Back

ⓘ Технологија рада роторног багера Srs 1200x24/4+VR
                                     

ⓘ Технологија рада роторног багера Srs 1200x24/4+VR

Роторни багер представља самоходну машину континуираног дејства намењену за откопавање јаловине и корисне супстанце на површинским коповима. Откопавање материјала врши се ведрицама које су равномерно распоређене и причврћене на ободу роторног точка. Истовремено са обртањем роторног точка у вертикалној равни и окретањем роторне стреле заједно са платформом у хоризонталној равни свака ведрица откопава из масива одрезак којије одређен обликом и геометријским параметрима. Обртањем роторног точка и наиласком пуних ведрица у зону истоварног сектора, материјал се празни из ведрица, предаје пријеммном транспортеру на роторној стрели и даље редом, зависно од броја тренспортера на багеру, задњем истоварном транспортеру.

                                     

1. Специјални део

Технички подаци

Климатски услови-Умерена клима

Температура подручја за рад-25℃ до +35℃ испод -5℃ може доћи до смањења учинка

Дозвољени нагиб:

Нагиб транспортне равни:

Максимални дозвољени нагиб у правцу вожње кретања 10% уз следећа ограничења:

 • Ако је нагиб попреко на правац кретања 2% без ветра
 • Ако је конзола радног точка, обртна столица и утоварни уређај у правцу кретања
 • Ако је доња ивица радног точка око 1m изнад планума кретања

Теоретски капацитет насута јаловина при 100% пуњењу кашике, 50% удео прстенастог простора и најмање 3.2m висине реза 3465m³/h

Главно оруђе

Подручје за окретање конзоле точка према обртној столици-±90˚

Доња градња

                                     

2. Технологија рада багера

Конструктивне карактеристике багера предодређују висину рада. Дубина копања испод нивоа багерског транспортера ограничена је максималним успоном траке радног точка, тј висином тачке вешања носача радног точка. Међутим користећи конструктивну могућност да се главни багерски транспортер у раду може кретати на +5m или -5m у односу на помоћни транспортер за претоварну траку, као и могућност спуштања и подизања утоварног левка и кретања помоћног транспортера не у нивоу етаже транспортера већ 4m изнад или 6м испод етажног транспортера. Висина откопавања блока може а и не мора да одговара максималној откопној висини багера. У погону се најчешће тежи да се висина блока изједначи са максималном откопном висином багера јер се на тај начин повећава општа концентрација радова на откопу, тј смањује број етажа и захвата. Ово није увек могуће реализовати у погонским условима јер је висина блока често ограничена геомеханичким условима стабилности етажних косина и могућношћу вертикале поделе блока на подетаже одређених висина. Најраспрострањенија технологија рада роторног багера је рад у блоку. Багер се поставља у почетни положај тако да осовина радног точка буде у висини горње ивице етаже, да висина откопног реза буде ½ до ¾ пречника радног точка а ножеви кашика да додирују стенску масу. Затим се багер помера напред за дебљину реза а истовремено се катарка радног точка окреће према утоварној станици. Пошто се багер помера напред за дебљину реза, катарка се окреће према етажи уз истовремено кретање радног точка. По завршеном првом резу багер се помера поново напред а катарка се окреће према утоварној страни и тако се наизменичним окретањем катарке на једну и другу страну, и померање багера напред, откопава дубина блока у првом слоју висинске етаже. Сада се багер помера назад, уједно спушта катарку ради постављања радног точка у положај за откопавање другог слоја. Ове операције се понављају до завршетка откопавања једног блока. По технолошким карактеристикама багер може да откопава максималну висину од 24m, али користећи могућност да при откопавању висинског блока може да, рампом од 3%, подигне оба транспортера на +4m, а затим и велики транспорт на +4m у односу на мали транспорт. Укупна откопна висина овог багера за један положај етажног транспортера се повећава и износи: 24+4+4=32m При дубинском раду багер откопава један дубински блок крећући се напред, спуштајући оба транспорта рампом од 3%, а кад постигне дубину од -4m одржава ту дубину до краја. Након спуштања оба транспорта багера, багер се враћа у празан ход назад и почиње спуштање великог транспорта -4m у односу на мали транспорт а мали транспорт се креће рампом ширине 15-17m која је већ спуштена -4m у односу на транспортер са траком. Кад заврши откопавање овог блока може у одступању да уради и одступ – наступ, тзв касете дубине 4m. Дакле, укупна дубина откопавања за један положај етажног транспортера износи 4+4+4=12m. Максимално коришћење конструктивних могућности багера SRs 1200x24/4+VR у циљу остваривања откопне висине од 44m са утоваром откопних маса на један транспортни ниво не може се препоручити погонској оперативи из више разлога:

