Back

ⓘ Категорија:Стереохемија
                                               

Мезо облик

Мезо облик, мезо једињење или мезо изомер је хемијско једињење чији молекули садрже више од два асиметрична атома али не показују оптичку активност најчешће услед присуства интрамолекулске равни симетрије. Пример дат десно приказује један од стереоизомера тартаратне киселине које је мезо облик. Очигледно је да је у молекулу присутна раван симетрије која га дели на пола тако да свака половина чини лик у огледалу друге. Такође, уколико се једна од ФФишерових пројекција заротира за 180° у равни екрана што је дозвољена операција са Фишеровим формулама добија се једињење са идентичном стереохем ...

                                               

Рацемска модификација

Рацемска модификација или рацемат је у стереохемији смеша еквимоларних количина и енантиомера оптички активног молекула. Једноставније речено, рацемска смеша садржи једнаке количине два облика оптички активног молекула, од којих један облик обрће раван поларизоване светлости удесно а други улево. Рацемати се обележавају симболом или dl. Прву познату рацемска смешу је описао Пастер и назвао је "рацемском киселином" - била је то смеша енантиомерних облика винске киселине.

                                               

Стереоизомерија

Стереоизомери су једињења исте конституције а различитих конфигурација. Поједностављено, ово су једињења која имају идентичне супституенте али је просторни распоред тих супституената различит.

                                               

Стереоселективност

Стереоселективност је карактеристика хемијских реакција које из једног почетног супстрата као производ дају смешу неједнаких количина стереоизомера. Стереоселективност може бити делимична, када се у реакцији добија већа количина једног стереоизомера у односу на други, и потпуна, ако се као производ добија само један стереоизомер. Делимична стереоселективност је веома заступљена у органским реакцијама и условљава је низ фактора, од којих се често издвајају стерне интеракције. Један од примера фаворизовања једног стереоизомерног производа у односу на други је реакција дехидрохалогеновања 2-ј ...

                                               

Фишерова пројекција

Фишерова пројекција у хемији је дводимензионо представљање тродимензионих органских молекула, путем пројекције. Све везе се приказују као хоризонталне или вертикалне линије. Угљеникови ланци се цртају вертикално, а угљеникови атоми се налазе на пресецима линија. Оријентација угљениковог ланца је таква да се C1 угљеник налази на врху. У Фишеровој пројекцији, све хоризонталне везе се пројектују напред испред папира или екрана. Стога се Фишерова пројекција не може ротирати за 2n+1×90° у равни папира или екрана, јер се међусобна оријентација веза може променити, претворивши молекул у свој енан ...

                                               

Anomer

U hemiji ugljenih hidrata anomer je specijalni tip epimera. On je jedan od dva stereoizomera cikličnih saharida koji se razlikuju samo u njihovoj konfiguraciji na hemiacetalnom ili hemiketalnom ugljeniku, koji se naziva anomerni ugljenik. Anomerizacija je proces konverzije jednog anomera u drugi. Anomerizacija je anomerni analog epimerizacije.

                                     

ⓘ Стереохемија

  • Динамичка стереохемија посебан акценат ставља на изучавање процеса рацемизације, стереоселективних и стереоспецифичних реакција. Стереохемија је мултидисциплинарна
  • anomeru i iste R, R ili S, S u β anomeru. α - D - Glukopiranoza ima suprotnu stereohemiju na C - 1 i C - 5 respektivno S i R dok su u β - D - glukopiranozi oni isti
  • sugar chemist. Hewitt G. Fletcher, J. Chem. Educ., 1940, 17 4 p 153, doi: 10.1021 ed017p153 Anomer Monosaharid Ugljeni hidrat Polisaharid Stereohemija
  • Нобелове награде за хемију 1975. Награду је добио за истраживање у области стереохемије ензимски катализованих реакција. Џон Корнфорт је сасвим глув од своје
  • konvenciji par enantiomera sa stereohemijom 1R, 2S i 1S, 2R se naziva efedrin, dok se par enantiomera sa stereohemijom 1R, 2R i 1S, 2S naziva pseudoefedrin
  • šećera iste e.g., glukoza različite kombinacije veza regiohemija ili stereohemija alfa - ili beta - rezultuju u trisaharidima koji su dijastereoizomeri
  • комплексан део хемије и њиме се бави засебна дисциплина - стереохемија Динамичка стереохемија податке добијене о просторном распореду користи за предвиђање
  • ензимских реакција. Такође је од великог значаја у асиметричним синтезама. Стереохемија Стереоизомерија Стереоспецифичност Clayden, Jonathan Greeves, Nick
  • за истраживање стереохемије органских молекула и реакција коју је поделио са британцем Џоном Корнфортом који се бавио стереохемијом ензимских реакција
  • segregirati u zadržavajuće ili invertirajuće enzime prema tome da li se stereohemija donorske anomerne veze zadržava α α formu ili biva invertovana α β