ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 778
                                               

GPRC6A

G protein spregnuti receptor familija C group 6 član A je protein koji je kod ljudi kodiran GPRC6A genom. Ovaj receptor funkcioniše kao senzor L-aminokiselina, osteokalcina, i steroida.

                                               

Grelinski receptor

Grelinski receptor, takode poznat kao GHSR i receptor za oslobadanje hormona rasta, je G protein-spregnuti receptor koji vezuje grelin kao endogeni ligand. Aktivacija ovog receptora dovodi do sekrecije hormona rasta. GHSR učestvuje u energetskoj ...

                                               

Gs alfa podjedinica

G protein-spregnuti receptori koji se sprežu sa ovom vrstom G-proteina su: Glukagonski receptor Kalcitoninski receptor Arginin vazopresinski receptor 2 Adenozinski receptorski tipovi 2a i A 2b Sekretinski receptor Receptor gastričnog inhibitornog ...

                                               

Hemerin

Hemerin, tazarotenom-indukovani gen 2, RAR-responsivni protein TIG2) je protein koji je kod čoveka kodiran RARRES2 genom.

                                               

Hesperidin

Hesperidin je flavanonski glikozid koji je izobilan u citrusnom voću. Njegova aglikonska forma se naziva hesperetin. Ime potiče od hesperidnih nimfi iz Grčke mitologije. Za hesperidin se misli da učestvuje u odbrambenom mehanizmu biljki. Sudeći p ...

                                               

HGSNAT

Heparan-α-glukozaminid N -acetiltransferaza je enzim koji je kod čoveka kodiran HGSNAT genom. U enzimologiji, ovaj enzim propada familiji transferaza, specifično onih koje ne vrše transfer aminoacil grupa. On posreduje hemijsku reakciju: acetil-K ...

                                               

Hidroksikarbamid

Hidroksikarbamid ili hidroksiureja je antineoplastični lek, koji je prvi put sintetisan 1869. godine. On se koristi za tretman mijeloproliferativnih poremećaja, posebno slučajeva bolesti policitemija vera i esencijalna trombocitemija. Takode se k ...

                                               

Himbacin

Himbacin je alkaloid koji je izolovan iz kore Australijskih magnolija. Himbacin je bio sintetisan koristeći Diels-Alderovu reakciju kao ključni korak. Aktivnost himbacina kao antagonista muskarinskog receptora, sa specifičnošću za muskarinski ace ...

                                               

Histaminski H3 receptor

Histaminski H 3 receptori su izraženi u centralnom nervnom sistemu i u manjoj meri u perifernom nervnom sistemu, gde oni deluju kao autoreceptori u presinaptičkim histaminergičkim neuronima, i takode kontrolišu promet histamina putem povratne inh ...

                                               

Holecistokininski receptor B

Holecistokininski receptor B je protein koji je kod ljudi kodiran CCKBR genom. Ovaj gen kodira G protein-spregnuti receptor za gastrin i holecistokinin CCK, regulatorne peptide mozga i gastrointestinalnog trakta. On je gastrinski receptor tipa B, ...

                                               

Horionski gonadotropin alfa

Alfa lanac glikoproteinskih hormona je protein koji je kod ljudi kodiran CGA genom. Četiri ljudska glikoproteinska hormona: humani horionski gonadotropin hCG, luteinizirajući hormon LH, folikulostimulišući hormon FSH, i tireostimulišući hormon TS ...

                                               

Hormon rasta oslobadajući hormonski receptor

Hormon rasta oslobadajući hormonski receptor je G protein spregnuti receptor za koji se vezuje hormon faktora rasta. GHRHR aktivira Gs protein što inicira cAMP kaskadu putem adenilat ciklaze. Ovaj gen, je izražen u hipofizi. Vezivanje hormona za ...

                                               

Hromodomen

Hromodomen je proteinski strukturni domen od oko 40-50 aminokiselinskih ostataka koji se često sreće kod proteina koji učestvuju u remodelovanju i manipulaciji hromatina. Domen je visoko konzerviran kod biljki i životinja, i zastupljen je u velik ...

