Back

ⓘ Покрајински завод за заштиту споменика културе
                                     

ⓘ Покрајински завод за заштиту споменика културе

Покрајински завод за заштиту споменика културе је установа културе надлежна за делатност заштите културних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине. Основан је јануара 1951. године решењем Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине као Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе Аутономне Покрајине Војводине у Новом Саду. Права и дужности оснивача Завода врши Влада Аутономне Покрајине Војводине.

                                     

1. Делатност Завода

Делатности Покрајинског завода за заштиту споменике културе су следећи:

 • Излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности;
 • Старање о јединственој примени међународних конвенција и других међународних аката на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара која се налазе у непокретним културним добрима;
 • Образовање и вођење компјутерско-информационог центра непокретних културних добара по врстама;
 • Издавање решења, одобрења и других управних аката о појединим питањима из своје надлежности;
 • Истраживање и евидентирање непокретних добара која уживају претходну заштиту Закона;
 • Израда менаџмент планова за непокретна културна добра;
 • Обављање и других послова у области заштите културних добара
 • Давање услова за издавање мера техничке заштите и сагласност на пројекте које израђују други Заводи на територији АПВ;
 • Проучавање непокретних културних добра и израда студија, елабората и пројеката са одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
 • Пружање стручне помоћи на чувању и одржавању непокретних културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
 • Предлагање утврђивањанепокретних културних добара;
 • Археолошка истраживања, ископавања и контрола земљаних радова;
 • Утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова, и давање сагласности на пројекте и документацију за извођење радова на непокретним културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту, у складу са Законом;
 • Предлагање стратегије заштите, општих смерница и припоритета заштите непокретних културних добара у складу са њиховим стањем;
 • Остваривање увида у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара;
 • Спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
 • Давање мишљења о нацртима просторних и урбанистичких планова;
 • Вођење регистра о непокретним културним добрима и чување документације о културним добрима;
 • Издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
 • Предлагање и праћење спровођења мера заштите непокретних културних добара;
 • Учествовање у поступку припремања просторних и урбанистичких планова достављањем расположивих података и услова за заштиту и коришћење непокретних културних добара, и у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
 • Старање о коришћењу непокретних културних добара у сврхе одређене законом о културним добрима;
 • Објављивање грађе о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
 • Израда пројеката за извођење мера техничке заштите и друге радове, и извођење радова на непокретним културним добрима, у складу са Законом;