Back

ⓘ Tetrametilamonijum pentafluoroksenat
Tetrametilamonijum pentafluoroksenat
                                     

ⓘ Tetrametilamonijum pentafluoroksenat

Tetrametilamonijum pentafluoroksenat je hemijsko jedinjenje sa formulom N 4 XeF 5. Ono sadrži XeF − 5 jon, koji je bio prvi primer planarnog pentagonalnog AX 5 E 2 entiteta. Ovo jedinjenje je pripremljeno reakcijom N 4 F sa ksenon tetrafluoridom, N 4 F je izabran jer se može pripremiti u anhidridnoj formi i lako je rastvoran u organskim rastvaračima. Ovaj anjon je planaran, sa atomima fluora u neznatno iskrivljenoj pentagonalnoj koordinaciji. Druge soli su bile pripremljene sa natrijumom, cezijumom i rubidijumom, i vibracioni spektri pokazuju da one sadrže isti planarni jon. Izolovani anjon ima neobičnu molekularnu simetriju D 5d.

                                     
  • izolovani kao kvarternarne amonijum soli. Primeri obuhvataju tetrametilamonijum pentafluoroksenat koji sadrži visoko reaktivni pentafluoroksenatni XeF 5

Users also searched:

...