Back

ⓘ Cilijarni neurotrofni faktor
Cilijarni neurotrofni faktor
                                     

ⓘ Cilijarni neurotrofni faktor

Cilijarni neurotrofni faktor je protein koji je kod ljudi kodiran CNTF genom.

Ovaj protein je polipeptidni hormon i nervni faktor rasta. Smatra se da su njegove akcije ograničene na nervni sistem, gde on promoviše sintezu neurotransmitera i izrastanje neurita u odredenim neuronskim populacijama npr. astrocitima. Ovaj protein je potentana faktor preživljavanja neurona i oligodendrocita, i moguće je da je relevantan u redukovanju destrukcije tkiva tokom upalnih napada. Mutacija ovog gena koja uzrokuje poremećeno splajsovanje, dovodi do deficijencije cilijarnog neurotrofnog faktora, medutim ovaj fenotip nije uzročno povezan sa neurološkim oboljenjem. Pored predominantnog monocistronskog transkripta koji potiče iz ovog lokusa, ovaj gen je takode ko-transkribovan sa uzvodnim ZFP91 genom. Ko-transkripcija iz dva locija rezultuje u transkriptu koji sadrži kompletan kodirajući region za cink-prst protein, ali kome nedostaje kompletan kodirajući region za cilijarni neurotrofni faktor.

                                     

1. Efekti zasićenosti

2001. godine je bilo objavljeno da u ljudskoj studiji, koja je ispitivala CNTF koristnost za tretman oboljenja motornih neurona, CNTF proizveo neočekivani i znatni gubitak težine kod studiranih subjekata. Dalja ispitivanja su utvrdila da CNTF može da umanji unos hrane bez izazivanja gladi ili stresa, što ga čini kandidatom za kontrolu težine kod leptin otpornih osoba. Za CNTF se misli da funkcioniše poput leptina, ali kroz non-leptin put.

                                     

2. Aksokin

Aksokin je modifikovana verzija ljudskog cilijarnog neurotrofnog faktora sa 15 aminokiselina odstranjenih sa C terminusa i dve aminokiselinske supstitucije. Aksokin je tri do pet puta potentniji od CNTF na in vitro i in vivo testovima i on njegova stabilnost je poboljšana. Poput CNTF on je neurotrofni faktor, i on može da stimuliše preživljavanje nervnih ćelija. On je bio testiran tokom 1990-tih kao tretman za amiotrofičnu lateralnu sklerozu. On nije poboljšao kontrolu mišića u znatnoj meri, ali su učesnici ispitivanja prijavili gubitak apetita.

Klinička ispitivanja faze III za lečenje gojaznosti su sprovedena 2003. od strane kompanije Regeneron. Mali pozitivni efekat je bio demonstriran kod nekih pacijenata, ali lek nije bio komercijalizovan

                                     
  • Receptor nervnog faktora rasta visokog afiniteta engl. High affinity nerve growth factor receptor neurotrofni tirozinski kinazni receptor tipa 1, TRK1 - transformišući
  • Faktor stem ćelija takode poznat kao SCF, kit - ligand, KL, ili faktor neosetljivosti je citokin koji se vezuje za c - Kit receptor CD117 SCF može da
  • C - C motiv ligand 24, takode poznat kao mijeloidni progenitor inhibitorni faktor 2 MPIF - 2 ili eozinofilni hemotaksni protein 2 eotaksin - 2 je protein
  • makrofagni inflamatorni protein 3 MIP - 3 i mijeloidni progenitor inhibitorni faktor 1 MPIF - 1 CCL23 je predominantno izražen u tkivu pluća i jetre, ali je
  • nastaje u monocitima i makrofagama. Primeri monokina su interleukin 1 i faktor nekroze tumora - alfa. Monokini koje ozlučuju makrofage mogu da privuku neutrofile
  • Faktor nekroze tumora - alfa TNF - alfa, TNF, kaheksin cachexin ili kahektin cachectin je citokin koji učestvuje u sistemskoj inflamaciji. On je član
  • nuklearni faktor κB ligand takode poznat kao TNF - srodni aktivacijom - indukovani citokin TRANCE osteoprotegerin ligand OPGL i ODF faktor osteoklast
  • Faktor aktivacije B - ćelija, BAFF koji je takode poznat kao faktor nekroze tumora ligand superfamilija član 13B, je protein koji je kod ljudi kodiran
  • faktor rasta 2 IGF2 na ćelijskoj površini i manoza - 6 - fosfat M6P - obeležene proteine u trans - Goldžijevom apararu. Receptor insulinu sličnog faktora
  • gp130, kao što su kardiotrofin 1 CT - 1 inhibitorni faktor leukemije LIF cilijarni neurotrofni faktor CNTF onkostatin M OSM i IL - 11. Postoji takode

Users also searched:

...