Back

ⓘ Mevalonatni put
Mevalonatni put
                                     

ⓘ Mevalonatni put

Mevalonatni put put, izoprenoidni put) je ćelijski metabolički put prisutan kod svih viših eukariota i mnogih bakterija. On je važan za formiranje dimetilalil pirofosfata i izopentenil pirofosfata, koji služe kao biosintetička polazna tačka u mnoštvu procesa: sinteza terpenoida, proteinska prenilacija, održavanje ćelijske membrane, sinteza hormona, ankerisanje proteina, i N -glikozilacija. On je takode deo steroidne biosinteze.

                                     

1. Regulacija i povratna sprega

Nekoliko ključnih enzima može da bude aktivirano DNK transkripcionom regulacijom nakon SREBP aktivacije sterolni regulatorni element-vezivanja protein-1 i -2. Taj intraćelijski senzor detektuje niske nivoe holesterola i stimuliše endogenu produkciju putem HMG-CoA reduktaznog puta, kao i povećavanjem unosa lipoproteina povišenjem izražavanja LDL-receptora. Regulacija ovoj puta se isto tako ostvaruje kontrolisanjem stope translacije iRNK, degradacije reduktaze i fosforilacijom.

                                     

2. Farmakologija

Mevalonatni put je biološka meta brojnih lekova:

  • Bisfosfonati koriste se za lečenje raznih bolesti koštane degeneracije
  • Statini koriste se za snižavanje nivoa holesterola;