Back

ⓘ Ablatīvus absolūtus
Ablatīvus absolūtus
                                     

ⓘ Ablatīvus absolūtus

Ablatīvus absolūtus је латинска партиципска конструкција, која може да замени временску, узрочну, допусну и погодбену реченицу и да стоји посве самостално. Састоји се из именице или заменице у аблативу и партиципа који се уз њу слаже у роду, броју и падежу. Уместо партиципа могу стајати именице који значе част, службу или људско доба као нпр. consul, praetor, dux, adiutor, auctor, puer, senex или придеви као што су invitus, vivus, ignarus, salvus, plenus.

На српски језик аблатив апсолутни може се превести:

  • предложним изразима Cesare duce под вођством Цезара,
  • саставном реченицом и, па, те, ни, нити
  • уколико се састоји из именице и имена, преводи се изразом за време Cicerone consula за време Цицероновог конзуловања.
  • једном од зависних реченица
  • Глаголски прилог прошли
Пример аблатива апсолутног са вредношћу временске реченице

Caesar Pompeio victo in Asiam profectus est.

Када је Цезар победио Помпеја, кренуо је у Азију/Пошто је победио Помпеја, Цезар је кренуо у Азију.

Users also searched:

...