ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 776
                                               

Холден Роберто

Холден Алваро Роберто био је анголски политичар, револуционар, један од заповедника у Анголском рату за независност и вођа Националног ослободилачког фронта Анголе од његовог оснивања до своје смрти.

                                               

Metisergid

Metisergid formira interakcije sa serotoninskim 5-HT receptorima. Njegovo terapeutsko dejstvo u migrenskoj profilaksi je vezano za njegov antagonizam na 5-HT 2B receptoru. Osim toga, on je antagonist na 5-HT 2C i 5-HT 1A receptoru. Poznato je da ...

                                               

Netireoidna bolest

Netireoidna bolest ili eutiroidni sindrom predstavlja vrstu nepravilnosti u povratnoj kontroli štitnjače u kojoj su nivoi T3 i T4 hormona neuobičajeni, premda je sama aktivnost štitnjače normalna. Ovakvo stanje najčešće razvijaju pacijenti koji s ...

                                               

Ropinirol

Ropinirol je dopaminski agonist. Ovaj lek proizvode kompanije GlaksoSmitKlajn, Cipla i Sun farmaceutikal. On se koristi u tretmanu Parkinsonove bolesti. Ropinirol je jedan od tri leka koje je FDA odobrila za lečenje sindroma nemirnih nogu. Druga ...

                                               

Špagetno sortiranje

Špagetno sortiranje je analogni algoritam sa linearnom vremenskom složenošcu, koji sortira niz predmeta. Prvi ga je predstavio Alexander Dewdney u svojoj kolumni za magazin Scientific American.

                                               

Takrin

Takrin je centralno delujući acetilholinesterazni inhibitor i indirektni holinergički agonist. On je bio prvi centralno delujući inhibitor holinesteraze odobren za tretman Alchajmerove bolesti, i bio je u prodaji pod imenom Cognex. Takrin takode ...

                                               

Далматинска улица (Палилула)

Далматинска улица се налази се на Општини Палилула, близу Ботаничке баште у Београду. Протеже се од Улице Џорџа Вашингтона 4, пресеца Таковску и Рузвелтову улицу, поред Улице Димитрија Туцовића, до Улице Лазе Докића. Улица је дугачка 1200 m.

                                               

Демографија Републике Српске

У Републици Српској је просечна густина насељености 47 становника на km 2, што је сврстава у ред ретко насељених европских региона. Уз то је, регионални размештај становништва веома неравномеран, што представља додатни проблем за економски и укуп ...

                                               

Дескашева улица

Делови улице су више пута мењала име: доњи део се до 1930. звао Момировићево сокаче, а од 1930. до 1940. Момировићева. Горњим делом улица се до 1930. звала само Сокак, потом Кукуљевићева до 1943, а у периоду од 1943. до 1949. носила је назив по Н ...

                                               

Копија Повеље бана Кулина и 166. листа Мирослављевог јеванђеља

Копија Повеље бана Кулина и 166. листа Мирослављевог јеванђеља представљају два експоната изложена у Народној скупштини Републике Српске. Ове двије копија, два најзначајнија српска средњовијековна писана документа су поклон Руске националне библи ...

                                               

Повеља Кулина бана

Повеља бана Кулина написана је 29. августа 1189. године. Представља и најстарији сачувани дипломатски документ писан на народном српском језику из Босне, и гдје је први пут поменуто словенско име града Дубровника.

                                               

Портфолио

Портфолио је скуп података и радова, свих постигнућа, остварења, планова, идеја и догађања која се желе запамтити и презентирати, комплетно представљање појединца, групе или фирме.” Значење је могуће извести из чињенице да реч портфолио долази из ...

                                               

Република Србија (1990-2006)

Република Србија је име које је имала Србија од 1990. до 2006, у оквиру Социјалистичке Федеративне Републике Југославије до 1992, Савезне Републике Југославије до 2003, и онда до 2006. године у Државној заједници Србији и Црној Гори.

                                               

Социјалистичке читаонице у Градској општини Чукарица

Прва читаоница на простору данашње општине Чукарица, свечано је отворена у Жаркову 24.06.1903. године, у просторијама Земљорадничке задруге. О овом догађају сведоче "Радничке новине” у броју 28 од 02.07.1903, у рубрици "Наши зборови”.

                                               

Строги природни резерват Фељешана

Фељешана је један од најстаријих резервата у Србији и представља очувану аутохтону заједницу мезијске букве прашумских карактеристика. Налази се у источној Србији, у близини места Дебели Луг код Мајданпека. У резервату није дозвољена активност чо ...

                                               

Улица Вјекослава Ковача

Улица Вјекослава Ковача налази се на територији општине Звездара у Београду. Протеже се правцем од Цветкове пијаце до Дескашеве улице и паралелена је са Булеваром краља Александра према југу и са Улицом Милана Ракића према северу. У њој се налази ...

                                               

AGTR2

Angiotenzin II je potentan vazokonstrikcioni hormon i primarni regulator aldosteronske sekrecije. On je važan efektor kontrole krvnog pritiska i zapremine kardiovaskularnog sistema. On deluje kroz najmanje dva tipa receptora: AT 1 i AT 2. AGTR2 p ...

                                               

Amoksapin

Amoksapin je tetraciklični antidepresiv iz dibenzoksazepinske familije, mada se on često klasifikuje kao sekundarni aminski triciklični antidepresiv. On je N-demetilisani metabolit Loksapina.

                                               

Analogni purini

Tioguanin se koristi za lečenje akutnih leukemija i remisija akutnih granulocitnih leukemija. Fludarabin inhibira funkciju multiple DNK polimeraze, DNK primaze, i DNK ligaze I. Ovo jedinjenje je specifično za S fazu. Azatioprin je važna imunosupr ...

                                               

Anisodamin

Anisodamin je antiholinergik i antagonist α 1 -adrenergičkog receptora koji se koristi za tretiranje akutnog cirkulatornog šoka i Kini. On je isto tako prirodni tropanski alkaloid koji je prisutan u pojedinim biljkama iz Solanaceae familije.

                                               

ANK2

Protein kodiran ovim genom je neophodan za osposobljavanje i stabilnost Na + /Ca ++ izmenjivača u kardiomiocitima. Mutacija ovog gene uzrokuje tip 4. Brojne transkriptne varijante koje kodiraju različite izoforme su opisane.

                                               

Antagonist H3 receptora

Antagonist H 3 receptora je klasifikacija lekova koji se koriste za blokiranje dejstva histamina na H 3 receptoru. Za razliku od H 1 i H 2 receptora koji prvenstveno imaju periferno dejstvo, ali uzrokuju sedaciju ako se blokiraju u mozgu, H 3 rec ...

                                               

Antagonist interleukin-1 receptora

Antagonist interleukin-1 receptora je protein koji je kod ljudi kodiran IL1RN genom. IL-1RA antagonist se ranije zvao IL-1 inhibitor. Njega su nezavisno otkrile dve laboratorije 1984 godine. IL-1RA, se vezuje za interleukin-1 receptor IL-1R na po ...

                                               

Antireumatski lek

Mada ovi agensi deluju putem različitih mehanizama, mnogi od njih imaju sličan impakt na tok oboljenja. Neki od ovih lekova se mogu koristiti u kombinaciji.

                                               

Apelinski receptor

"Apelin Receptor: APJ”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology. Apelin+receptor,+human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH

                                               

Aprindin

Aprindin je antiaritmički agens klase 1b. U jednoj studiji, on je odložio atrijalnu fibirlaciji duže od digoksina. Aprindin je efektivan pri oralnoj administraciji.

                                               

Arestin beta 2

Arestin beta 2 je intracelularni protein koji je kod čoveka kodiran ARRB2 genom. Za članove arestin/beta-arestin proteinske familije se smatra da učestvuju u agonistom-posredovanoj desenzitizaciji G protein-spregnutih receptora i izazivaju specif ...

                                               

BAR domen

BAR domeni su visoko konzervirani proteinski dimerizacioni domeni koji se javljaju u mnogim proteinima, i koji učestvuju u membranskoj dinamici ćelije. BAR domen ima oblik banane i vezuje se za membranu putem svoje konkavne površine. On ima sposo ...

                                               

Beta heliks

Beta heliks je proteinska struktura koja se formira vezivanjem paralelnih beta lanaca u heliksni patern sa bilo dva ili tri lica. Struktura je stabilizovana vodoničnim vezama izmedu lanaca, protein-protein interakcijama, i u pojedinim slučajevima ...

                                               

Beta polipeptid luteinizirajućeg hormona

Geni beta lanaca horionskih gonadotropina i luteinizirajućeg hormona su dodirni na hromozomu 19q13.3. Kod konja je ova podjedinica kodirana istim genom kao beta podjedinica horionskog gonadatropina.

                                               

Beta-2 adrenergički receptor

ADRB2 gen ne sadrži introne. Razne polimorfne forme, tačke mutacija, i/ili umanjeno izražavanje ovog gena su vezani sa noćnom astmom, gojaznošću i tip 2 dijabetesom.

                                               

Biotransformacija

Biotransformacija je hemijska modifikacija ili modifikacije koje čini organizam na hemijskom jedinjenju. Ako se tim modifikacijama formiraju mineralna jedinjenja kao što su CO 2 {\displaystyle {\ce {CO2}}}, NH 4 + {\displaystyle {\ce {NH4+}}} ili ...

                                               

Bradikininski receptor B1

Bradikininski receptor B1 је G-protein spregnuti receptor kodiran BDKRB1 genom kod ljudi. Njegov principalni ligand je bradikinin, peptid sa 9 aminokiselina koji se formira u patofiziološkim uslovima kao što je inflamacija, trauma, opekotine, šok ...

                                               

Bradikininski receptor B2

B 2 receptor je G protein-spregnuti receptor. Pretpostavlja se da je spregnut sa G q, dok G i. G q stimuliše fosfolipazu C i povišava koncentraciju Intracelularnog slobodnog kalcijuma i G i inhibira adenilat ciklazu. Pored toga, receptor stimuliš ...

