Back

ⓘ Категорија:Друштвена географија
                                               

Аграрна географија

Аграрна географија је грана економске географије, а у склопу друштвене географије. Бави се проучавањем географских аспеката аграрне производње, у првом реду природних и друштвених фактора, који условљавају географски размештај. Изучава искоришћеност аграрних површина, њихову структуру, рејонирање, класификацију и др.

                                               

Географија насеља

Географија насеља је географска дисциплина, део друштвене географије. Бави се проучавањем насељених места и њихове територијалне мреже и система. Истражује типологију насеља, географске претпоставке њиховог постанка и развоја, групне облике насељавања, укупан борој неких насеља у некој области или држави итд.

                                               

Демографија

Демографија је друштвена наука о становништву. Овај термин је први употребио белгијски статистичар Ашил Гијар 1855. године. Демографија истражује и проучава законитости и правилности у биолошком и миграторном кретању становништва, промене у демографским структурама, проучава какве су врсте те законитости, њихово квантитативно и квалитативно деловање и утврђује међусобне односе кретања становништва са другим друштвеним и економским појавама. Демографија је интердисциплинарна наука повезана са математиком и статистиком, економијом, социологијом, медицином и епидемиологијом, психологијом, ант ...

                                               

Екумена

Екумена или васељена је израз који је изворно у антици означавао тада познати свет, односно Земљу. У ширем смислу речи екумена је насељени део копна, у коју спадају и територије које су укључене у живот, односно људске активности.

                                               

Индустријска географија

Индустријска географија је грана економске географије, а у склопу друштвене географије. Бави се истраживањем индустрије као појаве и фактора у географској средини. Проучава локацију индустрије и факторе који је условљавају, њену структуру зависно од чинилаца, као и утицај на глобалном, националном и регионалном плану. Решава питања индустријске регионализације и према свему је једна од најмлађих географских дисциплина.

                                               

Рурална географија

Рурална географија је географска дисциплина, део друштвене географије. Назива се још и географија сеоских насеља. Она се бави проучавањем географских и других фактора који утичу на постанак, развој и основну функцију пољопривредних сеоских насеља. Издваја и проучава типове села катрактеристичне за одређене рејоне и државе, закономерности њиховог размештаја и територијалног груписања, везе са околином, а посебно са градских срединама.

                                               

Саобраћајна географија

Саобраћајна географија је део економске географије, у склопу друштвене географије. Бави се поучавањем географских претпоставки, развоја и територијалног размештаја саобраћајница и саобраћајних комплекса. Истражује саобраћајне системе света као целине и појединих његових делова, притом, обазирући се на географске предуслове и последице њиховог функционисања.

                                               

Урбана географија

Урбана географија је грана географије насеља, као саставног дела друштвене географије која проучава историју урбаних насеља, развој градова, урбану структуру, просторне обрасце који се појављују унутар града и урбане политике и проблеме. Такође, њен задатак је и да утврди утицај самог града на околину, људе које у њему живе и оне који у њега долазе. Урбани географи покушавају да разумеју зашто се градови налазе тамо где јесу, којој функцији служе, хијерархију која постоји међу њима и зашто се развијају с обликом који имају. Урбани географи обликују теоретску основу за бројне професије које ...

                                     

ⓘ Друштвена географија

  • томе - методику наставе физичке географије методику наставе друштвене географије методику наставе регионалне географије методику наставе картографије
  • Географски дуализам лат. duo - два је правац у географији према коме се физичка и друштвена географија развијају засебно. Разлог томе је њихова различитост
  • предмет изучавања више наука, као што су демографија, социологија и друштвена географија Једна од грана екологије је биологија која изучава све врсте на
  • Занимљива географија је едукативна друштвена игра коју може да игра један играч, а могу да играју и више играча. Циљ игре је да се на основу насумично
  • Термин села може да се односи на: Друштвена географија Множина именице село, насељено место руралног типа Насељена места Села Бијело Поље насеље у општини
  • најразвијенији део Европе чији позитивни утицаји повољно делују на привредни и друштвени развој. Повољан прометно - географски положај од УК је створио светску велесилу
  • Географија Северне Македоније је појам који обухвата рељефне, климатске и хидрографске карактеристике ове државе. Северна Македонија се налази у региону
  • Републике Српске: Географија Републике Српске језик: српски Влада Републике Српске: Географија Републике Српске језик: српски Портал Географија Портал Република
  • Војна географија Етногеографија Медицинска географија Историјска географија Геоекологија Геохемија Геофизика Топонимика Друштвена географија Физичка
  • медицинску географију и медицинску геологију због њиховог све већег прожимања и тешког раздвајања. Географија је некада била мајка природних и друштвених наука

Users also searched:

...