Back

ⓘ Medicinska hemija
                                               

Конрад Емил Блох

Конрад Емил Блох, члан Краљевског друштва био је немачко-амерички биохемичар. Блох је 1964. године добио Нобелову награду за физиологију или медицину за открића која се тичу механизма и регулације метаболизма холестерола и масних киселина.

Medicinska hemija
                                     

ⓘ Medicinska hemija

Medicinska hemija ili farmaceutska hemija je disciplina na raskršću hemije, farmakologije, i biologije koja obuhvata dizajn, sintezu i razvoj farmaceutiskih lekova. Medicinska hemija se bavi identifikacijom, sintezom i razvojem novih hemijskih entiteta podesnih za terapeutsku upotrebu. Ona takode obuhvata izučavanje postojećih lekova, njihovih bioloških osovina, i njihovih kvantitativnih odnosa strukture i aktivnosti.

Jedinjenja koja se koriste kao lekovi su prvenstveno organska jedinjenja, koja mogu da budu mali organski molekuli i biopolimeri. Medutim, i za neorganska jedinjenja i jedinjenja koja sadrže metale je nadeno da mogu da budu korisni lekovi. Na primer, cisplatin serija kompleksa koji sadrže platinu se koristi u tretmanu raka, i litijum bazirani medikamenti imaju dugu tradiciju u lečenju niza mentalnih oboljenja.

Medicinska hemija je visoko interdisciplinarna nauka koja kombinuje organsku hemiju sa biohemijom, računarskom hemijom, farmakologijom, farmakognozijom, molekularnom biologijom, statistikom, i fizičkom hemijom.

                                     

1.1. Proces razvoja lekova Otkrivanje

Otkrivanje je identifikacija novih aktivnih jedinjenja, koja se često nazivaju "pogoci". Oni se tipično nalaze testiranjem velikog broja jedinjenja kolekcija jedinjenja za željene biološke osobine. Dok postoje brojni pristupi identifikaciji pogodataka, neke od najuspešnijih tehnika su zasnovane na hemijskoj i biološkoj intuiciji koja je razvijena tokom godina rigoroznog hemijsko-biološkog treninga. Inicijalna pozitivna jedinjenja mogu da potiču od nalaženja novih vidova primene postojećih agenasa u novim patološkim procesima, i od zapažanja bioloških dejstava novih ili postojećih prirodnih produkata, kao što su biljke, životinje, ili gljive. Pogoci mogu takode da dolaze iz sintetičkih hemijskih kolekcija, kao što su kolekcije kreirane putem kombinatorne hemije, ili istorijskih kolekcija hemijskih jedinjenja, koje se masovno testiraju za aktivnost na odredenom biološkom cilju.

                                     

1.2. Proces razvoja lekova Optimizacija

Sledeći stupanj u razvoju lekova su dalje hemijske modifikacije s ciljem poboljšanja bioloških, ADME i fiziko-hemijskih osobina date kolekcije jedinjenja. Hemijske modifikacije mogu da poboljšaju prepoznavanje i geometriju vezivanja farmakofore kandidata, njihov afinitet i farmakokinetiku, ili njihovu reaktivnost i stabilnost ka metaboličkoj degradacije. Brojni metodi se koriste za kvalitativno i kvantitativno predvidanje metaboličke stabilnosti, kao i niza drugih ADMET osobina. Modeli kvantitativnih odnosa strukture i aktivnosti QSAR zajedno sa farmakofornom analizom pomažu nalaženje vodećih jedinjenja, koja pokazuju najveću potentnost i selektivnost, imaju najbolje farmakokinetičke osobine i najmanju toksičnost.

                                     

1.3. Proces razvoja lekova Razvoj

Završni stupanj se sastoji od pripreme vodećih jedinjenja za upotrebu u kliničkim ispitivanjima. Razvoj obuhvata optimizaciju sintetičkog pristupa za proizvodnju većih količina materijala, i pripremu podesne formulacije leka.