 • Кретање главног и помоћног транспортера у два нивоа смањује општу сигурност багера, повећава обим радова помоћне механизације, захтева сталну и високу стручну контролу траса и носивост тла.
 • Рад под дубинским и висинским рампама повлачи за собом много маневарских покрета и празних ходова багера што се директно одражава на смањење капацитета и временског искоришћења багера;
                                     

2.1. Технологија рада багера Транспорт багера SRs 1200x24/4+VR

Сваки транспорт багера дужи од 50m обавља се према унапред припремљеној траси која мора бити урађена да задовољава техничке карактеристике багера. Дозвољени нагиб трасе по којој се креће багер одређује геодетска група копова у сагласности са управником откопа и на основу података техничке документације произвођача багера. Да би се обезбедила потпуна сигурност у транспорту управник откопа ће својом наредбом одредити стручно лице рударске службе који ће руководити организацијом транспорта багера. Транспорт багера са једног копа на други и са једне етаже на другу може се вршити само под условом да има урађен одговарајући пројекат а директор откопа ће својим решењем одредити стручно лице које ће руководити организацијом транспорта. Транспорт багера се може вршити само у току дневне видљивости.

                                     

2.2. Технологија рада багера Рад и руковање роторним багером SRs 1200x24/4+VR

Руковање багером може вршити само стручно оспособљено лице са потребном квалификацијом за багеристу као што је: руковалац рударских машина или руковалац механизације у површинској експлоатацији. Руковалац роторног багера мора да буде потпуно физички и психички здрав. Здравствена способност се утврђује на редовном систематском прегледу који се обавља једном годишње. Посаду багера чине:

 • Помоћни радници по потреби
 • Руковалац утоварне траке – тракиста
 • Електричар
 • Руковалац багера – багериста
 • Бравар
 • Мазач
 • Планир мајстор

Посада багера мора једном годишње имати обуку и проверу из области заштите на раду. Руковалац багера одговоран је за његов рад. Сви остали чланови посаде одговорни су за рад багера из своје делатности. Надзорно техничко особље рударске, машинске и електро струке одговорно је за безбедан рад багера из делокруга своје делатности.                                     

2.3. Технологија рада багера Пуштање погона у рад

Укључивање погона за копање и транспортовање се врши из кабине багеристе уз претходан договор са тракистом. Пре него што транспортне траке крену у рад мора се дати звучни сигнал који се принудно укључује заједно са укључивањем справе. Укључивање појединачних погона је могуће само редоследом утврђеним у блокади.

 • Радни точак
 • Међутрака
 • Пријемна трака
 • Претоварна трака

У блокаду се даље укључују и постројења етажних транспортера и утоварна колица. Управљање појединих погона, тј погонским групама, врши се централно из кабине багеристе, тј кабине тракисте, или локално.

                                     

2.4. Технологија рада багера Заустављање погона за транспортовање и копање

Искључивање експлоатационих погона може се обавити, како из кабине багеристе, тако и из кабине тракисте. Заустављање иде у смеру експлоатације следећим редоследом:

 • Претоварна трака
 • Пријемна трака
 • Радни точак
 • Међутрака

Ако је то могуће, треба траке пре заустављања испразнити да не би дошло до преоптерећења погонских мотора при ступању у рад.

