ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 777
                                               

CRAL-TRIO domen

CRAL-TRIO domen je proteinski strukturni domen koji vezuje male lipofilne molekule. Taj domen je dobio ime po ćelijskom proteinu koji vezuje retinaldehid i TRIO faktoru razmene guanina. CRALB protein nosi 11-cis-retinol ili 11-cis-retinaldehid. O ...

                                               

CSP-2503

CSP-2503 je potentan i selektivan agonist 5-HT 1A receptora, i antagonist 5-HT 2A receptor i 5-HT 3 receptora. On je prvi put sintetisan 2003 koristeći dizajn baziran na računarskom modelu i QSAR studijama. U istraživanjima na pacovima, CSP-2503 ...

                                               

CXCL5

CXCL5, hemokin ligand 5 protein je kod ljudi kodiran CXCL5 genom. CXCL5 protein je mali citokin iz CXC hemokin familije koji je takode poznat kao epitelijalni neutrofil-aktivirajući peptid 78. On se proizvodi nakon stimulacije ćelija sa inflamato ...

                                               

CXCL7

CXCL7, hemokin ligand 7, je ljudski gen koji kodira istoimeni protein. CXCL7 je mali citokin iz CXC hemokin familije. On je izoforma beta-tromboglobulina ili protrombocit bazični protein. CXCL7 protein se oslobada u velikim količinama iz tromboci ...

                                               

CXCL11

CXCL11, hemokin ligand 11, je mali citokin i CXC hemokin familije. Om se takode zove Interferon-inducirani T-ćelijski alfa hemoatraktant i Interferon-gama-inducirani protein 9. On je visoko izražen u perifernim krvnim leukocitima, pankreasu i jet ...

                                               

CXCL12

CXCL12, ili SDF-1, je mali citokin iz hemokin familije. Ovaj molekul je zvanično zove hemokin ligand 12. SDF-1 alfa i beta su mali citokini iz interkrin familije čiji članovi aktiviraju leukocite i često indukuju proinflamatorne stimuluse kao što ...

                                               

CXCL13

CXCL13, hemokin ligand 13, je mali citokin iz CXC hemokin familije koji je takode poznat kao B limfocit hemoatraktant. Ovaj hemokin je selektivno hemotaksan za B ćelije iz B-1 i B-2 grupe. On dejstvuje putem interakcije sa hemokin receptorom CXCR ...

                                               

DDR1

DDR1, ili CD167a, je ljudski gen koji je pripadnik broj 1 familije diskoidin domen receptora. Receptor tirozin kinaze RTK igraju ključnu ulogu u komunikaciji ćelija sa njihovim mikro okruženjem. Ti molekuli su uključeni u regulaciju ćelijskog ras ...

                                               

Deksmedetomidin

Deksmedetomidin je sedativ koji koristi za intezivnu negu i anesteziju. On je relativno neobičan po tome što omogućava sedaciju bez izazivanja respiratorne depresije. Poput klonidina, on je agonist α 2 -adrenergičkog receptora u mozgu. On je S-en ...

                                               

Dekstrorfan

Dekstrorfan je psihoaktivni lek iz morfinanske hemijske klase koji deluje kao antitusivni lek i disocijativni halucinogen. On je dekstro-stereoizomer racemorfana, gde je leva-polovina levorfanol. Dekstrorfan se proizvodi O-demetilacijom dekstrome ...

                                               

Diacilglicerol lipaza

Diacolglocerol lipaza je ključni enzim u biosintezi endokanabinoida 2-arahidonoilglicerol. On katalizuje hidrolizu diacilglicerola, otpuštanjem slobodne masne kiseline i monoacilglicerola. Dva zasebna gena koji kodiraju DGL enzime su klonirana, D ...

                                               

Diazoksid

Diazoksid, slično nitroprusidu, se primenjuje intravenski za kontrolu hitnih stanja hipertenzije. To je snažan vazodilatator koji, za razliku od nitroprusida, deluje dugo.

                                               

Dizajn proteina

Dizajn proteina je proces formiranja novih proteina, bilo de novo ili putem pravljenja proračunatih varijacija poznatih struktura. Upotreba tehnika racionalnog dizajna je glavni aspekt proteinskog inženjerstva. Dizajn računarskih modela proteina, ...

                                               

Dizocilpin

Dizocilpin je nekompetitivni antagonist N-metil-d-aspartat receptora, glutamatnog receptor. Glutamat je primarni pobudivački neurotransmiter mozga. Kanal je normalno blokiran jonom magnezijuma i neophodna je depolarizacija neurona da se ukloni ma ...

                                               

Domen efektora smrti

Domen efektora smrti je proteinski interakcioni domen koji reguliše niz ćelijskih signalnih putemva. DED domen je prisutan u neaktivnim prokaspazama i proteinima koji regulišu aktivaciju kaspaza u apoptoznoj kaskadi, kao što je FADD. FADD regrutu ...

                                               

EMR1

Ovaj protein je član adhezione GPCR familije. Članovi ove familije imaju karakteristične dugačke ekstracelularne regione sa promenljivim brojem proteinskih domaina koji su vezani za TM7 domenom putem mucinu sličnog regiona. U slučaju EMR1 ti dome ...

                                               

EMR2

EGF modul sadržavajući, mucinu sličan, hormonski receptor 2 je protein koji je kod ljudi kodiran EMR2 genom. EMR2 je isto tako poznat kao CD312. Ovaj protein je član adhezinske familije GPCR receptora izražene predominantno u ćelijama imunskog si ...

                                               

ENCODE

Enciklopedija DNK elemenata je javni istraživački konzorcijum koji je uspostavio USA|američki Nacionalni istraživački institut ljudskog genoma septembra 2003. Njegov primarni cilj je da se nadu svi funkcionalni elementi ljudskog genoma. Podaci ge ...

                                               

ENTH domen

Ova domen je oko 150 aminokiselina dug i uvek je lociran na N-terminusu proteina. On formira kompaktne globularne strukture, koje se sastoje od 9 alfa heliksa povezanih petljama promenljive dužine. Opštu topologiju odreduju tri heliksne ukosnice ...

                                               

EP1 receptor

Prostaglandinski E receptor 1 je prostaglandinski receptor. PTGER1 je njegov ljudski gen. Ovaj protein je član familije G protein spregnutih receptora. On je jedan od četiri receptora identifikovana za prostaglandin E2 PGE2. G q proteini posreduj ...

                                               

Eptapiron

Eptapiron je veoma potentan i visoko selektivan pun agonist 5-HT 1A receptora iz azapironske klase. Njegov afinitet za 5-HT 1A receptor je 4.8 nM ili 8.33, a njegova intrinsična aktivnost je 100%, i.e. jednaka je sa serotoninom. Eptapiron i srodn ...

                                               

Etakrinska kiselina

Etakrinska kiselina je diuretik koji se koristi za tretiranje visokog krvnog pritiska i otoka uzrokovanih bolestima poput zatajenja srca, oboljenja jetre i bubrega. Za razliku od drugih diuretika, etakrinska kiselina nije sulfonamid i stoga njena ...

                                               

F-15.599

F-15.599 je veoma potentan i visoko selektivan pun agonist 5-HT 1A receptora. On pokazuje funkcionalnu selektivnost putem jake aktivacije 5-HT 1A receptora u prefrontalnom korteksu, dok ima malo uticaja na autoreceptore u rafe jedru. Kao rezultat ...

                                               

F2RL1

Proteazom-aktivirani receptor 2 ili Receptoru koagulacionog faktora II sličan 1, je protein kodiran F2RL1 genom kod ljudi. PAR2 je član velike familije G-protein spregnutih receptora koji interaguju sa guanozin-nukleotid-vezujućim proteinima. PAR ...

                                               

F2RL2

Proteazom-aktivirani receptor 3, ili Receptoru koagulacionog faktora II sličan 2, je protein kodiran F2RL2 genom kod ljudi. F2RL2 je član velike familije G-protein spregnutih receptora koji interaguju sa guanozin-nukleotid-vezujućim proteinima. P ...

