Back

ⓘ MCM4
MCM4
                                     

ⓘ MCM4

Faktor licenciranja DNK replikacije MCM4 je protein koji je kod ljudi kodiran MCM4 genom.

Protein kodiran ovim genom je jedan od visoko konzerviranjih proteina održavanja mini-hromozoma MCM koji učestvuju u inicijaciji replikacije eukariotskog genoma. Heksamerni proteinski kompleks formiran od MCM proteina je ključna komponenta prereplikacionog kompleksa pre-RC. On učestuje u formiranju replikacionih viljuški i regrutaciji drugih srodnih proteina replikacije DNK. Ovaj protein formira kompleks sa MCM2, 6, i 7, i pokazano je da reguliše helikaznu aktivnost kompleksa. Smatra se da deluje kao enzim odvijanja DNK. Fosforilacija ovog proteina posredstvom CDC2 kinaze redukuje DNK helikaznu aktivnost i hromatinsko vezivanje MCM kompleksa. Ovaj gen je mapiran na region hromozoma 8 pored PRKDC/DNA-PK, DNK-aktivirane proteinske kinaze koja učestvuje u popravci prekida dvolančane DNK. Alternativno splajsovane transkriptne varijante kodiraju isti protein.