ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 803
                                               

Gama-butirolakton

gama -butirolakton je higroskopna bezbojna uljasta tečnost sa slabim karakterističnim mirisom, rastvorana u vodi. GBL je uobičajeni rastvarač i reagens u hemiji. On se koristi kao jedinjenje arome, kao sredstvo za uklanjanje mrlja, i superlepka, ...

                                               

Gama-linolna kiselina

γ-linolna kiselina je masna kiselina koja je prvenstveno zastupljena u biljnim uljima. Ona se prodaje kao prehrambeni suplement za tretiranje problema sa inflamacijom i autoimunskim bolestima, mada je njena efikasnost osporavana.

                                               

Gentizinska kiselina

Gentisinska kiselina je dihidroksibenzojeva kiselina. Ona je derivat benzojeve kiseline, i manje zastupljeni proizvod metaboličkog raspada aspirina. Izlučuje se iz organizma putem bubrega.

                                               

Glicerinska kiselina

Several fosfatnih derivata glicerinske kiseline, medu kojima su 2-fosfoglicerna kiselina, 3-fosfoglicerna kiselina, 2.3-bisfosfoglicerna kiselina, i 1.3-bisfosfoglicerna kiselina, su važni biohemijski intermedijari u glikolizi, alkoholnom vrenju ...

                                               

Glicerol 3-fosfat

Glicerol 3-fosfat je organofosfat izveden iz reakcije koji katalizuje glicerolna kinaza: ATP + glicerol ADP + sn-glicerol 3-fosfat On je komponenta glicerofosfolipida. On se ne treba mešati jedinjenjema sličnog imena glicerat 3-fosfat ili glicera ...

                                               

Glukoza 1-fosfat

U glikogenezi, slobodna glukoza 1-fosfat može isto tako da reaguje sa UTP i formira UDP-glukozu, koristeći enzim UDP-glukoza pirofosforilaza. On onda može biti vraćena u glikogensku strukturu putem glikogen sintaze.

                                               

Glutarimid

Glutarimid je hemijsko jedinjenje koje sadrži piperidinski prsten sa dva ketona vezana pored atoma azota. On je strukturna komponenta cikloheksimida, veoma potentnog inhibitora proteinske sinteze.

                                               

Guanozin

Guanozin je purinski nukleozid koji se sastoji od guanina vezanog za ribozni prsten putem β-N 9 -glikozidne veze. Guanozin može biti fosforolizovan, čime nastaje guanozin-monofosfat, ciklični guanozin monofosfat, guanozin-difosfat, i guanozin tri ...

                                               

Guanozin-trifosfat

Guanozine-5-trifosfat je purinski nukleotid. On može da dejstvuje kao supstrat za RNK sintezu tokom procesa transkripcije. Njegova struktura je slična guanin nukleobazi, jedina razlika je da nukleotidi poput GTP imaju šećer ribozu i tri fosfata v ...

                                               

Heksanska kiselina

Heksanska kiselina je karboksilna kiselina izvedena iz heksana sa opštom formulom C 5 H 11 COOH, odnosno konkretnije CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 COOH {\displaystyle {\ce {CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2COOH}}}. Ona je bezbojna uljasta tečnost sa mirisom koji j ...

                                               

3-Heptanon

3-Heptanon sedmougljenični je keton. On je bezbojna tečnost "zelenog zadaha", i.e. voćnog mirisa. On se često koristi kao perfem/miris, kao rastvarač za celulozu, nitrocelulozu, ili vinil rezine, i kao sintetički gradivni blok u pripremi drugih o ...

                                               

Heptanska kiselina

Heptanska kiselina je organsko jedinjenje koja se sastoji od sedmolančanog uljeničnog lanca koji se završava karboksilnom grupom. Ona je uljasta tečnost neprijatnog, oštrog zadaha. Ona doprinosi mirisu užeglog ulja. Ona je neznatno rastvorna u vo ...

                                               

10-Hidroksidekanoinska kiselina

10-Hidroksidekanoinska kiselina je specijalizovana zasićena masna kiselina koja se nalazi u malim koncentracijama u matičnom mleču. Ona je otkrivena 1957. godine.

                                               

2-Hidroksiestron

2-Hidroksiestron, takode poznat kao estra-1.3.5-trien-2.3-diol-17-on, je endogen, prirodni kateholni estrogen i glavni metabolit estrona i estradiola. On se formira ireverzibilno iz estrona u jetri i u manjoj meri u drugim tkivima putem 2-hidroks ...

                                               

9-Hidroksioktadekadienoinska kiselina

9-Hidroksioktadekadienoinska kiselina,12-oktadekadienoinska kiselina ili 9-HODE) je korištena za obeležavanje bilo kojeg ili oba stereoizomerna metabolita esencijalne masne kiseline, linoleinske kiseline: 9-hidroksi-10.12-oktadekadienoinske kisel ...

                                               

Hidroksiprolin

-4-Hidroksiprolin, je rasprostranjena ne-proteinogena aminokiselina, skraćeno HYP, e.g. u Proteinskoj banci podataka.

                                               

3-Hidroksipropionska kiselina

3-Hidroksipropionska kiselina je karboksilna kiselina, specifično beta hidroksilna kiselina. To je kisela viskozna tečnost sa pKa vrednošću od 4.5. Ona je veoma rastvorna u vodi i etanolu, a miša se sa dietil etrom. Nakon destilacije, ona se dehi ...

                                               

5-Hidroksiuracil

5-Hidroksiuracil je oksidovana forma citozina. On se proizvodi putem oksidativne deaminacije citozina dejstvo reaktivnih vrsta kiseonika. On ne izobličava DNK molekul, te ga replikativne DNK polimeraze preskaču. On može da pogrešno kodira adenin ...

                                               

Higrin

Higrin je pirolidinski alkaloid, naden prvenstveno u kokinom lišću. Njega je privi izolovao Karl Liberman 1889., zajedno sa srodnim jedinjenjem kuskohigrinom, kao alkaloid koji se nalazi zajedno sa kokainom u koki. Ekstrahovani higrin je žuto ulj ...

                                               

Hijaluronan

Hijaluronan je anjonski, nesulfatisani glikozaminoglikan koji je prisutan širom vezivnog, epitelnog, i neuronskog tkiva. To je životinjski polisaharid, čija ponavljajuća disaharidna struktura je sastavljena od D-glukuronske kiseline i N-acetilglu ...

                                               

Hinazolin

Hinazolin je jedinjenje koja se sastoji od dva kondenzovana šestočlana jednostavna aromatična prstena, benzena i pirimidina. Njegova hemijska formula je C 8 H 6 N 2. Hinazolin je žuta kristalan materija. Derivati hinazolina se često nazivaju hina ...

                                               

Hinolin

Hinolin je heterociklično aromatično organsko jedinjenje. Njegova formula je C 9 H 7 N. On je bezbojna higroskopna tečnost sa jakim mirisom. Ustajali uzorci, ako su izloženi svetlosti, postaju žuti i kasnije smedi. Hinolin je neznatno rastvoran u ...

                                               

Hipoksantin

Hipoksantin je purinski derivat. On se ponekad nalazi kao sastojak nukleinskih kiselina gde je prisutan u antikodonu tRNK u obliku njegovog nukleozida inozina. On ima tautomer poznat kao 6-Hidroksipurin. Hipoksantin je neophodan dodatak u pojedin ...

                                               

Holekalciferol

Holekalciferol je forma vitamina D. On je strukturno sličan sa steroidima, kao što su testosteron, holesterol, i kortizol mada je sam vitamin D 3 sekosteroid.

                                               

Hromon

Hromon je derivat benzopirana sa supstituisanom keto grupom na piranskom prstenu. Derivati hromona su kolektivno poznati kao hromoni. Većina, mada ne svi, hromoni se takode fenilpropanoidi. 6.7-dimetoksi-2.3-dihidrohromon je bio izolovan iz Sarco ...

                                               

4-Hidroksifenilaceton

4-Hydroxyphenylacetone je para-hidroksi analog fenilacetona, neaktivnog metabolita amfetamina kod čoveka. Kad se javi kao metabolit amfetamina, on se proizvodi direktno iz neaktivnog metabolita fenilacetona.

                                               

Iditol

Lindhorst, Thisbe K. 2007. Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 1. изд. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-31528-4. Robyt, John F. 1997. Essentials of Carbohydrate Chemistry 1. изд. Springer. ISBN 978-0-387-94951-2.

                                               

Imidazolini

Imidazolini us azotna heterociklična jedinjenja sa formulom C 3 H 6 N 2, koja su izvedena iz imidazola. Prsten sadrži jednu iminsku vezu. Ugljenici na pozicijam 4 i 5 su vezani jednostrukom vezom, umesto dvostruke kao što je to slučaj imidazola. ...

                                               

Indoksil

Indoksil je organsko jedinjenje sa hemijskom formulom: C 8 H 7 NO. Indoksil je izomeran sa oksindolom. On je uljasta tečnost. Indoksil se može dobiti iz indikana, koji je glikozid. Hidroliza indikana proizvodi β-D-glukozu i indoksil. Indigo boja ...

                                               

Indol-3-buterna kiselina

Indol-3-buterna kiselina je bela ili bledo žuta kristalna materija, sa molekulskom formulom C 12 H 13 NO 2. Ona se topi na 125 °C pri atmosferskom pritisku i razlaže se pre ključanja. IBA je biljni hormon iz auksinske familije i sastojak mnogih p ...

                                               

Indolin

Indolin je aromatični heterociklično organsko jedinjenje. On ima bicikličnu strukturu, koja se sastoji od šestočlanog benzenovog prstena kondenzovanog sa petočlanim pirolidinskim prstenom. Ovo jedinjenje je bazirano na strukturi indola, ali je 2- ...

                                               

Izobutiraldehid

Izobutiraldehid je hemijsko jedinjenje sa formulom 2 CHCHO. On je aldehid, koji je izomeran sa n-butiraldehidom. Izobutiraldehid se često proizvodi kao nusproizvid putem hidroformilacije propena. Njegov miris podseća na vlažne žitarice ili slamu.

                                               

Izobutiramid

Izobutiramid je amid sa molekulskom formulom C 4 H 9 NO. Izobutiramidcan se takode može odnositi na funkcionalnu grupu sa formulom: R-NH-CO-CH 2. Ispitivanja na pacijentima obolelim od sraste anemije ukazuju da izobutiramid povišava nivo izražava ...

                                               

Izocijanska kiselina

Izocijanska kiselina je neorgansko jedinjenje sa formulom HNCO, koje je bilo otkriveno 1830. Ova bezbojna supstanca je isparljiva i otrovna, sa tačkom ključanja od 23.5 °C. Izocijanska kiselina je najjednostavnije stabilno hemijsko jedinjenje koj ...

                                               

Izohinolin

Izohinolin je hetociklično aromatično organsko jedinjenje. On je strukturni izomer hinolina. Izohinolin i hinolin su benzopiridini, koji se sastoje od benzenovog prstena kondenzovanog sa piridinskim prstenom. U širem smislu, termim izohinolin se ...

                                               

Izoindolin

Izoindolin je heterociklično organsko jedinjenje sa molekulskom formulom C 8 H 9 N. On ima bicikličnu strukturu, koja se sastoji od šestoatomnog prstena benzena kondnezovanog sa petoatomskim prstenom koji sadrži atom azota. Struktura ovog jedinje ...

                                               

Izoksazol

Izoksazol je azol sa atomom kiseonika pored azota. Izoksazol je isto tako naziv za klasu jedinjenja koja sadrže ovaj prsten. Izoksazolni prsteni su nadeni u prirodnim proizvodima, npr. u ibotenskoj kiselini. Izoksazoli takode formiraju bazu za br ...

                                               

Izomaltoza

Izomaltoza je disaharid koji je sličan sa maltozom. On ima α--vezu umesto α--veze. Oba šećera su glukoze i piranoze. Izomaltoza je redukujući šećer. Ona se formira kad se maltozni sirup tretira enzimom transglukozidazom. Ona je jedna od glavnih k ...

                                               

Izomaltuloza

Izomaltuloza je disaharid koji se industrijski proizvodi enzimatskim putem iz saharoze primenom bakterijske fermentacije. Ona je prirodni sastojak meda i šećerne trske, i ima veoma prirodan sladak ukus. Ona je u upotrebi kao zamena šećera u Japan ...

                                               

Izonikotinska kiselina

Izonikotinska kiselina je organsko jedinjenje sa karboksilnom grupom na piridinskom prstenu. Ona je izomer nikotinske kiseline – karboksilna grupa izonikotinske kiseline je na poziciji 4 umesto 3.

                                               

Izopregnanolon

Izopregnanolon, takode poznat kao izoalopregnanolon i epialopregnanolon, kao i sepranolon, i kao 3β-hidoksi-5α-pregnan-20-on ili 3β,5α-tetrahidroprogesteron endogeni je neurosteroid i prirodni 3β-epimer alopregnanolona. Poznato je da deluje kao n ...

                                               

Izopropil alkohol

Izopropil alkohol je ime hemijskog jedinjenja sa molekulskom formulom C 3 H 8 O. On je bezbojna, zapaljiva materija jakog mirisa. On je najjednostavniji primer sekundarnih alkohola, kod kojih je alkoholni ugljenik vezan za dva druga ugljenika, 2 ...

                                               

Izotiazol

Izotiazol je tip organskog jedinjenja koje sa sastoji od petočlanog aromatičnog prstena sa tri atoma ugljenika, jednim azotom, i jednim sumporom. Izotiazol je član klase jedinjenja poznatih kao azoli. U kontrastu sa izomernim tiazolom, dva hetero ...

                                               

Jodid

Jodid je jon I −. Jedinjenja joda sa formalnim oksidacionim stanjem −1 se nazivaju jodidi. U svakodnevnom životu, jod se najčešće sreće kao komponenta jodiranih soli. Jodna deficijencija utiče na veliki broj ljudi, i ona je jedan od glavnih spreč ...

                                               

Jonomicin

Jonomicin je jonofor koji proizvodi bakterija Streptomyces conglobatus. On se koristi za povećavanje intracelularnih nivoa kalcijuma, i kao istraživačko orude u studiranju Ca 2+ transporta kroz biološke membrane. On se takode koristi za stimulaci ...

                                               

Kalaj(II) sulfat

Kalaj sulfat je hemijsko jedinjenje. On je beli prah koji apsorbuje dovoljno vlage iz vazduha da se rastvori u njoj, i.e. on je delikvescentan. SnSO 4 se može pripremiti reakcijom zamene izmedu metalnog kalaja i bakarII sulfata: Sn s + CuSO 4 aq ...

                                               

Kalaj(IV) bromid

Kalaj bromid je hemijsko jedinjenje sa formulom SnBr 4. On je bezbojana čvrsta supstanca sa niskom tačkom topljenja. SnBr 4 se može pripremiti reakcijom elementa na normalnim temperaturama: Sn + 2Br 2 → SnBr 4 U vodenom rastvoru SnH 2 O 6 4+ je g ...

                                               

Kalaj(IV) fluorid

Kalaj fluorid je hemijsko jedinjenje kalaja i fluora sa formulom SnF 4. On je beli prah sa tačkom topljenja iznad 700 °C. SnF 4 se može pripremiti reakcijom metalnog kalaja sa gasovitim fluorom: Sn + 2F 2 → SnF 4 Medutim, inertni slog metalnog fl ...

                                               

Kalaj(IV) sulfid

Kalaj sulfid je hemijsko jedinjenje sa formulom SnS 2. Ovo jedinjenje kristalizira u kadmijum jodidnom motivu, sa Sn lociranim u oktahedarskim otvorima definisanim sa šest sulfidnih centara. SnS 2 se javlja prirodno kao retki mineral berndtit. Ov ...

                                               

Kanabihromen

Kanabihromen) je kanabinoid prisutan u biljci kanabis. On je strukturno sličan sa drugim prirodnim kanabinoidima, uključujući tetrahidrokanabinol, tetrahidrokanabivarin, kanabidiol, i kanabinol, izmedu ostalih. Postoji evidencija da učestvuje u a ...