                                     

2.5. Технологија рада багера Гусенични возни механизам

Укључење гусеничног возног механизма врши се из кабине багеристе. Није дозвољена вожња преко препрека као што су камење, прагови, колосеци итд. Једноставне неравнине испод спољашње ивице једног чланка гусеничног ланца не смеју да пређу 70мм у односу на суседни чланак. Планум вожње увек мора да буде слободан без препрека. Нарочито треба водити рачуна код управљања справом кад је мраз. У замрзнутим траговима је линијска вожња дозвољена само ако унутрашње ивице трагова не врше бочни принудни притисак на гусенични ланац. Гусенични ланци који су замрзли на плануму се ослобађају само праволинијском вожњом. Залеђене грудве између захватних брегова могу врло лако да доведу до сметњи. Гусенични ланци се услед тога веома затежу па у најнеповољнијим околностима може доћи чак и до кидања. Приликом напуштања багера багериста мора да се увери да кочнице потпуно дејствују да би спречио нежељено кретање справе на нагибу и у случају олује.                                     

2.6. Технологија рада багера Дужности руковаоца багера

 • Утврђује положај високонапонског кабла
 • Врши визуелни преглед целог багера
 • извештај о раду багера у претходној смени
 • Уколико утврди да неко од багерске посаде не испуњава тражене услове за рад, руковалац багера га не распоређује на радно место, о чему обавештава непосредног руководиоца
 • По доласку на багер дужан је да од руковаоца којег смењује саслуша примедбе и запажања на багеру и његовој околини као и да прочита и потпише
 • Рукује багером и изводи све послове у саставу технолошког процеса откопавања угља у оквиру технолошких могућности на површинском копу
 • У делокругу свог рада багериста обавља следеће задатке
 • Проверава сандуче са санитетским материјалом и контролише стање материјала
 • Проверава исправност телефонских и УТК веза
 • Утврђује присуство багерске посаде и распоређује их на своја радна места
 • Уколико на багеру недостаје бравар или електричар багериста може пустити багер у рад уколико је он исправан а по добијању сагласности од шефа смене, тј
 • Пише извештај о раду багера у својој смени
 • Преноси багеристима следеће смене евентуалне проблеме на багеру
 • Прегледа да ли су сва упутства за руковање и одржавање на багеру
 • За свој рад руковалац багера је одговоран пословођи смене система од кога прима задатке и коме подноси извештај о вршењу послова и радних задатака.
 • Проверава противпожарне апарате њихову исправност и бројно стање
 • Проверава исправност свих команди на командном путу
 • Одговоран је за правилан рад багера
 • Проверава да ли су исправни звучни и светлосни сигнали

шефа машинског или електро одржавања у смени. Под оваквим условима може радити до појаве првог квара, а рад наставља по отклањању квара и констатације особе задужене за одржавање да је багер исправан

 • После констатације да је багер исправан за рад обавештава диспечера о спремности за рад
 • За време застоја организује чишћење багера и лично је одговоран за његову чистоћу
 • Стално осматра инструменте на синооптичкој табли преко којих контролише правилан рад и исправност појединих уређаја на багеру
 • Стално прати материјал који се копа
 • Задужује лица која ће контролисати исправност и постојаност табле упозорења
 • Обавља све друго што је у делокругу његовог рада
 • Рукује са краном
 • Пре почетка и у току рада је дужан да стално осматра радну средину планум, чеону и бочну косину
 • Одржава интерфонску везу са тракистом
 • Придржава се прописаних мера заштите на раду
 • Преко планир мајстора контролише нагиб под којим ради багер

Све информације у вези функционалности и исправности багера које багериста добије од других чланова посаде багера дужан је да пренесе диспечеру ради евиденције и обавести надзорно техничко особље и друга лица у зависности од потребе.

