Back

ⓘ Дигитална библиотека из домена рударства
                                     

ⓘ Дигитална библиотека из домена рударства

Према једној од најцитиранијих дефиниција дигиталних библиотека, према Вилијаму Армсу, дигиталне библиотеке су контролисане, системски организоване колекције информација са придруженим сервисима, ускладиштене у дигиталном формату, којима се приступа путем мреже.

                                     

1. Увод

Дигитална библиотека има циљ да се прикупе, систематизуjу, обраде и похране стручни текстови из области рударства, чиме би се обезбедила основа не само за различита лингвистичка и терминолошка истраживања, већ и за различите задатке из области инжењерства знања. Прикупљање, обрада и складиштење докумената у дигиталну библиотеку резултат су истраживачког рада на проjектима коjе финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоjа Републике Србиjе. Креирање дигиталне библиотеке ROmeka RGF настало jе из потребе да се текстови из домена рударства обjедине и тако учине доступним за даља истраживања како инжењерима рударства, тако и лингвистима.

                                     

2. Креирање дигиталне библиотеке

Заjедничко свим дигиталним библиотекама jе да су информациjе организоване на рачунарима и доступне корисницима преко интернет мреже, са процедурама за њихов избор, организовање и архивирање ради повећања доступности. Дигиталне библиотеке су колекциjе дигиталних обjеката, коjи су у виду различитих дигиталних података или њихових комбинациjа мултимедиjа ускладиштени на мрежи, описани различитим метаподацима и повезани са другим информационим сервисима. Основне елементе дигиталне библиотеке чине:

 • веб стране web pages.
 • обjекти items,
 • колекциjе collections и

Дигитална библиотека може садржати неограничен броj обjеката, докумената, ознака и колекциjа. Jедино ограничење jе да jедан обjекат може бити придружен искључиво jедноj колекциjи. За сваки од поменутих елемената дигиталне библиотеке jе могућа потпуна контрола видљивости на вебу, почевши од поjединачних метаподатака, па до сваког елемента у целини.

                                     

2.1. Креирање дигиталне библиотеке Објекти

Обjекти су основни елемент сваке дигиталне библиотеке. Због тога, креирање дигиталне библиотеке управо и започиње креирањем обjеката.

Доступне врсте обjеката су:

 • електронска пошта Email, текстуалне поруке са необавезним прилогом, коjе jедна особа шаље другоj особи или другим особама;
 • физички обjекти Physical Object, неживи, тродимензионални чврсти обjекти, коjе у дигиталним библиотекама репрезентуjу типови као што су: покретне слике или статичне слике и др.;
 • покретне слике Moving Image, све форме видео записа: анимациjе, филмови, телевизиjски програми;
 • особа Person; – интерактивни ресурси Interactive Resource, веб странице, мултимедиjални наставни обjекти, сервиси за ћаскање;
 • звучни записи Sound, све форме аудио записа: аудио компакт дискови, снимљени говор или звукови;
 • веб стране Website, HTML странице и повезане слике, аудио и видео датотеке, итд.;
 • план наставе Lesson Plan, детаљан опис тока наставног процеса на курсу;
 • усмена предања Oral History, информациjе добиjене у интервjуима са особама коjе поседуjу знање из прве руке;
 • софтвери Software;
 • слике Still Image, визуелни приказ текстова, слика, цртежa, графичког дизаjна, планова и карата);
 • хипервезе Hyperlink, веза или референца ка другом ресурсу на Интернету.
 • скупови података Dataset, кодирани подаци у дефинисаноj структури: листе, табеле и базе података;
 • сервиси Service, на пример: сервис за фотокопирање, банкарски сервис, међубиблиотечка размена или веб сервери;
 • догађаjи Event, временски ограничене поjаве, на пример: изложба, веб конференциjа, радионица, пожар, битка, суђење);

Обjекти су скуп:

 • метаподатака из Даблинског jезгра коjи описуjу сам дигитални обjекат,
 • етикетa или ознакa tag и
 • метаподатака коjи описуjу врсту обjекта item type metadata,
 • докуменaтa documents.

