Back

ⓘ Serinska proteaza
Serinska proteaza
                                     

ⓘ Serinska proteaza

Serinske proteaze enzimi su koji presecaju peptidne veze proteina, i u kojima serin služi kao nukleofilna aminokiselina na aktivnom mestu enzima.

One su sveprisutne kod eukariota i prokariota. Serinske proteaze se dele u dve široke kategorije na osnovu njihove strukture: himotripsin slične tripsinu slične ili subtilisinu slične. Kod ljudi, one su odgovorne za koordiniranje različitih fizioloških funkcija, uključujući varenje, imunski respons, koagulaciju krvi i reprodukciju.

                                     

1. Klasifikacija

MEROPS proteazni klasifikacioni sistem sadrži 16 superfamilija 2013 svaka od kojih sadrži mnoštvo familija. Svaka superfamilija koristi katalitičku trijadu ili dijadu u različitim proteinskim savijanjima, što je primer konvergentne evolucije katalitičkog mehanizma. Većina enzima pripada S1 familiji PA klana superfamilije proteaza.

P superfamilija sadrži mešavinu nukleofilnih klasa familija, dok se S sastoji od serinskih proteaza. Unutar svake superfamilije, familije su označene po njihovim katalitičkim nukleofilu S = serinske proteaze.

Familije serinskih proteaza

                                     

2. Spoljašnje veze

 • Serine+proteases на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
 • Serine Proteases site at Saint Louis University SLU
 • The MEROPS online database for peptidases and their inhibitors: Serine Peptidase
                                     
 • Matriptaza EC 3.4.21.109, serinska proteaza 14, membranski - tip serinske proteaza 1, MT - SP1, prostamin, serinska proteaza TADG - 15, diferencijalno izraženi
 • Serinska proteaza - 2 EC 3.4.21.104, MASP - 2, MASP2, MBP - asocirana serinska proteaza - 2, manozno - vezujuća proteaza - 2 asocirana sa lektinom, p100, manan - vezujuća
 • La, Escherichia coli serinska proteinaza La, gen lon proteaza gen lon proteini, PIM1 proteaza PIM1 proteinaza, serinska proteaza La je enzim. Ovaj enzim
 • EC 3.4.21.78, CTLA3, HuTPS, proteaza 1 asociran sa T - ćelijom, citotoksična T limfocitna serinska proteaza TSP - 1, serinska proteinaza izvedena iz T - ćelija
 • Serinska proteaza Katepsin B cisteinska proteaza Katepsin C cisteinska proteaza Katepsin D aspartilna proteaza Katepsin E aspartilna proteaza
 • Proteaza peptidaza, proteinaza je enzim koji izvodi proteolizu. Proteaza započinje proteinski katabolizam hidrolizom peptidnih veza koje povezuju aminokiseline
 • kazeinolitička proteaza X, kazeinolitička proteinaza X, ClpXP ATP - zavisna proteaza ClpXP proteaza ClpXP serinska proteinaza, Escherichia coli ClpXP serinska proteinaza
 • Termin IgA proteaza ima više značenja. IgA - specifična metaloendopeptidaza, enzim IgA - specifična serinska endopeptidaza, enzim
 • retrotranspozonska proteaza PF00077 su znatno manji, a čini se da mogu biti homologni jednom domenu eukariotskih aspartilnih proteaza Svaki domen doprinosi
 • IgA - specifična serinska endopeptidaza EC 3.4.21.72, IgA proteaza IgA proteinaza, IgA - specifična proteinaza, imunoglobulinska A proteaza imunoglobulinska