Back

ⓘ Радован Антонијевић
Радован Антонијевић
                                     

ⓘ Радован Антонијевић

Студије педагогије завршио је на Филозофском факултету у Београду 1990. године, одбраном дипломског рада на тему Различита схватања школе будућности. На истом факултету постдипломске магистарске студије завршио је 2000. године, одбраном магистарске тезе Развој биолошких појмова у основношколској настави, под менторством проф. др Живорада Цветковића. Докторску дисертацију на тему Природа и ниво повезаности знања у настави одбранио је 2005. године на Филозофском факултету у Београду, под менторством истог професора.

У периоду од 1996. до 2000. године радио је као школски педагог у ОШ Милорад Мића Марковић у Малој Иванчи код Београда. Од 2001. до 2005. године био је директор ОШ Ђура Даничић у Београду.

У периоду од 1990. до 1992. године, 2001. године и од 2005. до 2007. године радио је на Институту за педагошка истраживања у Београду, као истраживач сарадник, истраживач и научни сарадник. Године 2007. изабран је за доцента на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за педагогију и андрагогију Катедра за општу педагогију са методологијом и историју педагогије, 2012. године за ванредног професора, а 2016. године за редовног професора.

Био је управник Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду у периоду од 2010. до 2015. године и шеф Катедре за општу педагогију са методологијом и историју педагогије, од 2012. до 2015. године.

Био је члан редакције часописа Зборник Института за педагошка истраживања М24 и актуелно је члан редакције часописа Иновације у настави М52.

                                     

1. Настава

На основним академским студијама педагогије ОАС, мастер академским студијама педагогије МАС и докторским студијама педагогије ДС изводи наставу из следећих предмета: Увод у педагогију, Основе педагогије, Систем васпитања и образовања, Општа педагогија, Ваншколска педагогија, Информационе технологије у образовању, Рад са даровитим ученицима, Морални развој и морално васпитање МАС и Теорије интелектуалног развоја и васпитања ДС.

                                     

2. Научни пројекти

 • 2001-2005: истраживач сарадник на пројекту Института за педагошка истраживања из Београда, Васпитање и образовање за изазове демократског друштва, број 1429, чију је реализацију финансирало Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије.
 • 2009-2010: сарадник на пројекту Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, Образовање и учење – претпоставке европских интеграција, број 149015 2006 - 2010, чију је реализацију финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
 • 2006-2007: научни сарадник на пројекту Института за педагошка истраживања из Београда, Образовање за друштво знања, број 149001 2006 - 2010, чију је реализацију финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
 • 2011-2016: руководилац пројекта Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, Модели евалуације и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији, број 179060 2011 - 2014, чију реализацију финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
 • 2005-2007: руководилац за Србију међународног пројекта истраживања образовних постигнућа ученика основне школе TIMSS 2007 NRC – National Research Coordinator.
                                     

