеша изотопа водоника настаје полутешка вода HDO, јер се између молекула воде у течности одвија брза