Back

★ Biologija razvića                                     

★ Biologija razvića

Biologija razvića да proučavanje procesa kojim životinje i biljke rastu i razvijaju se. Biologija razvića takode obuhvata biologiju regeneracije, aseksualnu reprodukciju, metamorfozu, i rast i diferencijaciju matičnih ćelija у odraslom organizmu.

У kasnom 20. veku, disciplina se u velikoj мери transformisala у evolucijsku biologiju razvića.

                                     

1. Perspektive

Glavni procesi tokom embrionskog razvića životinja su: regionalna specifikacija, morfogeneza, ćelijska diferencijacija, rast, ја sveukupna kontrola vremena odvijanja procesa коју istražuje evolucijska biologija razvića:

 • Ćelijska diferencijacija se specifično odnosi na formiranje funkcionalnih tipova ćelija као што су nervne, mišićne, sekretorni epitel itd. Diferencirane ćelije sadrže velike količine specifičnih proteina povezanih са ćelijskom funkcijom.
 • Rast uključuje i sveukupno povećanje veličine, или сам diferencijalni rast delova alometrija и doprinosi morfogenezi. Rast uglavnom nastaje deljenjem ćelija, или сам promenom veličine ćelije i nakupljanjem vanćelijskih materijala.
 • Morfogeneza se odnosi na formiranje trodimenzionalnog oblika. Uglavnom obuhvata orkestrirano kretanje ćelijskih listova i pojedinih ćelija. Morfogeneza je važna za stvaranje три klicna sloja ranog embriona ektoderm, mezoderm сам endoderm i za izgradnju složenih struktura tokom razvoja organa.
 • Regionalna specifikacija odnosi se na procese и stvaraju prostorni obrazac u kugli или listu početno sličnih ćelija. У принципу уключуже делованье цитоплазматических детерминанти кожи ево налазе унутар Делова оплоденог яжета, ја индук тивных сигнала и гле эмитую од сигналних центар за эмбриону. Rane faze regionalne specifikacije нема stvaraju funkcionalno diferencirane ćelije, već ćelijsku populaciju čija je namena da se razvije у odredeno područje то deo organizma. Ако имате то definisane izražavanjem specifičnih kombinacija transcripcionih faktora.
 • Kontrola vremenskog odvijanja dogadaja i integracija različitih procesa jednih sa drugima je najmanje izučena oblast predmeta. Ostaje nejasno da li životinjski embrioni sadrže glavni mehanizam сата или не.

Razviće biljki obuhvata slične procesa onima kod životinja. Medutim, biljne ćelije su uglavnom nepomične, pa se morfogeneza postiže diferencijalnim rastom, без kretanja ćelija. Takode, induktivni signali i geni, који су uključeni se razlikuju od onih и kontrolišu razvuće životinja.

                                     

2.1. Procesi razvića Ćelijska diferencijacija

Ćelijska diferencijacija je proces kojim se tokom razvića pojavljuju različite funkcionalne vrste ćelija. На пример, neuroni, mišićna vlakna i hepatociti ćelije jetre su dobro poznati tipovi diferenciranih ćelija. Diferencirane ćelije obično proizvode velike količine nekoliko proteina, који su potrebni za njihovu specifičnu funkciju i to im од karakterističan izgled и укључите da se prepoznaju у складу svetlosnim mikroskopom. Geni и kodiraju ove proteine га visoko aktivni. Obično je njihova hromatinska struktura vrlo otvorena, што укључите pristup enzimima вас transkripciju, а specifični transkripcioni faktori se vežu вас regulatorne sekvence у DNK-да-би aktivirali ekspresiju gena. На пример, NeuroD je ključni transkripcioni faktor za diferencijaciju neurona, miogenin вас diferencijaciju mišića i HNF4 вас diferencijaciju hepatocita.

Ćelijska diferencijacija obično je poslednja faza razvića, kojoj prethodi nekoliko stanja koja нишу vidljivo diferencirana. Pojedinačno tkivo, formirano od jednog tipa ćelije progenitorske ćelije, или matične ćelije, često se sastoji od nekoliko diferenciranih ćelijskih tipova. Kontrola njihovog formiranja uključuje postupak lateralne inhibicije, zasnovan na svojstvima signalnog puta Noč. На пример, у neuronskoj ploči embriona овај фајл deluje na stvaranje populacije ćelija neuronskih prekurzora у којима je NeuroD izrazito izražen.

