Back

ⓘ Bisfosfat
                                     

ⓘ Bisfosfat

Bisfosfat se može odnositi na:

 • Riboza 1.5-bisfosfat fosfokinaza EC 2.7.4.23, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju ATP + riboza 1.5-bisfosfat ADP + 5-fosfo-alfa-D-riboza 1-difosfat
 • Fruktoza-2.6-bisfosfat 2-fosfataza EC 3.1.3.46, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju beta-D-fruktoza 2.6-bisfosfat + H 2 O D-fruktoza 6-fosfat + fosfat
 • Ribuloza-bisfosfat karboksilaza-lizin N-metiltransferaza EC 2.1.1.127, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + -N6-metil-L-lizin
 • Fosfatidilinozitol-4.5-bisfosfat 3-kinaza EC 2.7.1.153, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju ATP + 1-fosfatidil-1D-mio-inozitol 4.5-bisfosfat ADP + 1-fosfatidil-1D-mio-inozitol 3.4.5-trisfosfat
 • Inozitol-1.4-bisfosfatna 1-fosfataza EC 3.1.3.57, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju 1D-mio-inozitol 1.4-bisfosfat + H 2 O 1D-mio-inozitol 4-fosfat + fosfat
 • Glukoza-1.6-bisfosfat sintaza, tip enzima koji se naziva fosftransferazom i koji učestvuje u metabolizmu skroba i saharoze kod sisara
 • Fosfatidilinozitol-3.4-bisfosfat 4-fosfataza EC 3.1.3.66, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju 1-fosfatidil-mio-inozitol 3.4-bisfosfat + H 2 O 1-fosfatidil-1D-mio-inozitol 3-fosfat + fosfat
 • Ribuloza-1.5-bisfosfat RuBP, supstrat koji učestvuje u fiksaciji ugljenika
 • Fosfatidilinozitol 3.5-bisfosfat PtdIns3.5P2), manje zastupljena fosfolipidna komponenta ćelijskih membrana, i molekul koji je važan za razlikovanje ćelijskih kompartmana
 • Fosfatidilinozitol 4.5-bisfosfat PtdIns4.5P2), manje zastupljena fosfolipidna komponenta ćelijskih membrana
 • Fruktoza-2.6-bisfosfat 6-fosfataza EC 3.1.3.54, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju beta-D-fruktoza 2.6-bisfosfat + H 2 O beta-D-fruktofuranoza 2-fosfat + fosfat
 • Tagatoza-bisfosfat aldolaza EC 4.1.2.40, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju D-tagatoza 1.6-bisfosfat gliceron fosfat + D-gliceraldehid 3-fosfat
 • Fosfatidilinozitol 3.4-bisfosfat PtdIns3.4P2), manje zastupljena fosfolipidna komponenta ćelijskih membrana, i važan sekundarni glasnik
 • 32.5-Bisfosfatna nukleotidaza EC 3.1.3.7, enzim koji katalizuje hemijsku reakciju adenozin 3.5-bisfosfat + H 2 O adenozin 5-fosfat + fosfat
 • Fruktoza 2.6-bisfosfat ili fruktoza 2.6-difosfat, skraćeno Fru-2.6-P2, metabolit koji alosterno utiče na aktivnost enzima fosfofruktokinaza 1 PFK-1 i fruktoza 1.6-bisfosfataza FBPaza-1 i time reguliše glikolizu i glukoneogenezu
 • Fruktoza 1.6-bisfosfat, fruktozni šećer fosforilisan na ugljenicima 1 i 6
                                     
 • Fruktoza 2, 6 - bisfosfat je organsko jedinjenje, koje sadrži 7 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 354, 142 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010
 • Glukoza 1, 6 - bisfosfat je organsko jedinjenje, koje sadrži 6 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 339, 108 Da. Joanne Wixon Douglas Kell 2000 Website
 • Adenozin 3 5 - bisfosfat je organsko jedinjenje, koje sadrži 10 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 427, 201 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH
 • Fosfatidilinozitol 3, 5 - bisfosfat PtdIns 3, 5 P2 je jedan od sedam fosfoinozitida prisutnih u eukariotskim ćelijskim membranama. U ćelijama u stanju mirovanja
 • Molekulska formula C47H80O19P3 se može odnositi na: Fosfatidilinozitol 3, 4 - bisfosfat Fosfatidilinozitol 3, 5 - bisfosfat Fosfatidilinozitol 4, 5 - bisfosfat
 • Molekulska formula C6H14O12P2 se može odnositi na: Fruktoza 1, 6 - bisfosfat Fruktoza 2, 6 - bisfosfat Glukoza 1, 6 - bisfosFat
 • 6 - N - metiltransferaza ima više značenja. Ribuloza - bisfosfat karboksilaza - lizin N - metiltransferaza, enzim Fruktoza - bisfosfat aldolaza - lizin N - metiltransferaza, enzim
 • Termin aldolaza ima više značenja. Fruktoza - bisfosfat aldolaza Aldolaza A Aldolaza B Aldolaza C 17a - hidroksiprogesteron aldolaza 2 - dehidro - 3 - deoksi - 6 - fosfogalaktonat
 • fruktoza 6 - fosfat može formirati putem blage kisele hidrolize fruktoze 2, 6 - bisfosfata Fruktoza 6 - fosfat je deo metaboličkog puta glikolize. Ona nastaje izomerizacijom
 • 1 - fosfat Fruktoza 2 - fosfat Fruktoza 6 - fosfat Fruktoza 1, 6 - bisfosfat Fruktoza 2, 6 - bisfosfat Fruktoza bisfosfataza Donald Voet Judith G. Voet 2005 Biochemistry

Users also searched:

...