ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 809
                                               

Timidin-difosfat

Timidin-difosfat, Dezoksitimidin difosfat, TDP, dTDP, je nukleotid. TDP je estar pirofosforne kiseline sa nukleozidom timidinom. TDP se sastoji od pirofosfatne funkcionalna grupe, pentoznog šećera riboze, i nukleobaze timina.

                                               

Timidin-difosfat glukoza

Timidin difosfat glukoza je za nukleotid vezani šećer koji se sastoji od dezoksitimidin difosfata vezanog za glukozu. On je početno jedinjenje za sintezu mnogih dezoksi šećera.

                                               

Timulin

Timulin je nonapeptid koji formiraju dve različite epitelijalne populacije u grudnoj žlezdi. Za njegovu aktivnost je neophodan cink. Ovaj hormon učestvuje u diferencijaciji T-ćelija i u pojačanju dejstva T i NK ćelija. Osim parakrinog dejstva na ...

                                               

Tironamin

Tironamin se odnosi na molekul, i njegove derivate: familiju dekarboksilisanih i dejodiranih metabolita tiroidnih hormona tiroksina i 3.5.3-trijodotironina.

                                               

Treonska kiselina

L -Treonska kiselina povišava količinu vitamina C koji preuzimaju T-ćelije imunskog sistema. Ona takode uvećava dejstvo ili potentnost vitamina C. L -treonska kiselina je dostupna kao prehrambeni suplement u pojedinim formulacijama vitamina C.

                                               

Tropolon

Tropolon je derivat tropona sa hidroksilnom grupom u 2-poziciji. Dva moguća metoda za sintezu tropolona su: brominacija 1.2-cikloheptandiona sa N -bromosukcinimidom čemu sledi dehidrohalogenacija na povišenim temperaturama aciloinska kondenuacija ...

                                               

UK-432.097

UK-432.097 je lek koji je razvila kompanija Pfizer za tretman hronične opstruktivne bolesti pluća, koji deluje kao potentan i selektivan agonist adenozinskog 2A receptora. Njegov razvoj je prekinut tokom kliničkih ispitivanja nakon što je manifes ...

                                               

Uridin-difosfat galaktoza

Uridin-difosfat galaktoza je intermedijer u produkciji polisaharida. Ona je značajna za metabolizam nukleotidnih šećera, i supstrat je za transferazu B4GALT5.

                                               

Uridin-difosfat glukuronska kiselina

Uridin-difosfat glukuronska kiselina je šećer koji se koristi za formiranje polisaharida. On je intermedijer u biosintezi askorbinske kiseline. Ona se formira iz UDP-glukoze posredstvom UDP-glukoza 6-dehidrogenaze EC 1.1.1.22 koristeći NAD+ kao k ...

                                               

Uridin-difosfat N-acetilglukozamin

Uridin-difosfat N -acetilglukozamin je nukleotidni šećer i koenzim u metabolizmu. Njega koriste glikoziltransferaze za prenos N -acetilglukozaminskih ostataka na supstrate. D -Glukozamin se prirodno formira u obliku glukozamin-6-fosfata. On je bi ...

                                               

Y-320

Y-320 0.3-3 mg/kg p.o. ublažava posledice kolagenom indukovanog artritisa CIA kod miševa putem redukcije IL-17 mRNA u artritičkim zglobovima, a isto tako pokazuje terapeutsko dejstvo na CIA kod cinomolgsnih majmuna. Za Y-320 je pokazano da sinerg ...

                                               

Алгоритам две најближе тачке

Алгоритам две најближе тачке се користи у разним областима рачунарства. На пример, користи се у попуњавању површина на 3D моделима, за одређивање најкраћег растојања између елемената у електричним колима, детектовање судара два објекта и слично.

                                               

Алгоритам опадајућег градијента

Опадајући градијент је оптимизациони алгоритам првог реда. Алгоритам опадајућег градијента налази локани минимум функције тако што извршава више корака пропорционалних негативној вредности градијента одговарајуће функције. Уколико се алгоритам за ...

                                               

Алгоритам тражења врха

Врх је елемент низа који задовољава својство да је већи или једнак од своја два суседна елемента. Ако имамо низ бројева, који су смештени у једнодимензионални низ и желимо да нађемо један од елемената који је врх, а који не мора да буде највећи в ...

                                               

Алгоритми претраживања

Стабло м -арног претраживања је стабло које задовољава следеће особине: чвор стабла се састоји од показивача на подстабла и, највише м, кључева, који су организовани тако да сваки кључ раздваја два показивачаподстабла подстабла, на која указују п ...

                                               

Анализа алијаса

Анализа алијаса је техника у теорији компајлера, која се користи за одређивање да ли се локацији за складиштење може приступити на више начина. За два показивача се каже да су алијаси ако указују на исту локацију. Технике анализе алијаса се обичн ...