                                     

2.7. Технологија рада багера Дужности тракисте

За свој рад тракиста је одговоран пословођи смене система од кога прима задатке и коме подноси извештај о извршењу послова и радних задатака. Пре почетка и у току рада багера тракиста је дужан:

 • Преноси руковаоцу наредне смене стварно стање на том делу багера
 • Одмах обавештава багеристу за било какве неисправности или промене при раду багера
 • У случају одступања од нормалног рада зауставља рад багера и утоварне траке
 • За време стајања система чисти утоварни колосек
 • Рукује утоварном траком у циљу постављања исте изнад утоварних колица
 • Врши детаљно чишћење утоварне траке и истоварног левка
 • Контролише исправност уређаја за неопходно стоп заустављање багера
 • Да се придржава прописаних мера заштите на раду
 • Води књигу извештаја
 • Визуелно прати материјал који се претовара и уколико примети неки страни предмет врши заустављање багера и наредног транспортера
 • Кад добије знак од багеристе пушта у погон утоварну траку и усклађује положај утоварне траке и утоварних колица
 • Да ради све друго што је у делокругу његовог рада
 • Договара се са багеристом при покретању стреле траке по хоризонтали и вертикали
 • При раду багера прати рад утоаврне траке и рад етажног транспортера
 • Проверава интерфонске везе са багеристом с којим мора бити у сталној вези
 • Да ради у оквиру техничких карактеристика багера и прописане технологије
 • Проверава исправност свих команди на пулту
 • Контролише исправност звучне и светлосне сигнализације своје кабине
                                     

2.8. Технологија рада багера Дужности бравара

За свој рад непосредно је одговоран надзорнику, односно пословођи машинског одржавања система од кога прима налоге за извршење послова и радних задатака. Пре почетка рада багера и у току рада багера бравар је дужан да контролише и одржава исправност и функционалност свих машинских елемената и склопова, а нарочито је дужан да контролише:

 • Дужан је да у току смене обавештава багеристу о исправности и свим променама на багеру
 • Исправност газишта заштитних ограда и прелаза
 • Исправност трака и њима припадајућих ротирајућих делова
 • Исправност свих кочионих уређаја, рад редуктора, температура лежајева, функционалност инсталација за подмазивање, ниво и количина мазива, исправност елемената транспорта
 • Своја запажања и радове који су се изводили у току смене на багеру дужан је да евидентира у дневник рада багера
 • Исправност челичних ужади
 • Постојаност и исправност табела упозорења
 • У свакој смени визуелно контролише функционисање заштитне опреме и у случају неисправности обуставља рад багера и приступа поправци
 • Исправност свих погона, дотегнутости гусеница и ужад за дизање радног точка и кабине багеристе
 • Исправност целокупне конструкције багера
 • Чита и потписује извештај бравара из претходне смене
 • Да се придржава прописаних мера заштите на раду
 • У случају потребе зауставља рад багера у смени и о томе преко диспечера обавештава машинског надзорника. У случају да не може сам да отклони квар, тражи стручну помоћ


                                     

2.9. Технологија рада багера Дужности мазача на багеру

За свој рад непрестано је одговоран пословођи машинског одржавања система од кога прима налоге за извршење послова и радних задатака. Пре почетка рада и у току рада багера мазач је дужан да контролише исправност система за подмазивање на багеру, а места која се ручно подмазују да их у току смене редовно подмазује. У току рада багера мазач је дужан:

 • Да контролише сва места која се ручно и аутоматски подмазују, количину мазива у њима као и правилну распоређеност мазива
 • Отклања на истим уочене недостатке како би могли у току непрекидног рада справе да нормално врше своју функцију
 • Да врши свакодневни преглед, контролу функционалности уређаја и система за подмазивање, визуелно и преко контролних инструмената
 • Да обавести багеристу да заустави багер да би подмазао места која се не смеју подмазивати док багер ради
 • Да не дозволи да места која се ручно или аутоматски подмазују остану без мазива
 • Да се придржава прописаних мера заштите на раду
 • Да врши замену мазива у склоповима који имају затворене системе подмазивања
                                     

