Back

ⓘ Metabotropni receptor
                                     

ⓘ Metabotropni receptor

Metabotropni receptor je podtip membranskih receptora na površini ili u vezikulama eukariotskih ćelija.

U nervnom sistemu neurotransmiterski receptori se mogu klasifikovati na osnovu njihovih strukturnih i funkcionalnih karakteristika u dve kategorije: metabotropne i jonotropne receptore. Za razliku od jonotropnih, metabotropni receptori ne formiraju jonsko kanalne pore. Oni su indirektno vezani sa jonskim kanalima ćelijskih membrana putem mehanizama prenosa signala, često G proteina. Oni su tip G protein-spregnutih receptora. Drugi tipovi su tirozinske kinaze ili guanil ciklazni receptori.

Zajedničko za oba tipa receptora je da se oni aktiviraju specifičnim neurotransmiterima. Kad je jonotropni receptor aktiviran, on otvara kanal koji dozvoljava jonima kao što su Na +, K +, ili Cl - da produ. U kontrastu s tim, kad je metabotropni receptor aktiviran, serija intracelularnih dogadaja se započinje što takode resultira u otvaranju jonskog kanala ali do toga dolazi putem niza sekundarnih glasnika.

                                     

1. Primeri

Ova klasa receptora obuhvata metabotropne glutamatne receptore, muskariniske acetilholin receptore, GABA B receptore, i većinu serotoninskih receptora, kao i receptore za norepinefrin, epinefrin, histamin, dopamin, neuropeptide i endokanabinoide.

                                     

2. Literatura

 • Austin V. 2004. "Fundamentals of the nervous system and nervous tissue”. Ур.: Hutchinson, Matt; Marieb, Elaine Nicpon. Human anatomy & physiology. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings.
 • Purves, Dale 2008. Neuroscience. Sunderland, Mass: Sinauer.
 • Jessell, Thomas M.; Kandel, Eric R.; Schwartz, James H. 2000. Principles of neural science. New York: McGraw-Hill.
                                     
 • receptor MC1R takode poznat kao melanocit - stimulišući hormon receptor MSHR melanin - aktivirajući peptidni receptor ili melanotropin receptor
 • ACTH receptor je tip melanokortin receptora tip 2 takode poznat kao MC2, koji je specifičan za ACTH. On je rasprostranjen u zona fasciculata ljudskog
 • Nociceptinski receptor NOP, orfaninski FQ receptor kapa tip 3 opioidni receptor je protein koji je kod čoveka kodiran OPRL1 opioidnom receptoru sličan 1
 • Kanabinoidni receptor tip 2 CB2 je G protein spregnuti receptor iz familije kanabinoidnih receptora koja je kod ljudi kodirana CNR2 genom. On je blisko
 • μ - opioidni receptori MOR su klasa opioidnih receptora sa visokim afinitetom za enkefaline i beta - endorfine, a niskim afinitetom za dinorfine. Oni su
 • Adrenergički receptori ili adrenoceptori su klasa G protein - spregnutih receptora koje aktiviraju kateholamini, posebno noradrenalin norepinefrin i
 • Membranski ili Transmembranski receptori su specijalizovani integralni membranski proteini koji učestvuju u komunikaciji izmedu ćelije i spoljašnjeg sveta
 • Histaminski H4 receptor je član familije G protein spregnutih receptora H4 je visoko izražen u koštanoj srži i belim krvnim zrncima. On reguliše otpuštanje
 • Endotelne ćelije Poput svih histaminskih receptora H3 receptor je G protein spregnuti receptor H3 receptor je spregnut sa Gi G proteinom, tako da dovodi

Users also searched:

...