                                               

F2RL3

Proteazom-aktivirani receptor 4, ili Receptoru koagulacionog faktora II sličan 3, je protein kodiran F2RL3 genom kod ljudi. F2RL3 je član velike familije G-protein spregnutih receptora koji interaguju sa guanozin-nukleotid-vezujućim proteinima. P ...

                                               

Faktor stimulacije kolonije

Faktori stimulacije kolonije su sekretivni glikoproteinu koji se vezuju za receptore na površini hemopoetskih stem ćelija i time aktiviraju intracelularni signalni put koji može da prouzrokuje ćelijsku proliferaciju i diferencijaciju u specifične ...

                                               

Flamingo (protein)

Flamingo je član adhezionske GPCR familije proteina. Flamingo je sekventno homolan sa kadherinima i G protein spregnutim receptorima. Flamingo je otkriven kao Drozofila protein koji učestvuje u polarnosti planarnih ćelija. Sisari imaju tri flamin ...

                                               

Flibanzerin

Flibanserin BIMT-17, Girosa je lek koji je razvila kompanija Beringer Ingelhajm kao nehormonski tretman za žene pre menopoze sa poremećajem hipoaktivne seksualne želje. Razvoj je prekinut oktobra 2010, nakon što je FDA objavila negativan izveštaj.

                                               

Fon Vilebrandov sindrom

Fon Vilebrandov sindrom nastaje zbog nedostatka trombocita u telu. Sindrom se pojavljuje u obliku modrica. Posledice su obilno krvarenje, čak i iz najmanje rane, zbog toga što na mestu rane ne nastaje ugrusak krvi koji zaustavlja dalje krvarenje. ...

                                               

Fosducin

Fosducin, takode poznat kao PDC, je ljudski protein i gen. On pripada fosducin familiji of proteina. Ovaj gen kodira fosfoprotein, koji je lociran u vanjski i unutarnji segmentima štapićastih ćelija mrežnjače. Ovaj protein može da sudeluje u regu ...

                                               

Fosfodiesteraza

Fosfodiesteraze su enzimi koji prekidaju fosfodiestersku vezu. Pod fosfodiesterazama se obično podrazumevaju fosfodiesteraze cikličnih nukleotida, koje imaju veliki klinički značaj. Medutim, postoje i mnoge druge familije fosfodiesteraza, kao što ...

                                               

Fosfoglicerat kinaza

Fosfoglicerat kinaza je enzim koji katalizuje reverzibilni transfer fosfatne grupe sa ATP-na 3-fosfoglicerat proizvodeći ADP i 1.3-bisfosfoglicerat. Popout svih kinaza PGK je transferaza. Glukoneogeneza i Kalvinov ciklus, koji su anabolički putev ...

                                               

Fruktoza 1-fosfat

Fruktoza-1-fosfat je derivat fruktozafruktoze. Ona se formira posredstvom hepatičke fruktokinaze. Fruktoza-1-fosfat konvertuje aldolaza B u gliceraldehid i dihidroksiaceton fosfat DHAP.

                                               

FYVE domen

U molekularnoj biologiji FYVE cinkov prst domen je dobio ime po grupi od četiri proteina bogatih cisteinom: F ab 1, Y OTB, V ac 1, i E EA1, kod kojih je naden. FYVE domeni vezuju fosfatidilinozitol 3-fosfat, na način koji je zavistan od koordinac ...

                                               

FZD1

Uvojiti-1 je protein koji je kod ljudi kodiran FZD1 genom. Članovi familije uvojitih proteina su 7-transmembranski receptori za Wnt signalne proteine. FZD1 protein sadrži signalni peptid, cisteinom bogati domen u N-terminalnom ekstracelularnom re ...

                                               

FZD2

Uvojiti-2 je protein koji je kod ljudi kodiran FZD2 genom. Članovi familije uvojitih proteina su 7-transmembranski receptori za Wnt signalne proteine. Izražavanje FZD2 gena je razvojno regulisano, sa visokim nivoima izraženim u bubrezima i plučim ...

                                               

FZD3

Uvojiti-3 je protein koji je kod ljudi kodiran FZD3 genom. Članovi familije uvojitih proteina su 7-transmembranski receptori za Wnt signalne proteine. FZD3 protein sadrži signalni peptid, cisteinom bogati domen u N-terminalnom ekstracelularnom re ...

                                               

FZD9

Uvojiti-9 je protein koji je kod ljudi kodiran FZD9 genom. FZD9 se takode označava kao CD349. Članovi familije "uvojitih" proteina su 7-transmembranski receptori za Wnt signalne proteine. FZD4 protein sadrži signalni peptid, cisteinom bogati dome ...

                                               

FZD10

Uvojiti-10 je protein koji je kod ljudi kodiran FZD10 genom. FZD10 se takode označava CD350. Članovi familije "uvojitih" proteina su 7-transmembranski receptori za Wnt signalne proteine. FZD10 protein sadrži signalni peptid, cisteinom bogati dome ...

                                               

Galaninski receptor 1

Galaninski receptor 1 je G protein spregnuti receptor kodiran GALR1 genom. Neuropeptid galanin izaziva niz bioloških efekata putem interakcija sa specifičnim G-protein spregnutim receptorima. Galaninski receptori su sedam-transmembranski proteini ...

                                               

Galaninski receptor 2

Galaninski receptor 2, je G protein spregnuti receptor kodiran GALR2 genom. Galanin je važan neuromodulator prisutan u mozgu, gastrointestinalnom sistemu, i hipotalamo-hipofiznoj osi. To je peptid sa 30 aminokiselina koji nije C-terminalno amidir ...

                                               

Galaninski receptor 3

Galaninski receptor 3 je G protein spregnuti receptor kodiran GALR3 genom. Neuropeptid galanin modulira razne fiziološke procese kao što su kognicija/memorija, bol, hormonska sekrecija, način ishrane. Humani galaninski receptori su G protein-spre ...

                                               

Gastrin-oslobadajući peptidni receptor

Gastrin-oslobadajući peptidni receptor, ili BB 2 je G protein-spregnuti receptor čije endogeni ligand je gastrin oslobadajući peptid. Kod ljudi on je visoko izražen u pankreasu, a takode i u želucu, adrenalnom korteksu i mozgu. Gastrin-oslobadaju ...

                                               

GGT1

Gama-glutamiltransferaze 1, koja je takode poznata kao CD224, je ljudski gen. Ljudska gama-glutamiltransferaza katališe transfer glutaminskog dela glutationa na niz aminokiselina i dipeptida. Ovaj heterodupleksni enzim se sastoji od teškog i lako ...

                                               

GHB receptor

Gama-hidroksibuteratni receptor, ili GHB receptor, originalno identifikovan kao GPR172A, je G protein-spregnuti receptor koji vezuje gama-hidroksibuternu kiselinu.

                                               

GIPC3

GIPC1 je protein koji je kod ljudi kodiran GIPC3 genom. GIPC3 je član GIPC genske familije, koja takode obuhvata GIPC1 i GIPC2. GIPC3 protein sadrži centralno locirani PDZ domen, sa obe strane koga su GIPC-homologni domeni.

                                               

Glicilciklin

Glicilciklini su nova klasa antibiotika koja je izvedena iz tetraciklina. Ovi tetraciklinski analozi su specifično dizajnirani da prevazidu dva široko zastupljena mehanizma tetraciklinske rezistancije, naime rezistanciju posredovanu sticanjem efl ...

                                               

Gljivični feromonski receptori

Gljivični feromonski receptori formiraju distinktnu familiju G protein spregnutih receptora. Receptori faktora parenja, STE2 i STE3 su integralni membranski proteini koji mogu da učestvuju u responsu na faktore parenja na ćelijskoj membrani. Amin ...

                                               

Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza

Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza je citozolni enzim u putu pentoznog fosfata, metaboličkom putu koji snabdeva ćelije energijom proizvedenom redukcionim procesima. Ovaj enzim održava nivo koenzima nikotinamid adenin dinulleotid fosfat. NADPH održava ...