                                               

Imunoglobulinska superfamilija

Imunoglobulinska superfamilija je velika grupa membranskih i rastvornih proteina, koja učestvuje u prepoznavanju, vezivanju, ili adhezionim procesima ćelija. Molekuli su grupisani u ovu superfamiliju na osnovu zajedničkih strukturnih svojstava sa ...

                                               

INHBB

Inhibin, beta B je protein koji je kod ljudi kodiran INHBB genom. INHBB je podjedinica u aktivinu i inhibinu, blisko srodnim glikoproteinima sa suprotnim biološkim destvima.

                                               

Integrin

Integrini su receptori koji posreduju vezivanje ćelije i tkiva koje je okružuju, sa bilo drugim ćelijama ili Ekstracelularnim matriksom. Oni imaju važnu ulogu u ćelijskoj komunikaciji. Oni učestvuju u definisanju ćelijskog oblika i mobilnosti, ka ...

                                               

Karoksazon

Karoksazon je antidepresiv koji se nekad koristio za tretman depresije ali više nije u prodaji. On deluje kao reverzibilni inhibitor monoaminske oksidaze oba podtipa: MAO-A i MAO-B, sa pet puta većom potentnošću na MAO-B.

                                               

KEGG

KEGG je kolekcija onlajn baza podataka koje obuhvataju oblasti genoma, enzimatskih puteva, i bioloških jedinjenja. PATHWAY baza podataka sadrži mrežu molekulskih interakcija u ćelijama, i njihovih varijanti u specifičnim organizmima.

                                               

Keratinocitna transglutaminaza

Protein-glutaminska gama-glutamiltransferaza K je enzim koji je kod čoveka kodiran TGM1 genom. Keratinocitna transglutaminaza je transglutaminazni enzim.

                                               

Kinaza

U hemiji i biohemiji, proteinske kinaze, alternativno poznate kao fosfotransferaze, su tip enzima koji prenosi fosfatne grupe sa visokoenergijskih donorskih molekula, poput ATP, na specifične supstrate. Ovaj proces se naziva fosforilacija. Ovaj p ...

                                               

Kispeptin

Kispeptin, je produkt gena Kiss1. On je ligand G-protein spregnutog receptora GPR54. Kiss1 je originalno bio identifikovan kao gen koji kod ćoveka dejstvuje kao supresor metastaze. Taj gen ima sposobnost suzbijanja metastazu melanoma i raka dojke ...

                                               

KISS1R

KiSS1-izvedeni peptidni receptor je G protein-spregnuti receptor koji vezuje peptidni hormon kispeptin. Kispeptin je kodiran genom supresora metastaze KISS1, koji je izražen u raznim endokrinim i gonadnim tkivima. Aktivacija kispeptinskog recepto ...

                                               

Klenov fragment

Klenov fragment je veliki proteinski fragment koji se formira kada se DNK polimeraza I iz E. coli enzimatski preseče posredstvom proteaze subtilisina. Prvobitno je opisan 1970. On zadržava 5-3 polimeraznu aktivnosti i 3’ → 5’ egzonukleaznu aktivn ...

                                               

Komponenta komplementa 5

Komponenta komplementa 5 je protein koji je kod ljudi kodiran C5 genom. Komponenta komplementa 5 je deo sistema komplementa. Ovaj protein se proteolitički razlaže u C5a i C5b: C5b formira prvi deo kompleks komplementnog membranskog napada. C5a im ...

                                               

Konivaptan

Konivaptan je nepeptidni inhibitor antidiuretskog hormona. On je odobren 2004 za hiponatremiju uzrokovane sindromom neodgovarajućeg izlučivanja antidiuretskog hormona, i postoji evidencija da je efektivan u lečenju zatajenja srca. Konivaptan inhi ...