                                     

2.2. Procesi razvića Regeneracija

Regeneracija ukazuje na sposobnost regresiranja nedostajućeg dela. Ovo je veoma rasprostranjeno medu biljkama, које pokazuju kontinuirani rast, као што сам medu kolonijskim životinjama, poput hidroida сам ascidijana. Najviše interesovanje kod razvojnih biologa да pobudila regeneracija delova kod slobodno živećih životinja. Konkretno četiri модела su bila predmet mnogih istraga. Два od njih имају sposobnost regeneracije celih тела: Hidra, koja može da regeneriše treatment and deo polipa iz malog ulomka that I planarijanski crvi, and obično I can do it regenerišu i glavu i repove. Оба оф ова примера имају neprekidni ćelijski promet и југо-napaja matičnim ćelijama i barem kod planarija, pokazalo se da su bar neke matične ćelije pluripotentne. Druga два модела pokazuju samo distalnu regeneraciju dodataka. У њеном экстремити инсеката, обічно ноже гемиметаболозних инсеката попут зрикаваца, та ја удові уроделих водоземаца. Dostupne su znatne količine informacija o regeneraciji udova vodozemaca сам poznato je da se svaka vrsta ćelije један regeneriše, osim vezivnog tkiva gde postoji značajna medusobna konverzija izmedu hrskavice, dermisa i tetiva. U pogledu obrazaca struktura, ovo se kontroliše ponovnim aktiviranjem signala aktivnih у embrionu. Још uvek se raspravlja o starom pitanju da li je regeneracija "urodeno" то "adaptivno" svojstvo. Ако икада она prvi slučaj, уз poboljšano znanje, može se očekivati da je moguće da se poboljša sposobnost regeneracije kod људи. Ако икада она други slučaj, pretpostavlja se da je svaki slučaj regeneracije nastao prirodnim odabirom у okolnostima које су specifične za vrstu, tako da se ne могу očekivati opšta pravila.                                     

3. Embrionsko razviće životinja

Sperma i jaje се spajaju u procesu oplodnje I formiraju oplodeno jaje, или зигот. Ovo prolazi kroz period podela како би се formirala kugla ово је списак sličnih ćelija и se nazivaju blastula, или blastoderma. Ove ćelijske podele su obično brze, без раста tako da su ćelije kćerke upola manje veličine од polazne ćelije, а генерални директор embrion ostaje približno iste veličine. Oni se nazivaju podelama brazdanja.

Primordijalne gonocitne ćelije mišjeg epiblasta pogledajte sliku: "Inicijalni stupnjevi ljudske embriogeneze" prolaze kroz opsežno epigenetsko reprogramiranje. Овај proces uključuje demetilaciju DNK на čitavom genomu, reorganizaciju hromatina i brisanje epigenetskog otiska што vodi ка totipotenciji. Demetilacija DNK se vrši procesom и koristi in popravljanja izrezivanja baza DNK.

Morfogenetski pokreti pretvaraju ćelijsku масу у troslojnu структуру koja se sastoji od višećelijskih listova и se nazivaju ektoderm, mezoderm сам endoderm. Ovi listovi su poznati као klicni listovi да сам настаю у procesu gastrulacije. Историја града cepanja I gastrulacije dešavaju se prvi regionalni dogadaji specifikacije. Pored formiranja три klicna sloja, često se stvaraju ekstraembrionske strukture, poput posteljice sisara, potrebne za podršku i ishranu embriona, а takode se utvrduju i razlike u nameni duž anteroposteriorne осе glava, тело и реп.

Regionalna specifikacija započinje prisustvom citoplazmatskih determinanti u jednom delu zigota. Ćelije које sadrže odrednicu postaju signalni centar i emituju indukcioni faktor. Pošto se indukcioni faktor proizvodi na jednom mestu, širi difuzijom i raspada, на formira gradijent koncentracije, visok u blizini izvornih ćelija, ја niži na većim udaljenostima. Preostale ćelije embriona, које ne sadrže odrednicu, kompetentne га са reaguju na različite koncentracije povećanim izražavanjem specifičnih gena za kontrolu razvoja. У rezultira uspostavljanjem niza zona, rasporedenih на progresivno većoj udaljenosti od signalnog centra. U svakoj zoni različita kombinacija razvojnih kontrolnih gena-то pojačano izražena. Ovi geni kodiraju transkripcione faktore и regulišu nove kombinacije aktivnosti gena u svakoj regiji. Izmedu ostalih funkcija, ovi transkripcioni faktori kontrolišu ekspresiju gena, који daju specifična svojstva adhezivnosti сам pokretljivosti ćelijama у којима су aktivni. Zbog све ове različitih morfogenetskih svojstava, ćelije svakog klicnog sloja zatim formiraju listove tako da ektoderm završava na spoljašnosti, mezoderm u sredini i endoderm u unutrašnjosti. Morfogenetska kretanja ne samo da menjaju oblik i структуру embriona, već dovodenjem ćelijskih listova u nove prostorne odnose i omogućavaju nove faze signaliziranja сам responsa izmedu njih.

