Back

ⓘ Prekluzija




                                     

ⓘ Prekluzija

Prekluzija, je poseban institut gradanskog prava koji se slično kao i institut zastarelosti zasniva na činjenici nevršenja prava u odredenom roku. Medutim razlike izmedu ova dva instituta postoje u sledećem:

  • Prekluzivni rok teče neprekidno, a kod zastarelosti postoji mogućnost zastoja i prekida.
  • Po proteku roka zatarelosti titular subjektivnog prava koji nije vršio svoje pravo gubi mogućnost da putem suda zahteva prinudno ostvarenje prava). Kod prekluzije se pravo konačno gubi i u celini.
  • Zastarelost se odnosi na tražbena obligaciona prava, a prekluzija na preobražajna prava pravne moći.
  • Na prekluzivne rokove sud pazi ex officio po službenoj dužnosti, na rokove zastarelosti smo po prigovoru tuženogkada se dužnik na zastarelost pozove isticanjem prigovora zatarelosti.
  • Prekluzivni rokovi mogu biti subjektivni koji teku od dana saznanja za neku činjenicu ili okolnost i objektivni koji teku od nastanka nekog pravno relevantnog dogadaja bez obzira kada je zainteresovano lice saznalo za dogadaj.
  • Kao posledica prethodne razlike, prekludirani dužnik koji je svoju obavezu ispunio po proteku prekluzivnog roka može da zahteva povraćaj datog na ime obaveze ispunjenja, dok kod zastarelosti dužnik nema pravao na povraćaj, čak i u slučaju da je bio u zabludi u pogledu ispunjenja zastarele obaveze.

U pravnoj teoriji i praksi su sporni kriterijumi razdvajanja prekluzivnih rokova od rokova zasarelosti. U Zakonu o obligacionim odnosima se posebno ne definišu prekluzivni rokovi nego se u okviru poglavlja o rokovima zastarelosti navodi u kojim slučajevima se ne primenjju pravila o zastarelosti. To su slučajevi kada su zakonom utvrdeni rokovi u kojima treba da se podigne tužba ili da se izvrši neka radnja pod pretnjom gubitka prava.

Zakonske norme koje se odnose na prekluziju obično sadrže izraze "pravo se gasi nakon isteka roka”, "inače se gubi pravo”, ili "pod pretnjom gubitka prava”.

                                     
  • ако је држи у рукама или ако је његово право уписано у јавну књигу. Преклузија Радишић Јаков, Облигационо право - Општи део, Номос, Београд, 2004., ISBN

Users also searched:

...