Back

ⓘ Transmembranski protein
Transmembranski protein
                                     

ⓘ Transmembranski protein

Transmembranski protein je tip membranskog proteina koji premoštava celokupnu biološku membranu za koju je permanentno vezan. Transmembranski proteini se protežu od jedne strane membrane do druge. Mnogi TP funkcionišu kao kapije ili "mesta utovara" koji sprečavaju ili omogućavaju transport specifičnih supstanci kroz biološke membrane, da bi ušle u ćeliju, ili izašle iz ćelije u slučaju nuzproizvoda. U odgovoru na oblik pojedinih molekula TP mogu da imaju specijalne načine sklapanja ili savijanja kojim se propušta supstanca kroz biološku membranu.

Transmembranski proteini su politopni proteini koji se agregiraju i precipitiraju u vodi. Za njihovu ekstrakciju su neophodni deterdženti ili nepolarni rastvarači, mada neki od njih beta-bareli takode mogu da budu ekstrahovani koristeći denaturacione agense. Svi transmembranski proteini su integralni membranski proteini IMPs, mada nisu svi IMP transmembranski proteini.

                                     

1. Vidi još

 • Periferni membranski protein
 • Transmembranski receptor
 • Membranski protein
 • Integralni membranski protein
 • Membranska topologija
 • Transmembranski domen
 • Ćelijska membrana
                                     
 • više značenja. Piridoksal fosfat, prostetska grupa. Proteolipidni protein transmembranski protein Paratiroidnom hormonu srodan protein peptidni hormon
 • GPR3, G - protein spregnuti receptor 3, je protein koji je kod čoveka kodiran GPR3 genom. Ovaj protein je transmembranski receptor koji učestvuje u prenosu
 • Ovaj protein pripada familiji tipa 3 G protein spregnutih receptora, koja ima karakteristični 7 - transmembranski domen. Njegova funkcija je nepoznata. Retinoinskom
 • Transportni proteini ili noseći proteini omogućavaju difuziju različitih molekula, dok kanalni proteini učestvuju u aktivnom prenosu jona, malih molekula
 • G protein - spregnuti receptor 62, je protein koji je kod čoveka kodiran GPR62 genom. G protein spregnuti receptori sadrže sedam transmembranskih domena
 • tridest članova u ljudskom genomu. Adhezinski receptori su proteini sa sedam transmembranskih heliksa koji imaju dugačke N - terminalne domene. Na primer
 • G protein - spregnuti receptor 101, je protein koji je kod čoveka kodiran GPR101 genom. G protein spregnuti receptori sadrže sedam transmembranskih domena
 • G protein - spregnuti receptor 82, je protein koji je kod čoveka kodiran GPR82 genom. G protein spregnuti receptori sadrže sedam transmembranskih domena
 • Ovaj protein pripada familiji tipa 3 G protein spregnutih receptora, koja ima karakteristični 7 - transmembranski domen. On potencijalno učestvuje u interakciji

Users also searched:

...