3. Научни скупови

 • 2012: Међународни научни скуп Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и европских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост, Јагодина: Педагошки факултет;
 • 2005: Међународна научна конференција Демократија кроз образовање у Србији и региону, Београд: Институт за педагошка истраживања;
 • 2007: Четврти међународни симпозијум Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања, Нови Сад: Природно-математички факултет;
 • 2012: Међународна научна конференција Настава и учење – циљеви, стандарди и исходи, Ужице: Учитељски факултет;
 • 2009: 12th International Conference Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, Ohrid, FYROM: BASOPED;
 • 2014: Међународна научна конференција Настава и учење – савремени приступи и перспективе, Ужице: Учитељски факултет;
 • 2011: Међународни научни скуп Настава и учење - стање и проблеми, Ужице: Учитељски факултет;
 • 2013: Методолошки проблеми истраживања даровитости: 18. округли сто о даровитима, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михајло Палов ;
 • 2005: Међународна научна конференција Развијање комуникационих компетенција наставника и ученика, Јагодина: Педагошки факултет;
 • 2007: Међународна научна конференција Улога образовања у смањењу последица сиромаштва на децу у земљама у транзицији, Београд: Институт за педагошка истраживања;
 • 2014: Даровити и квалитет образовања: 19. округли сто о даровитима, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михајло Палов ;
 • 2015: Међународна научна конференција Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању, Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • 2013: Међународна научна конференција Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса, Ужице: Учитељски факултет;
 • 2006: Међународно научно-стручна конференција Продужени и целодневни боравак у савременој основној школи, Сомбор: Педагошки факултет;
 • 2015: Међународна научна конференција Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада, Ужице: Учитељски факултет;
 • 2007: 9th Internаtional Conference Unification and Educational challenges in the Balkans, Thessaloniki, Greece: BASOPED;
 • 2011: 14th International Conference Evaluation in education in the Balkan countries, Belgrade: Department of Pedagogy and Andragogy, Institute for Pedagogy and Andragogy BASOPED;
 • 2014: Јануарски дани педагога – Научни скуп Идентитет педагога у савременом образовању, Београд: Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и Андрагогију Филозофског факултета;
 • 2006: Међународни округли сто Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михајло Палов ;
 • 2012: Даровитост и моралност: 17. округли сто о даровитима, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михајло Палов ;
 • 2013: Јануарски дани педагога – Научни скуп Педагог између теорије и праксе, Београд: Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и Андрагогију Филозофског факултета;
 • 2009: Научни скуп са међународним учешћем Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира, Ниш: Филозофски факултет;
 • 2013: 4th International Conference on e-Learning, Belgrade: Metropoliten University;
 • 2006: IEA International Research Conference, Washington D.C., USA: Brookings Institution;


                                     

4. Библиографија

Књиге:

 • Антонијевић, Р. Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. 2013. ISBN 978-86-82019-73-2. COBISS
 • Антонијевић, Р. Утемељење система знања у педагогији. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. 2014. ISBN 978-86-82019-80-0. COBISS
 • Антонијевић, Р. Систем знања у настави. Београд: Институт за педагошка истраживања. 2006. ISBN 978-86-7447-067-1. COBISS
 • Антонијевић, Р. Основе процеса васпитања. Београд: Филозофски факултет. 2012. ISBN 978-86-88803-00-7. COBISS

Приређени зборници:

 • Антонијевић, Р. и Д. Јањетовић прир. 2005. TIMSS 2003 у Србији. Београд: Институт за педагошка истраживања. M48
 • Матовић, Н., В. Спасеновић и Р. Антонијевић уред. 2014. Идентитет педагога у савременом образовању. Београд: Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M48
 • Качавенда-Радић, Н., Д. Павловић-Бренеселовић и Р. Антонијевић уред. 2011. Квалитет у образовању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M48

Објављени радови краћи преглед:

 • Antonijević, R. 2011. Student’s activities in mathematics teaching and their achievement; in A. Pejatović Ed.: 14th International Conference Evaluation in education in the Balkan countries – Conference Proceedings 279 - 284. Belgrade: Department of Pedagogy and Andragogy, Institute for Pedagogy and Andragogy. M33 16 18.06.2011
 • Antonijević, R. 2016. Cognitive activities in solving mathematical tasks: The role of a cognitive obstacle, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 129, 2503-2515. M22
 • Антонијевић, Р. и М. Вељковић 2005. Наставни садржаји и постигнуће ученика из математике; у Р. Антонијевић и Д. Јањетовић прир.: TIMSS 2003 у Србији 81 - 107. Београд: Институт за педагошка истраживања. M44
 • Антонијевић, Р. 2010. Сазнавање и развој појмова у настави биологије као средство интелектуалног васпитања, Педагогија, бр. 2, 372-384. M51
 • Антонијевић, Р. 2005. Могућности развоја система знања код ученика, Настава и васпитање, бр. 1, стр. 24-37. M51
 • Antonijević, R. 2006. Achievement of Serbian eighth grade students in science, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 38, No. 2, 333-355. ERIC Full Text: ED497734. M24
 • Антонијевић, Р. 2004. Значај систематичности наставе у процесу сазнавања, Настава и васпитање, бр. 1, стр. 5-17. M51
 • Антонијевић, Р. 2013. Значај ваншколских активности у процесу васпитања и образовања, Педагогија, вол. 68, бр. 4, 525-535. M51
 • Antonijević, R., M. Senić Ružić N. Nikolić 2013. Some specifics of distance education; in D. Milošević Ed.: 4th International Conference on e-Learning – Proceedings 101 - 104. Belgrade: Metropoliten University. M33 22.09.2013
 • Antonijević, R. & N. Vujisić Živković 2015. Development of ideas on interconnecting knowledge in mathematics teaching, Innovations in Teaching, Vol. 28, No. 1, 42-50. M52
 • Антонијевић, Р. и Н. Вујисић Живковић 2014. Чиниоци нивоа и квалитета образовног постигнућа ученика основне школе; у Д. Павловић Бренеселовић, Ж. Крњаја и Л. Радуловић прир.: Педагошки модели евалуације и стратегије развијања квалитета образовања 125 - 140. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M44
 • Антонијевич, Р. и В. Спасенович 2007. Образовательные успехи учеников восьмилетних и средних школ в Сербии; в Н. К. Сергеева, Н. М. Боритко, С. Гашич-Павишич и С. Максич ред.: Образование в эпоху перемен – Сборник научных статей 65 - 76. Волгоград - Белград: ВГПУ Перемена. M14
 • Аntonijević, R. & N. Nikolić 2015. Opportunities and limitations of initial assessment of students’ achievement; in S. Marinković Ed.: International scientific conference Teaching and learning – evaluation of educational work: Book of proceedings 155 - 164. Užice: Teacher Training Faculty of Užice. M33 06.11.2015
 • Антонијевић, Р. 2011. Процес и ефекти проблемски оријентисаног интелектуалног васпитања, Педагогија, Вол. 66, бр. 3, 402-414. M51
 • Nikolić, N. & R. Antonijević 2013. Class teacher’s perceptions about descriptive evaluation, Research in Pedagogy, Vršac – Belgrade, Vol. 3, No. 2, 31-47. M52
 • Антонијевић, Р. и М. Митровић 2013. Ниво и квалитет активности у процесу интелектуалног васпитања, Настава и васпитање, вол. 62, бр. 3, 465-478. M24
 • Antonijević, R. 2008. Serbia; in Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Olson, J.F., Berger, D.R., Milne, D., & Stanco, G.M. Eds.: TIMSS 2007 Encyclopedia: A guide to mathematics and science education around the World, Volume 2. 527 - 536. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. M14
 • Mitrović, M. & R. Antonijević 2014. Scientific paradigm as a frame of reference for the study of assessment in teaching, Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, Vol. 29, br. 1, 19-32. M53
 • R. 2007. Usage of computers and calculators and students achievement: Results from TIMSS 2003; in D. Soleša ed.: The Fourth International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education: Proceedings 253 - 263. Sombor: Faculty of Education. ERIC Full Text: ED497737. M33 31.03 01.04.2007