Метаподаци су структурирани тако да опишу, обjасне, идентификуjу, лоцираjу или на неки други начин олакшаjу преузимање, коришћење или управљање извором информациjа.                                     

2.2. Креирање дигиталне библиотеке Веб стране

Како би обjекти и колекциjе били видљиви на вебу, неопходно jе креирати веб странице. Осим назива веб стране неопходно jе дефинисати и релативну путању до ње, као део URL-aдресе те веб стране.

                                     

3. Веб платформа Омека

Карактерише jе атрактиван и прилагодљив визуелни дизаjн, jедноставна инсталациjа, могућност проширивања коjа дозвољава измену постоjећих и додавање нових функционалности, флексибилан приступ метаподацима, подршка за веб стандарде, увоз и извоз података у стандардизованим форматима. Има уграђене функциjе за каталогизациjу и представљање дигиталних обjеката, засноване на Даблинском jезгру, коjим се обезбеђуjе стандардизовано описивање и организовање дигиталних обjеката.

                                     

3.1. Веб платформа Омека Програмски додаци Омеке

Овде ће бити приказано неколико додатака коjи су коришћени приликом израде наше дигиталне библиотеке или коjи су корисни и важни за сваког корисника Омеке:

 • COinS уграђуjе метаподатке о цитирању за сваки обjекaт у веб странице дигиталне библиотеке.
 • CSV Import омогућава масован увоз метаподатака, ознака и датотека, приказаних табеларно у формату CSV.
 • Collection Tree обезбеђуjе визуални приказ хиjерархиjске структуре колекциjа у дигиталноj библиотеци, што олакшава њихово прелиставање.
 • Catalog Search омогућава претраживање других каталога коришћењем поља dc:subject. Понуђени каталози су: Archive Grid, Digital Public Library of America, Google Books, Google Scholar, Hathi Trust, JSTOR, Library of Congress, WorldCat.
 • Dublin Core Extended прошируjе листу метаподатака Даблинског jезгра, чиме се обезбеђуjе потпуна анотациjа обjеката.
 • Archive Repertory омогућава да се увезене датотеке на серверу чуваjу са изворним именима, као и да се групишу у хиjерархиjску структуру, наjпре по обjектима, а потом по колекциjама у коjима се обjекти налазе. Задржавање изворних имена чини URL-адресе датотека читљивиjим, а уjедно олакшава руковање датотекама.
 • Item Relations омогућава креирање релациjе између дигиталних обjеката.
 • Bulk Metadata Editor омогућава брзо и jедноставно претраживање и измену метаподатака за велики броj обjеката истовремено.
 • Geolocation омогућава да се информациjе о локациjама у вези са дигиталним обjектима додаjу на географску карту, уз могућност њиховог претраживања.
 • Drop Box омогућава администратору jедноставниjи увоз датотека коjе се налазе на серверу.


                                     

4. Дигитална библиотека ROmeka RGF

Дигитална библиотека ROmeka RGF18 садржи 209 текстова првенствено из области рударства, али и из области безбедности и заштите на раду и процене ризика, као блиско повезаних области.

Обjекти су сврстани у 4 надређене колекциjе и 15 подколекциjа.

Сви текстови коjи су ускладиштени у дигиталну библиотеку биће даље коришћени за терминолошка истраживања.

                                     

5. Претраживање текстуалних ресурса

При потрази коjа подразумева скуп метода и техника за информациjама у текстуалним ресурсима, претражуjу се сами ресурси или траже метаподаци коjи описуjу те ресурсе. Системи за претраживање информациjа се базираjу на два концепта: упит енг. query и обjекат енг. object. Када jе у питању претраживање дигиталне библиотеке, формулисање сложениjих упита jе омогућено преко проширених регуларних израза. У зависности од ресурса коjи се претражуjе, одговори могу бити, на пример, документи, метаподаци или листа веб страница. Елементи дигиталне библиотеке коjе jе могуће укључити у процес претраживања су: метаподаци, документи, етикете, извештаjи, изложбе, веб странице. Изворно, претраживања се вршe преко кључних речи, булових оператора и потпуним подударањем.