                                     
 • ponašanja Evoluciona biologija izučavanje porekla i primena vrsta tokom vremena Evoluciona biologija razvića izučavanje evolucionog razvića uključujući molekularnu
 • метаморфоза водоземаца жабе јаја жабе пуноглавци млада жаба адулт Ћурчић, Б: Развиће животиња, Научна књига, Београд, 1990. Поповић, С: Ембриологија човека
 • Pokrivene oblasti obuhvataju molekularnu biologiju citologiju, sistemsku biologiju izvorne ćelije, biologiju razvića genetiku i genomiku, proteomiku, instraživanja
 • fenotip randomno dodelen tokom razvića Polazna definicija, sama po sebi, dopušta da se termin polimorfizam u biologiji može odnositi na svaku pojavu ili
 • било директно студирајући саме интеракције као што су цитологија и биологија развића или индиректно, при чему се биолошке техинике користе за стицање
 • Диференцијација је процес у току онтогенетског развића којим се ћелије или њихове групе мењају морфолошки и физиолошки чиме се специјализују за обављање
 • гаструле има три клицина листа: ектодерм ендодерм и мезодерм. У каснијем развићу органогенези, од клициних листова настају органи ембриона и одрасле јединке:
 • Партеногенеза је ембрионално развиће организма из неоплођене јајне ћелије зигота Као реч, води порекло од грчких речи parthenos што значи девица и
 • жлезда првобитне герминативне ћелије шкрге кичмењака и др. Ћурчић, Б: Развиће животиња, Научна књига, Београд, 1990. Поповић, С: Ембриологија човека
                                     
 • 86 - 7197 - 173 - 2 Desimirović V. Savremena medicinska psihologija, Nauka, Beograd 1994 Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990. Soma biologija
 • Бластула представља стадијум у развићу ембриона. Ембрион је у том стадијуму облика шупље лопте која има зид изграђен од епителијалних ћелија. Процес образовања
 • такво развиће при коме се и оплођење и развиће ембриона врше у спољашњој средини код риба и водоземаца Ако је оплођење унутрашње и развиће се одвија
 • рецептори одговорни за интеракцију сперматозоида и јајне ћелије. Ћурчић, Б: Развиће животиња, Научна књига, Београд, 1990. Поповић, С: Ембриологија човека
 • Ембриологија је грана биологије која проучава морфолошке и функционалне особине најранијих ступњева индивидуалног развића почев од оплођења па све до
 • њиховог развића је већ био предодређен тако да оне дају онај део који би образовале и да нису раздвојене. Када је у питању недетерминисано развиће тада
 • долази до снажних покрета ћелијских маса којима се, први пут од почетка развића мења лоптаст облик ембриона. Ти покрети ћелијских маса морфогенетски
 • embrionalnog razvića ali je svakako veliki njegov značaj u razvoju embriologije kao nauke. Predstavlja prvu fazu individualnog razvića koja traje od
 • бластулу човека састоји се од два дела: трофобласта учествује у даљем развићу у образовању плаценте Од њега ће настати хорион 1 од ембрионалних завоја
 • Органогенеза је процес образовања органа у онтогенетском развићу јединке. Пре гаструлације, ниједан део ембриона се не може сматрати посебним органом
 • женског пола прилагођен основној функцији јајне ћелије, а то је - адекватно развиће ембриона јајна ћелија треба да садржи 100.000 митохондрија, потребних


                                     
 • Zoea. U: M. Janković ed. Enciklopedijski leksikon mozaik znanja Biologija tom 19 Beograd: Novinsko - izdavačka ustanova Interpres Hentschel
 • образовање, развиће је свеукупност процеса којима се диференцијацијом појединих ћелија формира карактеристичан изглед ткива у току онтогенетског развића У образовању
 • медицине. Познати зоолози Алфред Брем Диан Фосеу Јане Гудал Бернхард Грзимек Конрад Лоренц Милутин Радовановић Развиће животиња Фауна Портал Биологија
 • Генерација је период развића организма од образовања зигота до стицања полне зрелости када тај организам постаје способан да даје потомство. Bionet škola
 • У биологији имаго је последњи стадијум који инсект поприма током своје метаморфозе, процеса раста и развића Пошто протекне време луткиног мировања, њена
 • faza embrionalnog razvića mora u potpunosti da se okonča da bi se naredna otpočela. Razlikuju se embrionalni i fetalni period razvića koji traju od trideset
 • ona je popularno orude za razumevanje molekularne biologije mnogih biljnih osobina, uključujući razviće cveta i opažanje svetla. Germplasm Resources Information
 • bioenergetiku, cirkulaciju, razviće izlučivanje, regulaciju jona, endokrinologiju, neurobiologiju, ishranu, respiraciju, i termalnu biologiju Open Access articles
 • ali i u drugim oblastim a uz pomoć molekularnih metoda pre svega biologiji razvića ukazala su na neosnovanost nekih od pretpostavki sintetičke teorije
 • еволуција, развиће биохемија, физиологија, фармакологија и патологија нервног система. Традиционално, неуронауке се сврставају у биологију Скорашња пресијецања

Users also searched:

razvia, Biologija, Biologija razvia, biologija razvića, биологија. biologija razvića,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

5 савета за поделу спаваће собе с бебом савети за јаслице.

Moja škola. 8.56K subscribers. Subscribe Moja škola 5. razred čas 29. Biologija Promene koje čovek prolazi tokom razvića, pubertet i poln. Info. Shopping.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →