ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 801
                                               

Dekstrin

Dekstrini su grupa ugljenih hidrata male molekulske težine koji se formiraju hidrolizom skroba ili glikogena. Dekstrini su smeše polimera D-glukoznih jedinica vezanih putem α- ili α- glikozidnih veza. Dekstrini se mogu formirati iz skroba koriste ...

                                               

Diamonijum fosfat

Diamonijum fosfat 2 HPO 4, IUPAC ime diamonijum hidrogen fosfat) je jedan iz serije u vodi rastvornih amonijum fosfatnih soli koje se mogu formirati kad amonijak reaguje sa fosfornom kiselinom. Čvrsti diamonijum fosfat se razlaže do amonijaka u s ...

                                               

Dikalcijum fosfat

Dikalcijum fosfat je dibazični kalcijum fosfat. On se obično nalazi kao dihidrat, sa hemijskom formulom CaHPO 4 2H 2 O, ali se može termički konvertovati u anhidratnu formu. On je praktično nerastvoran u vodi, i.e. 0.02 g / 100 mL na 25 °C. On sa ...

                                               

Fumarna kiselina

Fumarna kiselina je hemijsko jedinjenje sa formulom HO 2 CCH=CHCO 2 H. Ovo belo kristalno jedinjenje je jedna od dve izomerne nezasićene dikarboksilne kiseline. Druga je maleinska kiselina. U fumarnoj kiselini su karboksilne grupe u trans položaj ...

                                               

Guanozin-monofosfat

Guanozin monofosfat, 5-guanidilna kiselina ili guanilna kiselina i skraćeno GMP, je nukleotid koji je RNK gradivni blok. On je ester fosforne kiseline sa nukleozidom guanozinom. GMP se sastoji od fosfatne grupe, pentoznog šećera riboze, i nukleob ...

                                               

Inozinska kiselina

Inozinska kiselina je nukleotidni monofosfat. Inozinska kiselina je važna u metabolizmu. Ona je ribonukleotid hipoksantina i prvi nukleotid koji se formira tokom sinteze purina. Ona se formira putem deaminacije adenozin monofosfata, i hidrolize i ...

                                               

Kalcijum pirofosfat

Kalcijum pirofosfat je hemijsko jedinjenje koje se može formirati reakcijom pirofosforne kiseline i kalcijumove baze, ili putem jakog zagrevanja kalcijum fosfata ili kalcijum amonijum fosfata. On se koristi kao blagi abrazivni agens u pasti za zu ...

                                               

Kurkumin

Kurkumin je glavni predstavnik kurkuminoida iz popularnog indijskog začina kurkuma, koji je član dumbir porodice. Druga dva kurkuminoida u ovom začinu su desmetoksikurkumin i bis-desmetoksikurkumin. Kurkuminoidi su prirodni fenoli koji daju žutu ...

                                               

Monokalcijum fosfat

Trostruki superfosfat je dubrivo proizvedeno dejstvom koncentrovane fosforne kiseline na samlevenu fosfatnu stenu. Ca 3 PO 4 2 s + 4 H 3 PO 4 aq → 3 Ca 2+ aq + 6 H 2 PO 4 1- aq → 3 CaH 2 PO 4 2 aq Aktivni sastojak proizvoda, monokalcijum fosfat, ...

                                               

Natrijum askorbat

Natrijum askorbat je u većoj meri biodostupan od vitamina C, te se može koristiti kao alternativa askorbinske kiseline. Molekulska formula ovog hemijskog jedinjenja je C 6 H 7 NaO 6. Natrijumska so askorbinske kiseline je poznata kao mineralni as ...

                                               

Natrijum formijat

Kao so slabe kiseline mravlje kiseline i jake baze natrijum hidroksid, rastvor natrijum formijata u vodi reaguje kao baza: H C O − + H 2 O ⇋ H C O H + O H − {\displaystyle \mathrm {HCOO^{-}+H_{2}O\ \leftrightharpoons HCOOH+OH^{-}} } Rastvor mravl ...

                                               

Natrijum propionat

Natrijum propionat je natrijumova so propionske kiseline. To je bela higroskopna so, koja se topi na 287 °C. Upotrebljava se u prehrambenoj industriji kao konzervans, kao i fungistatično sredstvo i dodatak stočnoj hrani. U većim količinama je otr ...

                                               

Vinska kiselina

Vinska kiselina je bijela kristalna supstanca koja spada u diprotonske organske kiseline. U prirodi se nalazi u mnogim biljkama kao što je grožde, banane i tamarindi, i takode je jedna od glavnih kiselina koje se nalaze u vinu. Dodaje se drugim s ...

                                               

1.3-Benzodioksol

Шаблон:Chembox DeltaHcombust-lat 1.3-Benzodioksol je u hemiji, a posebno u organskoj hemiji, aromatična funkcionalna grupa. 1.3-Benzodioksol se koristi u detekciji gemoloških stimulanata. On je prekurzor parfema, insekticida i lekova, npr. on se ...

                                               

1-Aminociklopropan-1-karboksilna kiselina

1-Aminociklopropan-1-karboksilna kiselina je disupstituisana ciklična alfa-aminokiselina u kojoj je tročlani ciklopropanski prsten kondenzovan sa C-atomom aminokiseline. ACC ima značajnu ulogu u biosintezi biljnog hormona etilena. Ova kiselina se ...

                                               

1-Dekanol

1-Dekanol je masni alkohol pravo lanca sa deset atoma ugljenika i molekulskom formulom C 10 H 21 OH. On je bezbojna viskozna tečnost, koja je nerastvorna u i ima jak miris.

                                               

1-Heksanol

Шаблон:Chembox DeltaHcombust-lat 1-Heksanol je alkohol sa šest ugljenika dugim lancom. Njegova struktura formula je CH 3 5 OH. Ova bezbojna tečnost je malo rastvorna u vodi, ali se meša sa etrom i etanolom. Dva dodatna pravolančana izomera 1-heks ...

                                               

1-Metilimidazol

1-Metilimidazol ili N-metilimidazol je aromatično heterociklično organsko jedinjenje sa formulom CH 3 C 3 H 3 N 2. On je bezbojna tečnost koja se koristi kao specijalizovani rastvarač, baza, i kao prekurzor pojedinih jonskih tečnosti. On je funda ...

                                               

1-Naftalenacetatna kiselina

1-Naftilsirćetna kiselina je organsko jedinjenje sa formulom C 10 H 7 CH 2 CO 2 H. Ova bezbojna čvrsta materija je rastvoriva u organskim rastvaračima. Sadrži karboksilmetilnu grupu sa naftalenom u 1-poziciji.

                                               

1-Nonanol

1-Nonanol je masni alkohol pravog lanca sa devet atoma ugljenika i molekulskom formulom CH 3 8 OH. On je bezbojna ili bledo žuta tečnost sa mirisom citrusa. Nonanol se prirodno javlja u ulju pomorandži. Primarna upotreba nonanola je proizvodnja v ...

                                               

1-Oktakozanol

1-Oktakozanol alifatični alkohol pravog lanca sa 28 ugljenika. On je primarni masni alkohol koji je prisutan u biljnom vosku. Oktakozanol se takode javlja u pšeničnim klicama.

                                               

1-Pentanol

Шаблон:Chembox DeltaHcombust-lat 1-Pentanol je alkohol sa pet atoma ugljenika i molekulskom formulom C 5 H 12 O. 1-Pentanol je bezbojna tečnost neprijatnog mirisa. Postoji 8 alkohola sa tom molekulskom formulom. Estar formiran iz buterne kiseline ...

                                               

1-Tetradekanol

1-Tetradekanol je zasićeni masni alkohol pravog lanca, sa molekulskom formulom C 14 H 30 O. On je bela kristalna materija koja je praktično nerastvorana u vodi, a rastvorna je u dietil etru, i u manjoj meri u etanolu. 1-Tetradekanol se može pripr ...

                                               

1.2-Dihloropropan

1.2-Dihloropropan je organsko jedinjenje koje se klasifikuje kao organohlorid. On je bezbojna, zapaljiva tečnost, koja se dobija kao nusproizvod pri proizvodnji epihlorohidrina.

                                               

1.2-Naftohinon

1.2-Naftohinon je policiklično aromatično organsko jedinjenje. Ovaj dvostruki keton hinon je reaktivni metabolit naftalina, koji je prisutan je u česticama dizelnih izduvnih gasova. Akumulacija ovog toksičnog metabolita izaziva oštećenje očiju ko ...

                                               

1.4-Butandiol

1.4-Butanediol je organsko jedinjenje sa formulom HOCH 2 CH 2 CH 2 CH 2 OH. Ova bezbojna viskozna tečnost je derivat butana koji ima dve alkoholne grupe na krajevima lanca. On je jedan od četiri stabilna izomera butandiola.

                                               

1.4-Dioksan

Шаблон:Chembox DeltaHcombust-lat 1.4-Dioksan, često samo dioksan jer su 1.2 i 1.3 izomeri dioksana redi, je heterociklično organsko jedinjenje. On je bezbojna tečnost sa blago slatkim mirisom, koji je sličan dietil etru. On se klasifikuje kao eta ...

                                               

1.4-Naftohinon

1.4-Naftohinon je organsko jedinjenje izvedeno iz naftalina. Nekoliko izomernih naftohinona je poznato, npr. 1.2-naftohinon. 1.4-Naftohinon formira isparljive žute triklinične kristale i ima oštar miris sličan benzohinonu. On je skoro potpuno ner ...

                                               

1.5-Ciklooktadien

Шаблон:Chembox DeltaHcombust-lat 1.5-Ciklooktadien je organsko jedinjenje sa hemijskom formulom C 8 H 12. Ovaj dien je koristan prekurzor drugih organskih jedinjenja i služi kao ligand u organometalnoj hemiji.

                                               

2-Aminofenol

2-Aminofenol je organsko jedinjenje sa formulom C 6 H 4 NH 2. Zajedno sa njegovim izomerom 4-aminofenolom, on je amfoterni molekul i redukujući agens. On je koristan reagens za sintezu boja i heterocikličnih jedinjenja.

                                               

2-Aminoizobuterna kiselina

2-Aminoizobuterna kiselina, očo α-aminoizobuterna kiselina ili α-metilalanin ili 2-metilalanin, je aminokiselina sa strukturnom formulom H 2 N-C 2 -COOH. Ona je komponenta pojedinih antibiotika fungalnog porekla, e.g. alameticin i pojedinih lanti ...

                                               

2-Butanol

Шаблон:Chembox DeltaHcombust-lat 2-Butanol je organsko jedinjenje sa formulom CH 3 CHCH 2 CH 3. Ovaj sekundarni alkohol je zapaljiva, bezbojna tečnost, koja je rastvorna u 12 delova vode i kompletno se meša sa polarnim organskim rastvaračima, kao ...

                                               

2-Etoksietanol

2-Etoksietanol, takode poznat po prodajnim imenima Celosolv ili etil celosolv, je rastvarač sa širokom komercijalnom i industrijskom primenom. On je prozirna, bezbojna, skoro bezmirisna tečnost koja se meša sa vodom, etanolom, dietil etrom, aceto ...

                                               

2-furanon

2-Furanon je heterociklično organsko jedinjenje. On se klasifikuje kao lakton. Ova bezbojna tečnost se kolokvijalno naziva "butenolid". Kao klasa jedinjenja, supstituisani derivati se nazivaju butenolidi. Oni se zapravo ne pripremaju iz 2-furanona.

                                               

2-Hlorofenol

2-Арени ili orto -hlorofenol je organsko jedinjenje, derivat fenola. Srodna jedinjenja se koriste kao dezinfektivni agensi i pesticidi. Ovo jedinjenje ima mali broj primena, ali je intermedijer u polihlorinaciji fhenola.

                                               

2-Metil-1-butanol

2-Metil-1-butanol je organsko hemijsko jedinjenje. On se koristi kao rastvarač i intermedijar u proizvodnji drugih hemikalija. 2-Metil-1-butanol je komponenta mnogih smeša amil alkohola sa industrijkom primenom.

                                               

2-Metil-2-pentanol

2-Metil-2-pentanol je organsko hemijsko jedinjenje. On se koristi u gasnoj hromatografiji kao pomoćno sredstvo koje olakšava razlikovanje razgranatih jedinjenje, posebno alkohola. Njegovo prisustvo u urinu se može koristiti kao test za izlaganje ...

                                               

2-Metilfuran

2-Metilfuran je zapaljiva, u vodi nerastvorna tečnost sa mirisom čokolade, koja se prirodno javlja u mirti i lavandi. 2-Metilfuran se koristi kao aroma. On potencijalno može da nade primenu u alternativnim gorivima.

                                               

2-Nonanol

2-Nonanol je jednostavan alkohol. On ima miris krastavca. Prisutan je u ostrigama. Nekoliko vrsta insekata ga koristi kao feromon. On je komercijalno dostupan.

                                               

3-Јodotironamin

3-Jodotironamin je endogeni tironamin. T 1 AM je ligand visokog afiniteta za trag amin-asocirani receptor TAAR1, nedavno otkriveni G protein spregnuti receptor. T 1 AM je najpotentniji TAAR1 agonist do sada otkriven. Aktivacija TAAR1 receptora T ...

                                               

3-Metil-2-pentanol

3-Metil-2-pentanol je organsko hemijsko jedinjenje. On je prisutan u hmelju. Njegovo prisustvo u urinu se može koristiti kao test za izlaganje 3-metilpentanu.

                                               

3-Metilbutanska kiselina

3-Metilbutanska kiselina je prirodna masna kiselina, koja je prisutna u širokom nizu različitih biljki i esencijalnih ulja. Ona je prozirna, bezbojna tečnost, koja je umereno rastvorna u vodi, i ekstremno rastvorna u organskim rastvaračima. Izova ...

                                               

3-Fosfoadenozin-5-fosfosulfat

3-Fosfoadenozin-5-fosfosulfat je derivat adenozin monofosfata koji je fosforilisan u 3 poziciji i ima sulfatnu grupu vezanu za 5 fosfat. Ovaj anjon je najčešći koenzim u sulfotransferaznim reakcijama. Srodni anjon je adenozin 5-fosfosulfat, koji ...

                                               

4-Metil-2-pentanol

4-Metil-2-pentanol ili metil izobutil karbinol je organsko hemijsko jedinjenje koje se prvenstveno koristi kao sredstvo za formiranje pene u flotaciji minerala. On se takode koristi kao rastvarač, u organskoj sintezi, i u proizvodnji tečnosti za ...

                                               

Аденозин-дифосфат

Аденозин дифосфат, скраћено АДП, је нуклеотид. АДП се састоји из пирофосфатне групе, пентозе шећера рибозе, и нуклеобазе аденина. АДП је производ дефосфорилације АТП-а од стране АТПазе. АДП се претвара назад у аденозин трифосфат АТП, помоћу АТП с ...

                                               

Azot trioksid

Azot trioksid je hemijsko jedinjenje sa formulom N 2 O 3. Ova duboko plava tečnost je jedan od binarnih azotnih oksida. On se formira nakon mešanja jednakih delova azot monoksida i azot dioksida i hladenjem smeše ispod −21 °C: NO + NO 2 N 2 O 3 A ...

                                               

Амилопектин

Амилопектин је биљни полисахарид, односно разгранати полимер састављен од неколико стотина кратких ланаца изграђених од јединица D-глукозе. Заједно са амилозом учествује у изградњи скроба, где на амилопектин отпада око 75-85% укупне количине скро ...

                                               

Бензил

Бензил је аромачни 1.2-дикетон, са хемијском формулом 2 или краће 2. Његово системско име по IUPAC-у је 1.2-дифенил-1.2-етандион. Познат је и под другим именима као дибензоил, бибензоил, дифенилглиоксал, дифенилетандион, 1.2-дифенилетан-1.2-дион, ...

                                               

Билирубин

Билирубин је жучни пигмент, жути распадни продукт нормалог хем катаболизма. Распадни је продукт полу-хемног хемоглобина и других хемопротеина, као што су цитохроми, каталазе, пероксидазе и триптофан пиролазе, као и мање количине слободног хема. Н ...

                                               

1.3-Butadien

1.3-Butadien je jednostavan konjugovani dien sa formulom C 4 H 6. On je važna industrijska hemikalija koja se koristi kao monomer u produkciji sintetičke gume. Reč butadien se najčešće odnosi na 1.3-butadien. Ime butadien se takode može odnosi na ...