2.10. Технологија рада багера Дужности електричара на багеру

За свој рад непосредно је одговоран пословођи електро одржавања система од ког прима налоге за извршење послова и радних задатака. Пре почетка рада и у току рада багера електричар на багеру дужан је да контролише и одржава функционалност и исправност електро – опреме. Дужан је да отклања застоје на основној и пратећој електро опреми багера у току производње у смени. Дужан је да врши превентивни и контролни преглед уређаја и погонска мерења у смени. Дужан је да врши прикључивање електричног аларма, пумпи и друге електро опреме. Одговоран је за безбедност помоћних радника. Дужан је да врши превентивни и контролни преглед уређаја и погонска мерења у смени, а нарочито је дужан да контролише:

 • Исправност електрокочница
 • Исправност телефонских и УКТ веза
 • Исправност и бројно стање преносивих светиљки
 • Исправност и бројно стање атестираних заштитних гумених рукавица и виљушки за пренос високог напона
 • Исправност и бројно стање табли упозорења
 • Исправност мерних инструмената
 • Исправност електромотора
 • Исправност сигнално – сигурносних уређаја
 • Да багеристу упозори и у току смене обавештава о исправности и свим променама на багеру
 • Да се придржава прописаних мера заштите на раду
 • Исправност свих заштитних ограда, врата, мрежа и слично како би се спречило улажење људи у опасне зоне и додиривање напона
 • Да електричне уређаје и постројења чисти и редовно одржава
 • Да прочита извештај електричара претходне смене
 • Исправност осветљења на багеру
 • Исправност потезних и стоп прекидача
 • Исправност граничника
 • Исправност уређаја за намотавање и одмотавање кабла
 • Исправност високонапонског доводног кабла
 • Исправност свих прикључака
                                     

2.11. Технологија рада багера Дужности планир мајстора на багеру

За свој рад планир мајстор је одговоран пословођи система смене од кога прима задатке и коме подноси извештај о вршењу послова и радних задатака. Пре почетка и у току рада багера планир мајстор је дужан:

 • Да води рачуна о положају блокадног и телефонског кабла
 • Да води рачуна о утоварним колицима да очисти шине по којима се колица крећу, положај блокадног и телефонског кабла
 • Да врши преглед гусеница
 • Да предузме мере да се са површине терена у непосредној близини багера, односно оног дела који ће у тој смени бити откопан, уклоне сви предмети који би могли угрозити безбедност људи и багера
 • Да контролише стање бочне и чеоне косине етаже као и стабилност трасе по којој се багер креће
 • Да одржава канале који воде воду из бочне и чеоне косине
 • Да организује помоћне раднике у договору са багеристом на чишћењу багера и утоварних колица од залепљеног и расутог материјала
 • Да прати транспорт багера по етажи
 • Да по доласку на багер од планир мајстора из претходне смене слуша примедбе и запажања уочена у околини багера
 • Да води планум багера према задатој технологији хоризонтално или по задатом нагибу
 • Да се придржава прописаних мера заштите на раду
                                     

2.12. Технологија рада багера Дужности помоћних радника на багеру

Број помоћних радника на багеру у смени одређује се према тренутној потреби. За свој рад на багеру одговорни су пословођи система. Помоћни радник је дужан:

 • Да ради на преношењу лампиона, понтона, ролни, пумпи и осталог што је везано за нормалан процес рада система
 • Да се придржава прописаних мера заштите на раду
 • Да одржава чистоћу на багеру
 • Да ради на ручном копању канала и пропуста на етажи и одлагалишту
 • Да обављају послове везане за преношење и развлачење високонапонског кабла при транспорту багера, при чему је обавезан да користи високонапонске виљушке при премештању кабла под напоном
                                     

2.13. Технологија рада багера Сигурносни уређаји на багеру

За ограничење различитих кретања предвиђени су крајњи прекидачи који су обухваћени у електро документацији. Крајњи прекидачи не ослобађају особље од прекидања радних кретања багера. Непажња може да доведе до штетних сметњи и препоручује се да се кретање одређене погонске групе искључи пре него што достигну граничне положаје, да се у принципу крајњи прекидачи не активирају. Код неких погона су предвиђени предсигнални прекидачи. Предсигнални прекидачи показују да је скоро достигнут крајњи положај до главних прекидача. Ако кретање достигне крајњи прекидач, а не дође до заустављања кретања, то значи да није дошло до искључења мотора од стране припадајуће заштите мотора. У таквом случају багериста мора, помоћу нужног прекидача који се налази на командном пулту, да заустави багер. Пренос снаге од електромотора до редуктора радног точка врши се преко хидродинамичне спојнице. Када дође до преоптерећења радног точка, долази до проклизавања спојнице и искључења напона на електромотору радног точка. Тиме се спречава хаварија радног точка, редуктора радног точка и конструкције стреле радног точка. На редукторима за кружно кретање багера налазе се ламеласте клизне спојнице које штите багер од настанка хаварије приликом кружног кретања у току копања. Да би се избегле, односно ограничиле хаварије, као и код опасности по људство, постоји могућност искључивања свих багерских погона помоћу нужног прекидача који су постављени по целом багеру. За ограничавање стазе кретања горње градње у односу на доњу градњу у оба смера су постављени крајњи прекидачи:

 • Команда као предсигнал
 • Команда за "све стој"
 • Команда као сигнал

Затим у кабинама багеристе и тракисте постоје уграђени оптички уређаји – показивачи, на којима се може видети тренутан положај горње градње претоварке у односу на доњу градњу. Треба избегавати да дође до наилажења на крајњи прекидач.

                                     

3. Мере заштита при раду роторног багера SRs 1200x24/4+VR

 • Уколико процени да носивост тла не обезбеђује довољну стабилност роторног багера при наступању, планер мајстор је дужан да о томе обавести рударског пословођу, шефа система и диспечера. Наведени су дужни да предузму мере за сигурно напредовање роторног багера за то време багериста је дужан да, уз помоћ планир мајстора, постави роторни багер на сигурно место
 • Сваки члан посаде багера мора имати адекватну стручну спрему за обављање послова који су му поверени. Роторним багером сме да управља искључиво руковалац багера.
 • Уколико је багериста принуђен да напусти своју кабину, дужан је да о томе обавести диспечера, заустави роторни багер, искључи командни напон и закључа кабину. У току извођења оправки роторног багера, багериста је дужан да буде у својој кабини на багеру.
 • Сваки члан посаде багера мора имати извршен редован лекарски преглед и обављену редовну проверу знања.
 • Контролу вођења дневника багера у обавези је да врши надзорно – техничко особље, као и лице за безбедност и здравље на раду приликом својих обилазака багера.
 • На почетку смене посада багера је дужна да изврши преглед роторног багера у смислу техничке исправности и да све проблеме и запажања упише у дневник багера који се налази у кабини багеристе
 • У случају повреде неког запосленог на багеру или око њега, багериста је дужан да одмах телефоном или преко УТК уређаја обавести о томе диспечера и рударског пословођу.
 • Уколико посада багера не примети никакве недостатке на багеру и писменим путем у дневнику багера констатује да је он исправан за рад, обавештава диспечера да је багер исправан за рад. Сви евентуални недостаци, кварови или интервенције који се јаве у току рада морају бити уписани у књигу багера.
 • Посада роторног багера мора имати и користити личну заштитну опрему у складу са правилником о ЛЗС, као и сва средства техничке заштите при раду која су им на располагању. Надзорно – техничко особље и лица за безбедност и здравље на раду приликом обиласка, дужни су да контролишу посаду багера да ли користе ЛЗС и да ли се придржавају мера заштите на раду. Уколико се утврди да неки члан посаде багера не поседује ЛЗС или не користи средства заштите на раду, надзорно – техничко особље је дужно да га удаљи са посла.
 • При пуштању роторног багера у рад багериста мора дати звучни сигнал упозорења у трајању најмање 10ѕ а приликом транспорта у трајању најмање 20ѕ. Звучни сигнал мора бити препознатљив а сви запослени на површинском копу морају знати његово значење

Да би безбедност рада била задовољавајућа морају се поштовати следећи радни услови:

