Back

ⓘ Категорија:Органска хемија
                                               

Бојење текстила

Бојадисање је процес додавања боје текстилним производима попут влакана, пређа и других тканина. Обично се врши у специјалном раствору који садржи бојила и одређени хемијски материјал. Након бојадисања, молекули бојила имају непрекинуту хемијску везу с молекулима влакна. Температура и контролисање времена су два кључна фактора у бојадисању. Постоје две главне класе бојила: природна и уметна. Примарни извор бојила, историјски, генерално је била природа; бојила су се екстраховала из животиња или биљака. Од средине 19. века, људи су почели да производе уметна бојила како би постигли шири спек ...

                                               

Нуклеофил

Нуклеофил је молекул или функционална група која поседује вишак електрона и у одговарајућим условима има склоност ка томе да буде донор електрона другом атому. Нуклеофили су све базе. Сем база то могу да буду и молекули који не показују никакве базне особине већ имају само "обичан" вишак електрона. Појам нуклеофил је шири од појма база. За разлику од база које се могу рангирати по "јачини" нуклеофили се деле на тврде и меке. Тврди нуклеофил је мали молекул, са веома концентрованим "центром нуклеофилства" - то јест са једним конкректним местом у молекулу које има вишак електрона. Примери тв ...

                                               

Хибридизација орбитала

Хибридизација је концепт мијешања атомских орбитала при чему се формирају нове хибридне орбитале. Хибридне орбитале су корисне за објашњење и описивање геометријског облика молекула. При мијешању s и p орбитала, долази до помијерања центра наелектрисања електронског облака у односу на s орбиталу.

                                               

Bajlštajnova baza podataka

Bajlštajnova baza podataka je najveća hemijska baza podataka u oblasti organske hemije, u kojoj su jedinjenja jedinstveno identifikovana njihovim Bajlštajnovim registarskim brojem. Ova baza podataka pokriva naučnu literaturu od 1771 do danas i sadrži eksperimentalno proverene podatke o milionima hemijskih reakcija i supstanci iz originalnih naučnih publikacija. Elektronska baza paza podataka je originalno bila kreirana koristeći Bajlštajnov priručnik organske hemije, koji je ustanovio Friedrih Konrad Bajlštajn 1881 godine. Od 2009, sadržaj održava i distribuira Elsevier Informacioni Sistem ...

                                               

Bočni lanac

U organskoj hemiji i biohemiji, bočni lanac je hemijska grupa koja je vezana za centralni deo molekula koji se naziva "glavnim lancom" ili osnovom. Oznaka R se često koristi kao generički simbol za bočne lance. U nauci o polimerima, bočni lanac je oligomer koji se grana sa osnovnog lanca polimera. Bočni lanci imaju primetan uticaj na polimerne osobine, pogotovo na sposobnost kristalizacije i gustinu. U proteinima bočni lanci su vezani za atome alfa-ugljenika amidne osnove.

                                               

Elektrofil

Elektrofil u organskoj hemiji predstavlja reagens koji privlači elektrone, i koji učestvuje u hemijskim reakcijama tako što prihvata elektronski par kako bi se vezao sa nukleofilom. Zbog toga što elektrofili prihvataju elektrone, oni su Luisove kiseline. Većina elektrofila su naelektrisana pozitivno, imaju atom koji nosi pozitivno naelektrisanje, ili imaju atom koji nema oktet elektrona. Elektrofili napadaju dio nukleofila gdje su elektroni najviše koncentrisani. Elektrofili koji se često pojavljuju u organskim sintezama su katjoni kao što je H + i NO +, polarni neutralni molekuli kao što ...

                                     

ⓘ Органска хемија

  • Органска хемија је област хемије која се бави научним истраживањем структуре, својстава, композиције, реакција, и припреме путем синтезе или других стредстава
  • карбоната изучава органска хемија Гранична област неорганске према органској хемији су органометална једињења. Док та једињења у органској хемији служе само
  • хемији мада постоји далеко већи број уско специјализованих грана хемије и то: општа хемија неорганска хемија органска хемија и биохемија. Хемија је
  • Међународна унија за чисту и примењену хемију Циљ IUPAC номенклатуре уопште, па тако и номенклатуре органских једињења је стварање таквог система да
  • Fizička organska hemija se bavi izučavanjem odnosa strukture i reaktivnosti organskih molekula. Ona izučava organsku hemiju koristeći oruda fizičke hemije iz
  • хемијска терминологија Зелена књига физичка хемија Црвена књига неорганска хемија Плава књига органска хемија Љубичаста књига номенклатура макромолекула
  • биологију, физику и томе сродно. Хемија Неорганска хемија Органска хемија Биохемија Основне академске студије - Хемија Званична Интернет презентација
  • nagrada za hemiju 1965. za nekoliko totalnih sinteza e.g., njegova sinteza strihnina iz 1954 se smatra osnivačem polja moderne organske sinteze. Clayden
  • hemija je naučna disciplina koja kombinuje organsku hemiju i biohemiju. Dok je biohemija usmerena na razumevanje bioloških procesa koristeći hemiju
  • proivedenih organskih jedinjenja je ultimatno izvedena iz petrohemikalija koje sadrže samo ugljovodonike. Organska hemija se bavi proučavanjem organskih jedinjenja