                                               

Kratko tandemno ponavljanje

Kratko tandemno ponavljanje se javlja u nekodirajućem regionu DNK kad se obrazac sa dva ili više nukleotida ponavlja i kad su ponavljajuće sekvence direktno jedna pored druge. Dužina pojedinačnog ponavljanja može da varira u opsegu od 2 do 5 bazn ...

                                               

Ksanomelin

Ksanomelin je agonist muskarisnkog acetilholinskog receptora sa umerenom selektivnošću za M 1 i M 4 podtipove. Nije poznato da ksanomelin deluje kao antagonist M 5 receptora. On je bio ispitivan za lečenje Alchajmerove bolesti i šizofrenije, pose ...

                                               

L-gulonolakton oksidaza

L -gulonolakton oksidaza je enzim koji katalizuje reakciju D -glukuronolaktona sa kiseonikom do L -ksilo-heks-3-gulonolaktona i vodonik peroksida. On koristi FAD kao kofaktor. L -ksilo-heks-3-gulonolakton ima sposobnost spontanog konvertovanja u ...

                                               

Laktuloza

Laktuloza je sintetički, nesvarljivi šećer koji se koristi za treatman hronične konstipacije i hepatičke encefalopatije, komplikacija bolesti jetre. On je disaharid formiran od jednog molekula fruktoze i galaktoze. On se industrijski dobija izome ...

                                               

Lakvinimod

Lakvinimod je eksperimentalni imunomodulator koji su razvile kompanije Active Biotech i Teva. On se trenutno istražuje kao oralni tretman za multiplu sklerozu. Laquinimod je zamena za neuspešni eksperimentalni imunomodulator linomide kompanije Ac ...

                                               

Leflunomid

Leflunomid je DMARD, koji se koristi za tretiranje umerenog do jakog reumatoidnog artritisa i psorijatičnog artritisa. On je inhibitor sinteze pirimidina.

                                               

Leptin (hormon)

Leptin je proteinski hormon saa 16 kDa. On učestvuje u regulaciji unosa i potrošnje energije, putem uvećavanja apetita i metabolizma. On je jedan od najvažnijih hormona adipoznog porekla. Gen Ob je lociran na hromozomu 7 kod čoveka.

                                               

Leukotrienski B4 receptor 2

Leukotrienski B4 receptor 2 je protein koji je kod ljudi kodiran LTB4R2 genom. Ovaj receptor ima nizak afinitet za leukotriene. On posreduje hemotaksu granulocita i makrofaga.

                                               

Levan (polisaharid)

Levan je homopolisaharid koji se sastoji od D-fruktofuranozilnih monomera spojenih 2.6 vezama sa vešestrukim granama putem 2.1 veza. On nalazi primenu kao funkcionalni biopolimer u namirnicama, stočnoj hrani, kozmetici, kao i u farmaceutskoj i he ...

                                               

LPHN2

Latrofilin-2 je protein koji je kod ljudi kodrian LPHN2 genom. Ovaj protein je član latrofilinske familije G protein spregnutih receptora GPCR. Latrofilini mogu da učestvuju u ćelijskoj adheziji i u prenosu signala. Endogeno proteolitičko razlaga ...

                                               

Makrofagni inflamatorni protein

Makrofagni inflamatorni proteini pripadaju familiji citokina poznatih kao hemokini. Kod ljudi, postoje dva glavna oblika, MIP-1α i MIP-1β koja se zvanično nazivaju CCL3 i CCL4, respektivno. Ova dva hemokina su značajni faktori koje proizvode makr ...

                                               

Manoza-6-fosfat

Manoza-6-fosfat je molekul vezan za lektin u imunskom sistemu. M6P se konvertuje u fruktozu 6-fosfat posredstvom manoza fosfat izomeraze. M6P je signal sortiranja za prekursorne proteine kiselih hidrolaza koji se transportuju do lizozoma. M6P ozn ...

                                               

Melanin-koncentrirajući hormonski receptor 1

Melanin-koncentrirajući hormonski receptor 1, takode poznat kao MCH 1, je jedan od ljudskih melanin-koncentrirajućih hormonskih receptora. Protein kodiran ovim genom je član G protein-spregnuti receptor familije 1. On je integralni protein membra ...

