ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 808
                                               

Рибулоза

Рибулоза је кетопентоза – моносахарид који садржи пет атома угљеника, као и кетонску функционалну групу. Хемијска формула му је C 5 H 10 O 5. Могућа су два енантиомера, D -рибулоза и L -рибулоза. D -рибулоза је посредник у производњи D -арабитола ...

                                               

Скупштина града Београда

Скупштина града Београда је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града. Скупштина има 110 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године. Скупштина града састаје се по потреби, ...

                                               

A-68930

A-68930 je sintetičko jedinjenje koje deluje kao selektivni parcijalni agonist D 1. On je oralno aktivan i ima antidepresivno i anoreksično dejstvo na životinje, proizvodi budnost i tahikardiju, ali bez stimulansnih efekata, umesto toga uzrokuje ...

                                               

A-77636

A-77636 je sintetički lek koji deluje kao selektivni agonist D 1 receptora. On ispoljava nootropne, anestetičke, i antiparkinsonske efekte u životinjskim studijama, ali njegova visoka potentnost i dugotrajno dejstvo uzrokuju umanjenje senzitivnos ...

                                               

A-86929

A-86929 je sintetičko jedinjenje koje deluje kao selektivni agonist dopaminskog receptora D 1. On je razvijen kao mogući treatment za Parkinsonovu bolest, kao i za druge primene, poput kokainske adikcije. On ima relativno dobru efikasnost na ljud ...

                                               

Acetil

U organskoj hemiji, acetil je funkcionalna grupa, acil sa hemijskom formulom COCH 3. Ona se poneka obeležava simbolom Ac. Acetilna grupa sadrži metil grupu vezanu jednostrukom vezom za karbonil. Karbonilni centar acil radikala sadrži nevezani ele ...

                                               

Acetomlečna kiselina

α-Acetomlečna kiselina je prekurzor u biosintezi aminokiselina razgranatog lanca valina i leucina. α-Acetomlečna kiselina se formira iz dva molekula piruvatne kiseline posredstvom acetolaktatne sintaze. α-Acetomlečna kiselina se može dekarboksilo ...

                                               

Acetosirćetna kiselina

Acetosirćetna kiselina je organsko jedinjenje sa formulom CH 3 CCH 2 CO 2 H. Ona je najjednostavnija beta-ketokiselina, i poput drugih članova ove klase je nestabilna.

                                               

Adenilosukcinat

Adenilosukcinat je intermedijer u interkonverziji purinskih nukleotida inozin monofosfata i adenozin monofosfata. Enzim adenilosukcinatna sintaza posreduje reakciju adicije aspartata na IMP uz input energije iz fosfoanhidridne veze u obliku guano ...

                                               

Aflatoksin

Aflatoksini su prirodni mikotoksini koje proizvode mnoge vrste Aspergillus gljiva, od kojih su najznačajnije Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Aflatoksini su otrovni i spadaju medu najkancerogenije poznate supstance. Aflatoksini se st ...

                                               

Akarviozin

Akarviozin je šećer koji se sastoji od cikloheksitola vezanog za 4-amino-4.6-dideoksi- D -glukopiranozu. Akarviozin je deo potentnog ihibitora α-amilaze akarboze i njegovih derivata. Atom azota se jače vezujuje α-amilazu od prirodnog supstrata, t ...

                                               

Aktinidin (derivat piridina)

Aktinidin je derivat piridina koji je prisutan u eteričnom ulju iz korena biljke Valeriana officinalis i biljci Actinidia polygama. Aktinidin je feromon za više insekata. Actinidin je isto tako feromon za mačke, i ima slično dejstvo sa nepetalakt ...

                                               

Akvajamicin

Akvajamicin je antrahinonski derivat. On je inhibitor enzima tirozinska hidroksilaza. Sakvajamicini su antibiotici iz akvajamicinske grupe prisutne u Streptomyces nodosus bakterijskim kulturama.

                                               

Alfa-Karoten

Dijetarni unos utiče na nivoe α-carotena u krvi. Jedna studija je pokazala da postoji relacija izmedu koncentracije karotena u krvi i smrtnosti, pri čemu povišeni nivo karotena odgovara sniženoj smrtnosti.

                                               

Alolaktoza

Alolaktoza je disaharid koji je sličan sa laktozom. On se sastoji od monosaharida D -galaktoze i D -glukoze povezane putem β1-6 glikozidne veze umesto β1-4 veze laktoze. Ona se može formirati putem transglikozilacije laktoze posredstvom β-galakto ...

                                               

Aloza

Aloza je aldoheksozni šećer. On je retki monosaharid koji je bio izolovan iz lišća Afričkog žbuna Protea rubropilosa. On je rastvoran u vodi, i nerastvoran u metanola. Aloza je C-3 epimer glukoze.

                                               

Altroza

Altroza je aldoheksozni šećer. Ona je rastvorna u vodi i praktično nerastvorna u metanolu. D -Altroza je monosaharid koji se veoma retko javlja u prirodi. Ona je bila izolovana iz bakterijske vrste Butyrivibrio fibrisolvens. Altroza je C-3 epimer ...

                                               

Amonijum

Amonijum katjon je pozitivno naelektrisani poliatomski jon sa hemijskom formulom NH + 4. On se formira protonacijom amonijaka. Amonijum je isto tako opšte ime za pozitivno naelektrisane ili protonovane supstituisane amine i kvaternarne amonijum k ...

                                               

Amtamin

Amtamin je histaminski agonist koji je selektivan za H 2 receptor. On je korišten u in vitro i in vivo ispitivanjima gastričke sekrecije, kao i drugih funkcija H 2 receptora.

                                               

Apioza

Apioza je šećer razgranatog lanca prisutan u galakturonanskom tipu pektina, koji se javlja u peršunu i mnogim drugim biljkama. Apioza 1-reduktaza koristi D-apiitol i NAD + da proizvede D-apiozu, NADH, i H +.

                                               

Apoholna kiselina

Apoholna kiselina je nezasićena želudačna kiselina koji ja prvi put bila okarakterisana tokom 1920-tih. Soli i estri apoholne kiseline su poznati kao apoholati. a

                                               

Aporfin

Aporfin je jedna od hinolinskih klasa alkaloida. Mnoštvo različitih derivata ovog jedinjenja je prečišćeno iz biljaka. Jdean od često korištenih derivata aporfina je apomorfin.

                                               

AR-R17779

AR-R17779 je lek koji deluje kao potentan i selektivan pun agonist za α7 podtip neurskih nikotinskih acetilholinskih receptora. On ispoljava nootropne efekte u životinjskim studijama, mada ta dejstva ne zamenjuju dejstva nikotina. On je nedavno i ...

                                               

Arabinoza

Arabinoza. je aldopentoza – monosaharid koji sadrži pet atoma ugljenika, kao i aldehidnu funkcionalnu grupu. Usled načina biosinteze, većina prirodnih saharida ima D "-formu. Drugim rečima oni su strukturni analozi D -gliceraldehida. Medutim, L - ...

                                               

Arahidonska kiselina 5-hidroperoksid

Arahidonska kiselina 5-hidroperoksid je intermedijer u produkciji leukotriena A4 iz arahidonske kiseline. Ovu kiselinu formira arahidonat 5-lipoksigenaza.

                                               

Arsenitna kiselina

AsOH 3 je piramidalni molekul koji sadrži tri hidroksilne grupe vezane za arsen. 1 H NMR spektar rastvora arsenitne kiseline potvrduje simetriju molekula. U kontrastu s tim, srodna fosforna kiselina H 3 PO 3 uglavnom poprima strukturu HPOOH 2. PO ...

                                               

Asparagusna kiselina

Asparagusna kiselina, S 2 CHCO 2 H je organosumporna karboksilna kiselina koja je prisutna u biljci asparagus. Ona može da bude metabolički prekurzor drugih mirisnih tiolnih jedinjenja. Biosintetičke studije su pokazale da je asparaginska kiselin ...

                                               

Asperlicin

Asperlicin je mikotoksin, izveden ih funguss Aspergillus alliaceus. On deluje kao selektivni antagonist holecistokininskog receptora CCK A. On je bio vodeće jedinjenje za razvoj brojnih novih CCK A antagonista sa mogućim kliničkim primenama.

                                               

Azepin

Azepin je nezasićeno sedmočlano heterociklično jedinjenje sa jednim atomom azota. Atom azota je u poziciji prstena 1. Prsten sadrži tri dvostruke veze.

                                               

Azocin

Azocin je heterociklično organsko jedinjenje sa molekulskom formulom C 7 H 7 N. On se sastoji od nezasićenog osmočlanog prstena sa sedam ugljenika, jednim azotom, i četiri dvostruke veze. Zasićeni ili parcijalno zasićeni azocinski prstenovi formi ...

                                               

BAY 60-6583

BAY 60–6583 je selektivni agonist adenozinskog A 2B receptora. Pokazano je da pruža zaštitu od ishemije u srcu i bubrezima test životinja, i da je koristan u tretmanu akutnih povreda pluća. On može da ima niz potencijalnih primena kao selektivni ...

                                               

Benzazocin

Benzazocin, ili benzoazocin, je hemijsko jedinjenje koje se sastoji od benzenskog prstena vezanog za azocinski prsten. Jedno od srodnih jedinjenja je benzomorfan.

                                               

Benzilizohinolin

1-Benzilizohinolin je strukturna osnova mnogih alkaloida sa široko raznovrsnim strukturama. Neki od njih su: papaverin, noskapin, kodein, morfin, apomorfin, berberin, protopin i tubokurarin.

                                               

Benzomorfan

Benzomorfan je hemijsko jedinjenje koje je osnova za seriju lekova koji deluju na opioidne i sigma receptore. Primeri supstanci is ove grupe su: Neki od ovih materijala se koriste kao analgetici, npr. pentazocin, fenazocin, i dezocin.

                                               

BQ-123

BQ-123 je ciklični peptid koji sadrži pet aminokiselina. Njegova aminokiselinska sekvenca je D -triptamin- D -Asparaginska kiselina- L -prolin- D -valin- L -leucin. BQ-123 je selektivni antagonist endotelinkog receptora‎‎ ET A. On se koristi kao ...

                                               

Burimamid

Burimamid je antagonist H 2 i H 3 histaminskih receptora. On je uglavnom neaktivan kao H 2 antagonist pri fiziološkom pH, i njegov H 3 afinitet je 100 puta veći. On je derivat tioureje. Burimamid su razvili naučnici kompanije Smit, Klajn & Frenč ...

                                               

Butirilholin

Butirilholin je molekul sličan acetilholinu. On delom aktivira iste receptore kao i acetilholin. Ovaj molekul hidrolizuju acetilholinsteraza i butirilholinesteraza, pri čemu je butirilholinesteraza efikasnija. Butirilholin je sintetičko jedinjenj ...

                                               

Cezijum hidrid

Cezijum hidrid je jedinjenje cezijuma i vodonika. On je bio prva supstanca koja je generisana putem svetlošću indukovanog formiranja čestica u metalnoj pari. Jezgra cezijuma u CsH molekulu mogu da budu hiperpolarizovana putem interakcija s parom ...

                                               

CGS-21680

CGS-21680 je agonist specifičan za adenozinski 2A tip receptora. On je obično prisutan kao organska hidrohloridna so molekulske težine 536.0 g/ M. On je rastvoran do 3.4 mg/mL u DMSO-u, i 20 mg/mL u 45% aq 2-hidroksipropil-β-ciklodekstrin. Ovaj m ...

                                               

Ciklobutadien

Ciklobutadien je najmanji -anulen. On je izuzetno nestabilan ugljovodonik koji ima životni vek kraći od pet sekundi u slobodnom stanju. Njegova hemijska formula je C 4 H 4. Četvorougaona struktura je potvrdena infracrvenim studijama. Njegove alte ...

                                               

Ciklononan

Ciklononan je aliciklični ugljovodonik koji se sastoji od prstena sa devet atoma ugljenika. Njegova molekulska formula je C 9 H 18, a empirijska formula je 9.

                                               

Ciklopentadienil

U organskoj hemiji, ciklopentadienil je ciklična grupa atoma sa formulom C 5 H 5. Coklopentadienil je blisko srodan sa ciklopentadienom. Ciklopentadienil sadrži pet atoma ugljenika vezanih u petočlani planarni prsten. Svih pet je vezano za po jed ...

                                               

Ciklopentadienilni anjon

U hemiji, ciklopentadienilni anjon ili ciklopentadienid je aromatična vrsta sa formulom − i skraćenicom Cp −. Njegovo ime je izvedeno iz imena molekula ciklopentadiena. Soli ciklopentadienilnog jona mogu da budu stablne, e.g., Natrijum ciklopenta ...

                                               

Cikloundekan

Cikloundekan je zasićeno ciklino organsko jedinjenje sa jedanaest amoma ugljenika u prstenu. On se kladifikuje koa alkan jer sadrži jedino ugljenik i vodonik. Za svaki atom ugljenika je vezan par vodonika, te je hemijska formula C 11 H 22. Ovo je ...

                                               

Cirazolin

Cirazolin je neselektivni agonist alfa-1 adrenergičkog receptora", i antagonist alfa-2 adrenergičkog receptora. Smatra se da ova kombinacija osobina može da učini cirazolin efektivnim vazokonstriktorom. Za cirazolin je takode pokazano da umanjuje ...

                                               

Citrat

GvoždeII citrat - upotrebljava se kao lek protiv malokrvnosti. Dobija se otapanjem gvožda u limunskoj kiselini. Kalcijum citrat nastaje otapanjem kalcijuma u limunskoj kiselini ili neutralizacijom kalcijum hidroksida sa limunskom kiselinom. Kalij ...

                                               

Dezoksiadenozin-difosfat

Dezoksiadenozin difosfat je derivat nukleinske kiseline ATP, u kome je -OH grupa na 2 ugljeniku nukleotidne pentoze bila odstranjena. Dodatno, difosfat u imenu indicira da je jedna od ATP fosforil grupa bila uklonjena.

                                               

Dezoksicitidin-difosfat

Dezoksicitidin difosfat je derivat nukleinske kiseline, citidin trifosfata ili, u kome je hidroksil ili grupa na ugljeniku 2 nukleotidne pentoze bila odstranjena. To je označeno dezoksi- delom imena. Difosfat u imenu ukazuje da je jedna CTP fosfo ...

                                               

Dezoksiguanozin-difosfat

Dezoksiguanozin difosfat, ili dGDP, je derivat nukleinske kiseline guanozin trifosfat, u kojoj je –OH grupa na 2 ugljeniku nukleotidne pentoze bila redukovana u vodonik. "Dinofosfat" u imenu ukazuje na prisustvo dve fosfatne grupe.

                                               

Dihidroksifenilglicin

-3.5-Dihidroksifenilglicin je potentan agonist grupe I metabotropnih glutamatnih receptora, mGluR1 i mGluR5. DHPG je bio prvi agonist za koji je pokazano da je selektivan za grupu I mGluR receptora. Jedino S izomer deluje kao agonist. S-DHPG je i ...