Back

ⓘ RNK komponenta telomeraze
RNK komponenta telomeraze
                                     

ⓘ RNK komponenta telomeraze

RNK komponenta telomeraze, takode poznata ka TERC, je RNK gen prisutan kod eukariota, koji je komponenta telomeraze, enzima koji produžava telomere. TERC služe kao šabloni za telomernu replikaciju posredstvom telomeraze. Telomerazne RNK se znatno razlikuju po sekvuenci i strukturi izmedu kičmenjaka, trepljara i kvasaca, mada oni imaju zajedničku strukturu 5 pseudočvora u blizini sekvence šablona. Telomerazna RNA kičmenjaka ima 3 H/ACA domen sličan snoRNK.

                                     

1. Funkcija

Telomeraza je ribonukleoproteinska polimeraza koja održava telomerne krajeve dodavanjem telomernih ponavljanja TTAGGG. Ovo ponavljanje varira medu eukariotama. Enzim se sastoji od proteinske komponente TERT sa reverzno transkriptaznom aktivnošću, i RNK komponente, kodirane ovim genom, koja služi kao šablon za telomerno ponavljanje. Izaražavanje telomeraze ima ulogu u ćelijskom starenju, te je normalno zastupljeno u postnatalnim somatskim ćelijama u kojima se javlja progresivno skraćivanje telomera. Deregulacija izražavanja telomeraze u somatskim ćelijama može da doprinese onkogenezi. Studije na miševima sugeriraju da telomeraze takode učestvuju u hromozomalnoj popravci, pošto do novo sinteze telomernih ponavljanja može doći pri dvolančanim prekidima. Homolozi TERC se takode mogu naći u Gallid herpes virusima.

                                     

2. Spoljašnje veze

 • Rfam strana za Saccharomyces telomerase
 • GeneReviews/NCBI/NIH/UW entry on Pulmonary Fibrosis, Familial
 • EntrezGene page for TERC
 • Rfam strana za Ciliate telomerase RNA
 • GeneReviews/NCBI/NIH/UW entry on Dyskeratosis Congenita
 • Rfam strana za Vertebrate telomerase RNA
                                     
 • TERC se može odnositi na: RNK komponenta telomeraze enzimska komponenta CSIRO Tropical Ecosystems Research Centre, istraživački centar
 • receptor koagulacionog faktora II. Harvardski teološki pregled engl. Harvard Theological Review je teološki žurnal. RNK komponenta telomeraze protein
 • ima više značenja. TR je receptor koagulacionog faktora II. Transferinski receptor TR je ISO 3166 - 1 alfa - 2 oznaka za Tursku. RNK komponenta telomeraze
 • je jedan od najviše konzerviranih elemenata tokom evolucije. RNK komponenta telomeraze sadrži pseudočvor koji je kritičan za aktivnost, i nekoliko virusa
 • translacije Ribozomalna RNK rRNK - komponenta ribozoma Mikro RNK - reguliše gensku aktivnost Katalitička RNK Ribozim - enzimatski aktivni RNK molekuli Donald
 • Mala jedarna RNK mjRNK opšte poznata kao U - RNK je klasa malih molekula RNK koji se nalaze unutar splajsnih pega i Kahalnih tela u jedrima eukariotskih
 • transkriptaza telomeraze TERT, ili hTERT kod ljudi je katalitička podjedinica enzima telomeraza koja, zajedno sa telomeraznom RNK komponentom TERC sačinjava
 • nukleotida se gubi, što ne uzrokuje oštećenje DNK. Telomeraza ze reverzna transkriptaza koja nosi svoj sopstveni RNK molekul. On se koristi kao templet pri elongaciji
 • genoma. Heksamerni proteinski kompleks formiran od MCM proteina je ključna komponenta prireplikacionog kompleksa pre - RC i može da učestuje u formiranju replikacionih
 • genoma. Heksamerni proteinski kompleks formiran od MCM proteina je ključna komponenta prereplikacionog kompleksa pre - RC On učestuje u formiranju replikacionih
 • ендонуклеолитички пресеца рибонуклеотид е Сматра се да уклања Оказакијев фрагмент РНК прајмера током синтезе заостајућег ланца ДНК и да исеца појединачне рибонуклеотиди
 • DNK polimeraze je enzim koji je kod ljudi kodiran POLD2 genom. On je komponenta kompleksa DNK polimeraze delta. OLD2 formira interakcije sa PCNA. GRCm38:
 • Heksamerni proteinski kompleks koji formiraju MCM proteini je ključna komponenta prereplikacionog kompleksa pre - RC i učestvuje u formiranju replikacione