 • Када се радни точак ослони на косину морају реаговати крајњи прекидачи за олабављење сајли
 • Када је брзина ветра изнад 20м/ѕ мора се прекинути рад багера. Траке треба испразнити, доњу ивицу радног точка поставити на 1м изнад планума вожње а стрела радног точка и одложне стреле треба да се поставе у смеру дувања ветра тако да површина на коју ветар делује буде што мања.
 • Заустављени радни точак не сме се притискати уз косину
 • Код кретања багера у транспорт радни точак треба спустити на 1м изнад планума вожње а стрелу радног точка поставити у смер кретања
 • Морају се поштовати прописани нагиби
                                     

4. Табела упозорења

Табеле упозорења на багеру морају бити постављене на истакнутом и видном месту, одговарајуће величине, како би могле лако да се уоче. Морају бити израђене од лима и исписане лако уочљивом бојом. На багеру морају бити постављене следеће табеле упозорења:

 • Забрањено задржавање у радном кругу багера-2 ком
 • Носивост платформе 20N/m2-2 ком
 • Сигнал за кретање багера: дуг, непрекидан звук сиреном,
 • Забрањено чишћење, подмазивање и оправке ротирајућих
 • Забрањен прелаз преко траке-2 ком
 • Табела са основним техничким карактеристикама багера, димензије 1200x800mmm која треба да садржи: име произвођача, тип багера, фабрички број, годину
 • багер креће у транспорт или рад-2 ком
 • Забрањен пролаз и задржавање испод подигнутог терета-2 ком
 • Обавезна употреба личних заштитних средстава-2 ком
 • Забрањен приступ неовлашћеним лицима на багеру-2 ком
 • Забрањен улаз неовлашћеним лицима у електропостројење-2 ком
 • Високи напон – опасно по живот!-2 ком
 • Табела са укупном тежином баласта-1 ком
 • Пажња преклопне степенице-2 ком
 • производње, теоретски капацитет и радну тежину багера-1 ком
 • делова док багер ради-2 ком

Посада багера и надзорно – техничко особље дужно је да контролише табелу упозорења. Уколико дође до оштећења на било којој табели упозорења иста се мора заменити.

                                     

4.1. Табела упозорења Заштита и противпожарна средства на багеру

На багеру мора постојати прибор за прву помоћ који се налази у кабини багеристе. Потрошња санитетског материјала мора се евидентирати у књигу о потрошњи истог. На багеру морају постојати носила и иста се морају сместити тако да у случају потребе мору лако и брзо да се употребе. На багеру морају постојати најмање два пара атестираних гумених рукавица и најмање две високонапонске виљушке за пренос кабла под напоном.

                                     

4.2. Табела упозорења Противпожарна заштита

На багеру према плану заштите од пожара постављено је 46 исправних противпожарних апарата, који треба да стоје на предвиђеном месту. Посада мора бити увежбана и обучена за њихово коришћење. Свака употреба ових апарата и место појаве пожара морају се евидентирати у дневник рада багера. Багериста мора да обавести диспечера да је противпожарни апарат употребљен и на којем месту. Диспечер мора одмах обавестити службу ЗОП-а о појави пожара на багеру и да тражи да се искоришћени апарат замени. Служба заштите од пожара на сваких 6 месеци врши контролу апарата. Уколико на багеру постоји хидрантска мрежа или аутоматски систем за дојаву и гашење пожара, посада мора бити упозната са њиховим радом. Обука посаде у коришћењу и праћењу рада ових система је обавезна. Потребно је периодично вршити контролу исправности постављених система.

