Back

ⓘ Категорија:Стилске фигуре
                                               

Стилске фигуре

Претерано увеличавање ради постизања већег ефекта у књижевности, назива се хипербола. Врло често се примењује у народној књижевности, у изразима попут крвца до кољена. Како га удари, искиде му из рамена главу Циклус о Марку Краљевићу, Марко Краљевић укида свадбарину; Пребио га на три половине Циклус о Марку Крљевићу, Марко Краљевић и Муса Кесеџија. Кад је виђех ђе се смије млада, свијет ми се око главе врти Његош, Горски вијенац; Примери Сузама је замутила море, а јауком уставила шајке народна песма;

                                               

Акумулација (стилска фигура)

Акумулација или кумулација стилска је фигура која означава гомилање појмова сличног значења или појмова који су међусобно у конотативном односу ради развијања мисли или емоције о којој се говори. Веза између нагомиланих језичких елемената може бити двојака - асиндетска или полисиндетска. Користи се и термин конгерис лат. congeries. Припада фигурама конструкције.

                                               

Алегорија

Алегорија je сликовит начин говора, писања или приказивања у књижевности и уметности, који има друкчији смисао од онога који се непосредно даје; може имати вид сложеног и дубоког симбола, персонификације, проширене метафоре, сатире итд; у књижевности нпр. басне и други облици, у сликарству. Квинтилијан сматра да алегорија значи различито или супротно од онога што говори. Алегорија као стилска фигура се може дефинисати као више метафора. Алегорисати, изражавати се завијено, у сликама.

                                               

Алитерација

Алитерација представља понављање неких сугласика или сугласничких група у реченицама или стиховима. Јавља се у старијим епохама. Има функцију у ритмичкој организацији стиха и прозе. Јавља се и у народној и у уметничкој књижевности. Чешће се јавља у стиху, изрекама, пословицама него у прози. Алитерација је најзначајнија у акцентованим слоговима на почетку речи. Због овога је алитерација битан фактор у ритмичкој организацији стиха и најизражајнија је у акцентованим слоговима на почетку стиха постоји посебна врста алитеративног стиха у германској поезији.

                                               

Алузија

Алузија је стилска фигура исказа која остварује своје значење упућујући на неки познати догађај или на неко дело, лик или ситуацију. У најширем смислу, свака врста метафоричког изражавања има алузиван карактер; у књижевности, алузија је првенствено усмеравање читаочевих асоцијација у правцу неког другог књижевног дела или мита. Нарочит значај ове врсте имају митолошке алузије у класичној и класицистичкој поезији. Примере овог типа налазимо код Мушицког, Његоша, Војислава Илића и др. Овакве алузије могу бити структурално шире развијене, као основа неке песме, алегорије или пародије, нарочит ...

                                               

Амфиболија

Амфиболија је стилска фигура која означава двосмисленост неког исказа услед наглашене вишезначности појединих речи или односа више речи у њему. Амфиболија настаје због лексичке хомонимије, или због двосмислене граматичке конструкције због којих су у истом контексту активна два значења, дословно и пренесено а понекад може да буде последица нејјасне интерпункције, нарочито запети. Припада фигурама речи.

                                     

ⓘ Стилске фигуре

  • Персонификација лат. personificatio прев. грч. προσωποποίια - утеловљење је стилска фигура у којој се предметима, природним појавама, апстрактним предметима, животињама
  • catechism of rhetoric. стр. 55. Приступљено 28. 2. 2018. The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France 1981 1982 Стилске фигуре
  • Парономазија grč. παρονομασία - називање по звучној сличности је стилска фигура понављања речи које слично звуче а различито значе. Речи се разликују
  • Stilske figure i gramatika Zagrebačkа slavističkа školа. Приступљено 28. 2. 2019. Николић, Милка В. Велика лингвостилистичка синтеза: од стилске фигуре
  • нове ере па је зато уврштен у горгијанске фигуре Пошто антика није знала за риму, ова горгијанска фигура се сматра првом римом у западноевропској књижевности
  • Анадиплоза grč. ἀναδίπλωσις - удвајање, удвостручење је стилска фигура понављања у којој се последња реч или група речи једне реченице, стиха или строфе
  • стилистике за подврсту стилске фигуре понављања и означава понављање реченичних делова или читавих реченица. Једно је од основних стилских средстава поезије
  • о, око phrasis - говор, израз лат. circumlocutio - описивање је стилска фигура која настаје када се неки појам не именује директно већ се објашњава
  • dissolutum, dissolutio - неповезан, без везника стил без везника је стилска фигура која означава низање речи, синтагми или реченица при чему се везници

Users also searched:

...