                                               

Бајт-код

Бајт-код, познат и под именом p-код је врста скупа инструкција намењених за ефикасније извршење операција софтверског интерпретатора. За разлику од изворних кодова које људи могу да читају, бајт-код чини скуп нумеричких кодова, константи и рефере ...

                                               

Бинарна претрага

У рачунарству, бинарна претрага или претрага методом половљених интервала је алгоритам проналажења индекса одређеног елемента - кључа у сортираном низу. У сваком кораку, алгоритам упоређује вредност кључа са вредношћу средишњег члана низа. Уколик ...

                                               

Бинарни НЗД алгоритам

Бинарни НЗД алгоритам, познат и као Стајнов алгоритам, је алгоритам који проналази највећи заједнички делилац за два ненегативна цела броја. Стајнов алгоритам користи једноставније аритметичке операције него конвенционални Еуклидов алгоритам; уме ...

                                               

Бинарно стабло нити

Дефиниција бинарног стабла нити гласи: "Бинарно стабло претраге зовемо Бинарно стабло нити ако сваки показивач на десно дете који би иначе био NULL показује на следбеника датог чвора, а сваки показивач на лево дете који би иначе био NULL показује ...

                                               

Бојер-Мур алгоритам за претрагу ниски

У рачунарству Бојер-Мур алгоритам за претрагу ниски је ефикасан алгоритам за претрагу низова који је стандардни репер за практично претраживање ниски у литератури. Развили су га Роберт С. Бојер и Ј Стротер Мур. Алгоритам претпроцесује ниску која ...

                                               

Веб воркер

Веб воркер дефинисан од стране WWW конзорцијума и WHATWG је Јаваскрипт скрипта која се извршава са HTML странице у позадини, независно од других скрипти корисничког интерфејса које такође могу бити извршаване са исте HTML стране. Веб воркери могу ...

                                               

Витербијев алгоритам

Витербијев алгоритам представља алгоритам динамичког програмирања који служи за проналажење највероватније секвенце скривених стања, такозваног Витербијевог пута, која произилази из секвенце посматраних догађаја, посебно у контексту Марковљевих и ...

                                               

Градитељ (пројектни узорак)

Градитељ је објектно-оријентисани пројектни узорак. Припада категорији објектних узорака креирања. Користи се зарад раздвајања прављења сложеног објекта од његове репрезентације, односно корак-по-корак прављења сложеног објекта од једноставнијих.

                                               

Двоструко повезана листа

У рачунарској науци, двоструко повезана листа је повезана структура података која се састоји из сета секвенцијално повезаних података званих чворови. Сваки чвор садржи два поља, звана везе, која су референце на претходни и следећи чвор у секвенци ...

                                               

Двоструко хеширање

Двоструко хеширање је техника са отвореним адресирањем u програмирању која се користи за отклањање колизија код хеш табела, у случају када се за 2 различите вредности добија исти хеш кључ. Као код линеарног попуњавања, циклусно пребројавање почињ ...

                                               

Именски простор (информатика)

Именски простор је апстрактни контејнер или окружење израђено да садржи логично груписање јединствених идентификатора или симбола. Идентификатор дефинисан у именском простору је асоциран са тим именским простором. Исти идентификатор може бити нез ...

                                               

Инкремент

Инкремент је фиксно или променљиво повећање неке вредности. На пример, плата се може фиксно повећавати на годишњем нивоу, или се може променљиво повећавати. Смањење неке вредности се назива декремент. Инкремент се такође може односити и на постеп ...

                                               

Интервал стабла

У рачунарству, интервал стабла је уређено стабло структуре података које садржи интервале. Прецизније, дозвољава да ефикасно нађе све интервале који се преклапају са било којим датим интервалима или тачкама. Често се користи за уоквирено испитива ...

                                               

Итератор

У програмирању, итератор је објекат који омогућује програмеру да пролази кроз колекцију, нарочито листу. Различите интерфејсне колекције често пружају различите врсте итератора. Иако су интерфејс и семантика датог итератора фиксне, итератори се ч ...

                                               

Карацубин алгоритам

Карацубин алгоритам је алгоритам за брзо множење. Открио га је Анатољи Карацуба 1960 и објавио 1962. Смањује множење два n - тоцифрена броја на највише n log 2 ⁡ 3 ≈ n 1.585 {\displaystyle n^{\log _{2}3}\approx n^{1.585}} једноцифрено множење. За ...

                                               

Команда find (Виндоус)

У рачунарству, find је команда у командом интерпретеру бројних оперативних система. Користи се за претрагу задатог текста у фајлу или фајловима. Резултат операције се исписује на стандардном излазу уређаја у облику пронађених линија са задатим те ...

                                               

Композиција (пројектни узорак)

Композиција или Састав је објектно-оријентисани пројектни узорак. Припада категорији објектних узорака структуре. Компонује објекте у структуру стабла и омогућава клијентима да униформно третирају индивидуалне објекте и њихове композиције. То се ...