 • Антонијевић, Р. 1992. Л. С. Виготски и следбеници о интелектуалном развоју и васпитању, Зборник 24 Института за педагошка истраживања 97 - 107. Београд: Просвета и Институт за педагошка истраживања. M51
 • Antonijević, R. 2013. Aspects of moral education in primary school; in M. Despotović, E. Hebib & B. Németh Eds.: Contemporary issues of education quality. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute for Pedagogy and Andragogy; Pécs: University of Pécs, Faculty of Adult Education and HRD. М14
 • Антонијевић, Р. 2009. Сазнавање путем откривања у функцији интелектуалног васпитања, Педагогија, бр. 3, 372-384. M51
 • Антонијевић, Р. 2006. Повезивање и систематизација знања у настави; у С. Крњајић прир.: Претпоставке успешне наставе 89 - 110. Београд: Институт за педагошка истраживања. M44
 • Аntonijević, R. 2013. Evaluation of student achievement: qualitative and processual aspects; in R. Nikolić Ed.: International scientific conference Teaching and learning – quality of educational process: Book of proceedings 29 - 40. Užice: Teacher- Training Faculty of Užice. M33 08.11.2013
 • Petrović, A., E. Lazarević & R. Antonijević 2008. Serbian curriculum changes and European citizenship; in N.P. Terzis Ed.: European unification and education challenges in the Balkans 170 - 177. Athens: Publishing House Kyriakidis Brothers s.a. M33
 • Antonijević, R. 2006. Mathematics achievement of Serbian eighth grade students and characteristics of mathematics curriculum, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 38, No. 1, 225-246. ERIC Full Text: ED497735. M24
 • Антонијевић, Р. 2007. ТIMSS 2007 у Србији: концепција истраживања, Педагогија, бр. 1, 13-22. M51
 • Антонијевић, Р. 2011. Природа когнитивне препреке у процесу интелектуалног васпитања, Настава и васпитање, бр. 4, 565-583. M24
 • Антонијевић, Р. 2013. Интелектуално васпитање у функцији припреме за доживотно учење, Адрагошке студије, бр. 2, 85-100. M24
 • Antonijević, R. & I. Luković 2006. Interaction in teaching as factor of student cognitive development, 12th round table: Giftedness, interaction and individualization in teaching 11 - 18. Vršac: High School for Educator’s Training. M33 16.06.2006
 • Антонијевић, Р. 2002. Научно-теоријско мишљење као основа развоја система знања код ученика, Настава и васпитање, бр. 4, стр. 289-301. M51
 • Вујисић, Н., М. Зељић и Р. Антонијевић 2014. Почеци методичке концептуализације и практичне реализације наставе рачунице у основним школама у Кнежевини Србији, Настава и васпитање, вол. 63, бр. 1, 45-57. M24
 • Антонијевић, Р. 2010. Карактеристике мотивације у процесу васпитања, Настава и васпитање, бр. 1, 54-71. M24
 • Antonijević, R. 2007. Differences in teaching and learning mathematics in relation to students’ mathematics achievement in TIMSS 2003, The Second IEA Research Conference: Proceedings of the IRC-2006 – Volume One 269 - 281. Amsterdam: IEA. М33 09 11.11.2006
 • Антонијевић, Р. 2008. Интелектуално васпитање у проблемској настави, у Ш. Алибабић и А. Пејатовић прир.: Образовање и учење претпоставке европских интеграција 23 - 34. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M44
 • Antonijević, R., M. Senić Ružić & N. Nikolić 2015. Evaluating effects of teacher’s professional training programs; in S. Ševkušić, J. Radišić & D. Malinić Eds.: International scientific conference Challenges and dilemmas of professional development of teachers and leaders in education 226 - 228. Belgrade: Institute for educational research. M33 27.11.2015
 • Антонијевић, Р. 2008. Улога и значај развоја појмова у процесу интелектуалног васпитања, Педагогија, бр. 3, 391-401. M51
 • Антонијевић, Р. и Н. Вујисић Живковић 2015. Методолошки аспект проучавања контекста образовног постигнућа ученика, Педагогија, вол. 70, бр. 1, 53-60. M51
 • Antonijević, R. 2006. Characteristics of knowledge interconnectedness in teaching, Facta Universitatis, Vol. 5, No. 1, 145-152. ERIC Full Text: ED497744. M52