                                               

Butil nitrit

Butil nitrit je alkil nitrit formiran od n -butanola. Butil nitrit se koristi rekreativno za pojačavanje seksualnog zadovoljstva.

                                               

C3a receptor

C3a receptor je G protein-spregnuti receptor koji je deo sistema komplementa. Ligandi ovog receptora su C3a i C4a.

                                               

CALCRL

Ovaj protein je G protein spregnuti receptor, koji je srodan sa kalcitoninskim receptorom. CALCRL je vezan za jedan od tri jednoprolazna transmembranska domena modifikujućeg protena receptorske aktivnosti RAMP koji su esencijalni ja njegovo dejst ...

                                               

CCK-4

CCK-4 holecistokininski tetrapeptid, Trp-Met-Asp-Phe-NH 2 ; ili PTK7 je peptidni fragment izveden iz većeg peptidnog hormona holecistokinina. Za razliku od holecistokina koji ima niz uloga u gastrointestinalnom sistemu kao i u centralnom nervnom ...

                                               

CCL6

CCL, hemokine ligand 6, je mali citokin iz CC hemokin familije koji je bio identifikovan kod glodara. Kod miševa, CCL6 je izražen u ćelijama iz neutrofilnih i makrofagnih loza. On može biti jako indukovan u uslovima koji su povoljni za mijeloidnu ...

                                               

CCL8

CCL8, hemokine ligand 8, je mali citokin iz CC hemokin familije koji se nekad zvao monocit hemotaksni protein-2. CCL8 protein nastaje iz prekursora koji sadrži 109 aminokiselina, koji se preseca da bi nastao CCL8 sa 75 aminokiseline. Gen za CCL8 ...

                                               

CCL11

CCL11, hemokin ligand 11, je mali citokin iz CC hemokin familije. On je takode poznat kao eotaksin-1. CCL11 selektivno regrutuje eozinofile putem indukovanja njihove hemotakse, i zato je impliciran u alergijske response. Efekti CCL11 su posredova ...

                                               

CCL14

CCL14, hemokin ligand 14, je mali citokin iz CC hemokin familije. On je takode poznat kao HCC-1. On se proizvodi kao proteinski prekurzor koji podleže modifikacijama da bi formirao krajnji aktivni protein koji sadrži 74 aminokiseline. On je 46 % ...

                                               

CCL15

CCL15, hemokin ligand 15, je mali citokin iz CC hemokin familiji koji je poznat kao leukotaktin-1, MIP5 i HCC-2. CCL15 je izražen u jetri, tankim crevima, kolonu, i u pojedinim tipovima leukocita i makrofaga u plućima. CCL15 je hemotaksan za neut ...

                                               

CCL16

CCL16, hemokin ligand 16, je mali citokin iz CC hemokin familije koji je poznat pod nekoliko pseudonima, uključujući LEC, i monotaktin-1. Ovaj hemokin je izražen u jetri, timusu, i slezini. On je hemoatraktant za monocite i limfocite. CCL16 ćelij ...

                                               

CCL17

CCL17, hemokin ligand 17, je mali citokin iz CC hemokin familije koji je takode poznat kao timusom i activacijom regulisani hemokin. CCL17 je izražen konstitutivno u timusu, ali samo tranzijentno u fitohemaglutinin-stimulisanim perifernim krvnim ...

                                               

CCL19

CCL19, hemokin ligand 19, je protein koji je kod ljudi kodiran CCL19 genom. CCL19 ja mali citokin iz CC hemokin familije koji je takode poznat kao EBI1 ligand hemokin i makrofagni inflamatorni protein-3-beta. Ovaj gen je jedan od nekoliko CC cito ...

                                               

CCL20

CCL20, hemokin ligand 20, ili jetrenom aktivacijom regulisani hemokin, ili makrofagni inflamatorni protein-3 je mali citokin iz CC hemokin familije. On je snažno hemotaksan za limfocite, a slabo provlači neutrofile. CCL20 je impliciran u formiran ...

                                               

CCL21

CCL21, hemokin ligand 21, je mali citokin iz CC hemokin familije. Ovaj hemokin je takode poznat kao 6Ckine, exodus-2, i sekondarni hemokin limfoidnog-tkiva. Gen za CCL21 je lociran na ljudskom hromozom 9. CCL21 dejstvuje putem vezivanja za hemoki ...

                                               

CCL22

CCL22, hemokin ligand 22, je protein koji je kod ljudi kodiran CCL22 genom. Ovaj protein izlučuju dendritske ćelije i makrofage. On dejstvuje na svoje ciljne ćelije target putem interakcija sa hemokinski receptorima na ćelijskoj površini kao što ...

                                               

CCL23

CCL23, hemokin ligand 23, je mali citokin iz CC hemokin familije. On je takode poznat kao makrofagni inflamatorni protein 3, i mijeloidni progenitor inhibitorni faktor 1. CCL23 je predominantno izražen u tkivu pluća i jetre, ali je isto tako bio ...