                                               

Melanotan II

Melanotan II je sintetički analog prirodnog melanokortinskog peptidnog hormona alfa-melanocite stimulišući hormon za koji je pokazano da ima melanogenezne i afrodizijske efekte u preliminarnim studijama i kliničkim ispitivanjima. On je ciklični l ...

                                               

Metabotropni glutamatni receptor 1

L-glutamat je ekscitatorni neurotransmiter u centralnom nervom sistemu. On aktivira jonotropne i metabotropne glutamatne receptore. Glutamatergična neurotransmisija učestvuje u znatnom broju aspekata normalne moždane funkcije i može da bude porem ...

                                               

Metabotropni glutamatni receptor 6

L-glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera u centralnom nervnom sistemu. On aktivira jonotropne i metabotropne glutamatne receptore. Glutamatergična neurotransmisija učestvuje u većini aspekata normalih moždanih funkcija i njen ...

                                               

Metabotropni glutamatni receptor 8

Aminokiselina L-glutamat je glavni ekscitatorni neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu koji aktivira jonotropne i metabotropne glutamatne receptore. Glutamatergična neurotransmisija učestvuje u većini aspekata normalnih moždanih funkcija. O ...

                                               

MetaCyc

MetaCyc baza podataka sadrži opširne informacije o metaboličkim putevima i enzimima mnogih organizama. MetaCyc storira eksperimentalno odredene metaboličke puteve. MetaCyc može da služi kao izvor referentnih podataka za računska predvidanja metab ...

                                               

Mezon

U fizici elementarnih čestica, mezoni su hadronske subatomske čestice koje se sastoje od jednog kvarka i jednog antikvarka, zajedno povezane jakom interakcijom. Zbog toga što se sastoje od subatomskih čestica, oni imaju fizičku veličinu, prečnika ...

                                               

Mitoksantron

Mitoksantron se koristi u lečenju nekih vrsta raka, uglavnom metastatičkog raka dojke, akutne mijeloidne leukemije, i non-Hodgkinsovog limfoma. Kombinacija mitoksantrona i prednizona je odobrena kao druga-linija lečenja metastaza hormon-refraktor ...

                                               

Moždani natriuretski peptid

Moždani natriuretski peptid je 32 aminokiseline dug polipeptid koji izlučuju srčane komore u odgovoru na prekomerno istezanje ćelija srčanog mišića. Oslobadanje BNP-a je modulisano jonima kalcijuma. BNP se naziva moždanim peptidom jer je original ...

                                               

Muskarinski acetilholinski receptor M2

Jedna danska porodična studija iz 2006 je utvrdila da postoji "veoma značajna veze" izmedu CHRM2 gena i inteligencije. Ova studija je koristila uzorak od 667 osoba iz 304 porodice. Slična veza je nezavisno nadena u studiji blizanaca i porodica u ...

                                               

Muskarinski acetilholinski receptor M3

Muskarinski acetilholinski receptor M 3 je muskarinski acetilholinski receptor. On je kodiran humanim genom CHRM3. M 3 muskarinski receptori su locirani na mnogim mestima u telu, npr. glatkim mišićima, endokrinim žlezdama, eksokrinim žlezdama, ka ...

                                               

Muskarinski acetilholinski receptor M4

Muskarinski acetilholinski receptori pripadaju velikoj familiji G protein spregnutih receptora. Funkcionalna raznovrsnost ovih receptora je definisana vezivanjem acetilholina, i obuhvata ćelijske odgovore poput inhibicije adenilat ciklaze, fosfoi ...

                                               

Muskarinski acetilholinski receptor M5

Ljudski muskarinski acetilholinski receptor M 5, kodiran CHRM5 genom, je član superfamilije integralnih membranskih proteina G protein spregnutih receptora. Vezivanje endogenog liganda acetilholina za M 5 receptor postiče brojne ćelijske odgovore ...