 • Антонијевић, Р. 2007. Области истраживања постигнућа ученика: TIMSS 2007 и PISA 2006, Настава и васпитање, бр. 4, 373-386. M51
 • Антонијевић, Р. и Н. Вујисић Живковић 2015. Унапређивање образовног постигнућа; у Е. Хебиб, Б. Бодрошки Спариосу и А. Илић Рајковић прир.: Истраживања и развој квалитета образовања у Србији – Стање, изазови и перспективе 67 - 78. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M44
 • Антонијевић, Р. 2011. Студија ТIMSS као модел вредновања квалитета образовања; у Н. Качавенда Радић, Д. Павловић Бренеселовић и Р. Антонијевић прир.: Квалитет у образовању 23 - 38. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M44
 • Антонијевић, Р. 2000. Научно-теоријски појмови као основа садржаја наставе, Педагогија, бр. 3-4, 455-460. M24
 • Антонијевић, Р. 1991. Практични покушаји реализације идеја слободне школе, Настава и васпитање, бр. 4-5, 312-324. M51
 • Antonijević, R. 2006. Development of cognitive needs and motivation through extended school day activities, International Scientific Conference: Prolonged and full-day stay of pupils in contemporary elementary school 117 - 123. Sombor: Teacher’s Training Faculty. M33 12 13.05.2006
 • Антонијевић, Р. и Ж. Попов 2010. Епистемолошко-логичке карактеристике васпитања, Педагогија, бр. 3, 406-418. M51
 • Антонијевић. Р. 1992. Идеје о десколаризацији друштва, Настава и васпитање, бр. 1-2, 39-48. M51
 • Мрвош, И., Р. Антонијевић и Н. Вујисић Живковић 2014. Методика колективног васпитања Антона Семјоновича Макаренка – поводом 75 година од смрти, Педагогија, Вол. 69, бр. 4, 590-598. M51
 • Јовановић, Б., Д. Вучинић и Р. Антонијевић 2012. Утицај интернета и компјутерских игара на васпитање и развој деце, Педагогија, бр. 4, 484-494. M51
 • Антонијевић, Р. 2005. Концепција истраживања TIMSS 2003; у Р. Антонијевић и Д. Јањетовић прир.: TIMSS 2003 у Србији 13 - 33. Београд: Институт за педагошка истраживања. M44
 • Антонијевић, Р. 2001. Наставни садржаји и развој система појмова код ученика, Зборник Института за педагошка истраживања 293 - 306. Београд: Институт за педагошка истраживања. M51
 • Антонијевић, Р. 2012. Интересовања као основа развоја свестраности личности у васпитању; у Ш. Алибабић, С. Медић и Б. Бодрошки Спариосу прир.: Квалитет у образовању – изазови и перпспективе 25 - 38. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M44
 • Антонијевић, Р. 2001. Развој биолошких појмова у основношколској настави, Настава и васпитање, бр. 1, 5-20. M51
 • Антонијевић, Р. 2004. Карактеристике научно-теоријског мишљења у процесу сазнавања у настави, Педагогија, бр. 4, стр. 69-81. M24
 • Антонијевић, Р. 2006. Повезаност знања у настави, Педагогија, бр. 1, 71-85. M51
 • Антонијевић, Р. 2014. Развој математичког мишљења код ученика као аспект процеса интелектуалног васпитања, Настава и васпитање, вол. 63, бр. 2, 215-227. M24
 • Аntonijević, R. 2012. Relationship between problem solving in mathematics teaching and students’ achievement observed by quality of outcomes; in R. Nikolić, M. Kundačina & V. Nikolić Eds.: International scientific conference Teaching and Learning – Goals, Standards and Outcomes 525 - 534. Užice: Teacher-Training Faculty. M33 09.11.2012
 • Антонијевић, Р. 2012. Процењивање ефикасности у образовању; у Н. Вујисић Живковић, М. Митровић и К. Овесни прир.: Посебна питања квалитета у образовању 25 - 42. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M44
 • Антонијевић, Р. 2000. Развој појмова у настави, Настава и васпитање, бр. 3, 311-325. M51
 • Антонијевић, Р. 2006. Могућности и претпоставке повезивања знања у настави, Настава и васпитање, бр. 2, стр. 122-135. M51
 • Попов, Ж. и Р. Антонијевић 2012. Услови живота деце која напуштају обавезно васпитање и образовање у Србији; у Ш. Алибабић, С. Медић и Б. Бодрошки Спариосу прир.: Квалитет у образовању – изазови и перпспективе 227 - 240. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. M44

Users also searched:

...