Back

ⓘ Категорија:Граничне географске науке
                                               

Војна географија

Војна географија је примењена дисциплина географије која проучава у војном погледу, тј. са аспекта могућих војних дејстава, државе, групе држава и стратегијски важна подручја. Даје оцену географског положаја, природних услова, радних и мобилизационих услова и нивоа развијености привреде неке области. Војна географија проучава дејство војних операција на природне елементе и друштвене факторе изучаваних територија. Државе које имају добро развијену поменуту научну дисциплину, најчешће су и велике војне силе.

                                               

Геомедицина

Геомедицина је све популарнији и све више коришћени термин као заједнички назив за медицинску географију и медицинску геологију због њиховог све већег прожимања и тешког раздвајања. Географија је некада била "мајка" природних и друштвених наука, али су се њена "деца" осамосталила као посебне науке (на пример педологија, геодезија, социјална антропологија, картографија, меицинска географија и медицинска геологија.

                                               

Етногеографија

Етногеографија је гранична дисциплина географије. Назив јој потиче од грчке речи ethnos, што значи "народ", "племе". Тесно је повезана са етнологијом. Проучава географски размештај етничких заједница, особености њиховог насељавања и узајамне територијалне односе у тесној зависности од социо-економских, политичких, природних и других фактора. Њен основни задатак је утврђивање националног састава земаља света, њихова бројност, издвајање подгрупа.

                                               

Медицинска географија

Медицинска географија је гранична дисциплина географије. Тесно је повезана са медицином. Бави се проучавањем природних и друштвених услова појединих територија, који утичу на здравље људи, појаву појединих болести, епидемија и сл. Служи се резултатима из климатологије, хидрологије, али и епидемиологије, паразитологије и др. научних дисциплина.

                                               

Методика наставе географије

Методика наставе географије или дидактика и методика географије је гранична наука између географије, дидактике, психологије и педагогије. Њен предмет проучавања је географско образовање и васпитање, тј. настава географије. Она проучава задатке, садржаје, циљеве, методе, и облике наставе, а уједно и дидактичко-методичке особености свих географских дисциплина. Издвајамо, према томе - методику наставе физичке географије, методику наставе друштвене географије, методику наставе регионалне географије, методику наставе картографије и др.

                                               

Топономастика

Топономастика или топонимика је област ономастике која се бави лингвистичким проучавањем топонима, односно географских назива. Назив потиче од грчких речи: topos - место и onoma - име, назив. Као научна дисциплина, топономастика се бави значењем, пореклом, структуром и фреквенцијом топонима. Топономастика се проучавањем топонима бави у три равни, од којих се прва односи на анализу сваког појединачног топонима, друга се односи на компаративну анализу сродних топонима, док се трећа односи на општу анализу топонимије на одређеном подручју или у одређеном историјском извору. По предмету истраж ...

                                     

ⓘ Граничне географске науке

  • Вароши и Ивањицом. Површина општине је 1056 km². Као посебне мање природно - географске целине истичу се Пештерска висораван и Сјеничка котлина. Нижи део Пештерске
  • Понишавље је композитна долина и шире географско подручје лоцирано уз реку Нишаву, на њеном току кроз Србију и Бугарску. Понишавље је као део источне Србије
  • такође поприште чувене битке у роману Мој ујак Наполеон. Казерун је град науке Котб ел Дин Казеруни, Аламе Џалаладин Давани и Аламе Али Давани су из Казеруна
  • km од Неготина, око 60 km од Мајданпека и 120 km од Кладова. Најближи гранични прелази су Ђердап 1 - Гвоздена Капија код Кладова са Румунијом и Вршка
  • престижа, тако и ради стицања војне предности, Хладни рат је допринео развоју науке и освајању свемира кроз трку за свемир. Термин Хладни рат први пут је употребио
  • 1979. године. 1982. године манастир је уписан у регистар Српске Академије Науке и Уметности као културно добро од великог значаја. Основао га је српски
  • које је угашено 1801, је било претходница данашњој Словеначкој академији науке и уметности која је основана 1938. Универзитет у Љубљани, једини универзитет
  • римских провинција на Балкану територија данашњег града и околине постаје гранична зона између Горње Мезије и Далмације. Ови крајеви били значајни за Римљан
  • Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе Копаоник, 8 - 10. децембар 2011. стр. 57 - 72 Београд: Географски факултет. Марија Ивковић, Јована

Users also searched:

...