                                               

Линеарна претрага

У рачунарству, линеарна претрага или секвенцијална претрага је метода за проналажење одређене вредности у листи која проверава сваки елемент у низу док се жељени елемент не пронађе или док се не прође цела листа. Листа не мора бити сортирана. Лин ...

                                               

Мапирање слике

У HTML-у и XHTML-у, мапа слике је листа координата везаних за одређену слику, створена са намером да направи везе од различитих области слике ка различитим одредницама. На пример, карта света може имати везе ка додатним информацијама о свакој зем ...

                                               

Матплотлиб

Матплотлиб је библиотека за програмски језик Пајтон и то је бројна математика продужена NumPy -у. Она даје објектно- оријентисани API за уграђивање парцела у апликације које се користе у опште сврхе GUI матреријала као wxPython, Qt, или GTK +. Та ...

                                               

Модуларно тестирање

У програмирању, модуларно тестирање је метода тестирања софтвера којом се појединачне јединице изворног кода, скупови једног или више модула рачунарског програма са припадајућим контролним подацима, поступцима употребе и оперативним процедурама, ...

                                               

Најдужи растући подниз

Проблем проналаска најдужег растућег подниза представља алгоритамски проблем у којем је потребно одредити најдужи подниз не обавезно узастопних елемената датог низа, који је растући. Решење проблема не мора бити јединствено. На пример, за низ {0, ...

                                               

Наслеђивање (објектно-оријентисано програмирање)

Наслеђивање је када објекат или класа базира на другом објекту или класи, користећи исту имплементацију, специфирајући имплементацију да се понаша исто. То је механизам за поновно коришћење кода који омогућава независност екстензије од оригинално ...

                                               

Нацрт C++0x од марта 2010.

C++0x је незванични назив новог стандарда програмског језика C++, који је још увек у развојној фази. Намена му је да замени постојећи стандард за C++, ISO/IEC 14882, који је објављен 1998. и ажуриран 2003. Ове претходнице су неформално познате ка ...

                                               

Објектни Паскал

Објектни Паскал је екстензија Паскаловог језика који се развио код Епл рачунара од стране тима вођеног од стране Ларија Теслера у консултацији са Никлаусом Виртом, проналазача Паскала. Спустио се са раније објектно-оријентисане верзије Паскала на ...

                                               

Одмотавање петље

Одмотавање петље или одвијање петље је техника трансформације петље која покушава да оптимизује брзину извршења програма науштрб бинарне величине. Трансформације се може извршити ручно од програмера или преко оптимизирајућег комајлера. Циљ одмота ...

                                               

Операција зарез

У C и C++ програмским језицима, операција зарез је бинарна операција која оцењује свој први операнд и одбацује резултат, а онда оцењује други операнд и враћа вредност. Коришћење зареза као операције се разликује од коришћења у дефиницијама и потп ...

                                               

Паралелизам података

Паралелизам података је форма паралелне обраде која се врши преко више процесора у окружењима за паралелну обраду. Паралелна обрада се фокусира на дистрибуцију података на виже различитих чворова паралелне обраде. Паралелизам података је супротно ...

                                               

Пејџ ранк

Ранг веб страница је Google-ова патентирана технологија која показује популарност wеб странице, а не wеб сајта у целости како се погрешно мисли. Да би wеб страница добила PR потребно је да нека друга страна линкује ка њој и на тај начин јој" прен ...

                                               

Поравнање структуре података

Поравнање структуре података је начин на који се подаци уређују и којима се приступа у меморији рачунара. Састоји се од два одвојена, али сродна питања: поравнање података и постављање структуре података. Када модеран рачунар чита из или пише на ...

                                               

Поредак по врстама

У рачунарству, Поредак по врстама и Поредак по колонама описиују методе за складиштење вишедимензионлних низова у RAM меморију. Према стандардној матричној нотацији, редови су нумерисани првим индексом дводимензионалног низа а колоне другим индек ...

                                               

Поређење програмских језика (основне инструкције)

Поређење програмских језика Поређење програмских језика је уобичајена тема разговора међу софтверским инжењерима. Неколико основних упутстава програмских језика су овде.

                                               

Пребрајање делилаца

Пребрајање делилаца је лако разумљив алгоритам растављања на факторе. Суштинска идеја тестова поделе је да видимо да ли цео број н, може поделити сваки број у реду који је мањи од н. На пример, за цео број н = 12, само бројеви којим га делимо су ...

                                               

Претрага по најбољим особинама

Претрага по најбољим особинама је алгоритам за претраживање који истражује граф тако што шири претрагу на следећи најбољи чвор који је изабран помоћу неког наведеног правила. Јуде Перл је описао овај алгоритам као процену обећавања једног чвора n ...