Back

ⓘ Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу
Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу
                                     

ⓘ Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу је наставно-научна и образовна високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу. Факултет реализује образовну и научноистраживачку делатност, а њих прати издаваштво кроз публиковање књига, уџбеника, приручника, монографија и других стручних и информативних издања, као и часопис Годишњак Педагошког факултета. На факултету се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања.

                                     

1. Историјат Факултета

Педагошки факултет у Врању функционише под окриљем Универзитета у Нишу. Претходни назив факултета Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу", промењен је у постојећи на основу одлуке о промени назива факултета. На овом факултету студира 750 студената на три студијска програма:

 • образовање учитеља,
 • образовање васпитача,
 • мастер професор технике и информатике.

Године 1998. отворено је Одељење у Неготину, на коме студира око 120 активних студената на смеру за учитеље.

Поред основних академских студија, на Педагошком факултету постоји програм докторских студија са четири смера: смер за методику наставе српског језика и књижевности, за методику наставе математике, методику наставе ППД-а и методику наставе физичког васпитања.

Факултет је опремљен савременом опремом неопходном за остваривање поменутих програма и наставних садржаја.

Године 2015. факултет мења име у Педагошки факултет, чиме је исказано повећано поље рада у образовању васпитача, као и у научном раду.

                                     

2. Библиотека

Библиотека Педагошког факултета у Врању као високошколска библиотека постоји од самог оснивања факултета као један од важних елемената успешне наставе. Библиотека факултета је организациона јединица општенаучног типа у саставу научно-истраживачке јединице факултета и представља важан информативни центар. Уписана је у регистар библиотека. Библиотеку користе студенти, сарадници и наставници факултета. Библиотечки фонд сачињен је од 29321 књиге, које су у слободном приступу смештена по Универзалној децималној класификацији УДК систем. Библиотека поседује ауторски и предметни каталог. Смештена је у приземљу зграде факултета и у њеном саставу налазе се три просторије: депо са књигама, читаоница и канцеларија. Библиотека броји 29321 књигу из области педагогије, психологије, социологије, филозофије, математике, методике и белетристике.

У читаоници библиотеке налазе се два рачунара намењена за рад студената и два рачунара за рад библиотекара. Просторије библиотеке су покривене бежичном интернет мрежом.

                                     

3. Научноистраживачка делатност

Центар за научноистраживачки рад је научноистраживачка јединица у саставу Педагошког факултета у Врању, која на пословима из своје делатности, окупља све наставнике и сараднике Факултета. У раду Центра могу бити ангажовани спољни сарадници и ненаставни радници Факултета. Органи Центра су: Научно веће, руководилац и научни секретар. Центар обавља научноистраживачки рад и консултативну делатност.

                                     

4. Делатност Факултета

У оквиру своје основне делатности, Факултета се бави издавањем књига, уџбеника, приручника, монографија и других публикација. Поред основних студија, Факултет организује постдипломске докторске студије и друге облике стручног усавршавања у области друштвених наука. Настава на основним студијама организује се на смеру за учитеље и смеру за васпитаче. Настава докторских студија која траје три године по Болоњском процесу организује се на следећим смеровима: 1. Методика наставе српског језика и књижевности, 2. Методика наставе математике, 3. Методика наставе познавања природе и друштва и 4. Методика наставе физичког васпитања.

Организација и рад Факултета уређује се Законом о високом образовању, Статутом и општим актима. Факултет организује и обавља наставно-научну делатност и административно-техничке послове. Наставно-научну делатност обављају наставници и сарадници Факултета изабрани у складу са Законом о високом образовању. Административно-техничке послове обављају стручни радници који чине Секретаријат Факултета.

Радом Факултета руководи декан. Факултет има четири продекана: за наставу, научноистраживачку делатност, продекана за међународну сарадњу и продекана за евалуацију квалитета студирања. Пословодни орган Факултета је Савет. Друштвени и културни живот студената одвија се у оквиру организације Савеза студената који даје своје представнике за Студентски парламент.                                     

5. Ваннаставне активности на Факултету

Сваке године на Педагошком факултету у Врању одржава се Смотра беседништва, као и многе креативне радионице, иза којих су објављене неколике публикације.

Истиче се Мешовити хор студената "Даскал", који је добитник многих награда и признања у земљи и иностранству. Осим поменутих, значајну ваннаставну активност студената представља и луткарска радионица.

                                     

6. Декани

 • Др Стојан Ценић 2001 - 2006
 • Др Стојан Ценић 2012 - 2015
 • Др Бора Станимировић 1993 - 2001
 • Др Зоран Момчиловић 2018 - данас
 • Др Стана Смиљковић 2006 - 2012
 • Др Сунчица Денић Михаиловић 2015 - 2018
                                     

7. Катедре

 • Катедра за природно-математичке науке
 • Катедра за методике наставе
 • Катедра за језике и књижевност
 • Катедра за друштвене науке
 • Катедра за педагогију и психологију
                                     
 • Филолошко - уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. Завршио је Прву београдску гимназију, а 1989. године започео студије на Пољопривредном факултету у Београду
 • Прокупљу, Сомбору, Крушевцу, Приштини, Врању Зајечару и Суботици у периоду од 1938. до 1961. године. Преминуо је у Београду 29. октобра 1977. године. Данас
 • вајар и писац. Основну школу похађа у Севцу, Нижу гимназију у Урошевцу а Гимназију у Косовској Митровици. У Нишу је 1948. године уписао Школу за примењену
 • Ценић 2005 Васпитање кроз историјске епохе. Врање Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању стр. 201, 202. Ana Siljak, Angel of Vengeance
 • Србије Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
 • Врања 1878. године у сећањима Алексе Ђорђевића, Philologia mediana, часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу бр. 7, Ниш 2015
 • galerija Mostovi Balkana 2005. Niš Salon 77, Galerija savremene likovne umetnosti Niš 2004. Vranje Galerija Narodnog univerziteta 2004. Bitolj, Dom kulture
 • у Краљево. После заврштека основне школе, Иван је уписао Шесту београдску гимназију, а затим и Факултет драмских уметности. За пријемни на факултет спремали
 • више педагошке школе, а затим Педагошког факултета у Сомбору. Магистрирала је и докторирала на Учитељском факултету у Врању Универзитета у Нишу на смеру

Users also searched:

...