                                     

4.3. Табела упозорења Транспорт багера

За транспорт багера са једне етаже на другу или за дуже транспорте, руководилац ПК је дужан да изда посебно упутство које мора бити усаглашено са техничким карактеристикама багера и мора садржати:

 • Име и презиме лица, са њиховим квалификацијама, која су задужена за транспорт
 • Да се утврди начн место прикључивања високонапонског кабла за време транспорта
 • Датум почетка транспорта багера
 • Опис трасе по којо се креће багер по тачно утврђеним уздужним и попречним нагибом
 • Циљ транспорта и место до којег се багер транспортује
 • Средства која се користе за време транспорта
 • Нако завршеног транспорта, шеф система заједно са машинским и електро инжињерима система дужни су да изврше детаљан преглед багера. На основу тог записника руководилац копа издаје писмено одобрење за почетак рада багера. У оквиру технологије откопавања одобрено је ретање багера о етажи. Са овим руководи рударски посовођа система ут присуство машинског и електро надзорника. При транспорту багера мора да постоји и телефонска или УКТ веза са диспечером.
                                     

4.4. Табела упозорења Одржавање багера SRs 1200x24/4+VR

Одржавање багера има велики значај како за сигурност и безбедност запослених, тако и за његов век трајања. Машинска и електро служба мора да посвете пажњу на техничку исправност багера. Сви електро уређаји, сигнално-сигурносни уређаји, каои сви машински делови морају се редовно контролицати и одрзавати. Постоје три врсте одржавања багера:

 • Сервисно одржавање
 • Текуће одржавање
 • Инвестиционо одржавање
                                     

4.5. Табела упозорења Текуће одржавање

Оно се врши у току смене и циљ му је да одржи багер у исправном и функционалном стање и обезбеди безбедан рад. Ово одржавање се базира на прегледима и контроли иправности целог багера, као и отклањању ситних кварова. Због спрцифичних радова,а најчешће и због брзине може доћи до гршке. зато надзорно-техничко особље мора дити обавештено о насталом квару да би организовали његово отклањање.

                                     

4.6. Табела упозорења Сервисно одржавање багера

Сервисно одржавање се врши према плану сервисног одржавања ипрема сервисним листама. Сервисне листе састављанадзорно-техничко лице машинске и електро струке система. Сервис у исто време врши масинска и електро служба. У зависности од технолошких услова и тренутне ситуације директор копа можа да промени термин сервиса.

                                     

4.7. Табела упозорења Инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање се врши према плану инвестиционог одржавања за површински коп. Ово одржавање врши група за инвестиционо одржавање или група из састава површинског копа коју формира руководеће особље копа. Директор копа треба да донесе решење за инвестициону оправку које садржи:

 • Ко врши инвестициону оправку
 • Почетак и завршетак оправке
 • Имена лица која врше надзор у току оправке
 • Лица која врше комисијски пријем радова по завршетку оправке

По завршеној оправци багера и функционалним пробама служба заштите врши детаљан преглед багера и даје писмену сагласност за пуштање багера у рад.

                                     

5. Напајање роторног багера

Тренутно стање роторног багера погонске ознаке 8 се напаја из трафо станице Зеоке VI преко далековода VI/11. На далеководу VI/11 прикључена је кућица 108. На А страну кућице 108 прикључена је станица 64 на Б страну кућице 64 прикључена је погонска станица 2.6 на њу Б-15. Глодар 8 се тренутно напаја са погонске станице Б-15.

                                     

5.1. Напајање роторног багера Противпожарна заштита

Звучна и прихваћена подела пожара на класе према којима се примењују одговарајућа средства за гашење је следећа:

 • I класа – А – сагорљиве чврсте материје органског порекла
 • IV класа – D – сагорљиви лаки метали као што су алуминијум и магнезијум
 • III класа – C – запаљиви гасови под притиском, нпр метан, пропан, ацетилен.
 • V класа – Е – електрични уређаји, нпр трансформатори, генератори.
 • II класа – B – запаљиве течности, нпр бензин, уља, лакови итд.
 • I класа – АX – сагорљиве чврсте материје класе А код којих вода при гашењу не може да продре због веће наслаге прашине. Води се због тога додају супстанце које смањују површински напон воде

Експлозивни гасови подељени су на групе паљења и експлозивне класе а према овој подели разликују се експлозивне заштите електро уређаја.

 • B – тачка паљења преко 300˚
 • C – тачка паљења преко 150˚
 • D – тачка паљења преко 120˚
 • A – тачка паљења преко 450˚