ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 774
                                               

Sukcinat-semialdehid dehidrogenaza (acilacija)

Sukcinat-semialdehid dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom sukcinat semialdehid:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju sukcinat semialdehid + KoA + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } sukcinil-KoA ...

                                               

Sukcinat-semialdehid dehidrogenaza (NADP+)

Sukcinat-semialdehid dehidrogenaza, sukcinil semialdehidna dehidrogenaza, sukcinat semialdehid:NADP + oksidoreduktaza, NADP-zavisni sukcinat-semialdehid dehidrogenaza, GabD) je enzim sa sistematskim imenom sukcinat-semialdehid:NADP + oksidoredukt ...

                                               

Sukcinilglutamat-semialdehid dehidrogenaza

Sukcinilglutamat-semialdehid dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom N-sukcinil-L-glutamat 5-semialdehid:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju N-sukcinil-L-glutamat 5-semialdehid + NAD + +H 2 O ⇌ {\displayst ...

                                               

Sulfiredoksin

Sulfiredoksin reduktaza) je enzim sa sistematskim imenom peroksiredoksin-:tiol oksidoreduktaza). Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju peroksiredoksin-S-hidroksi-S-oksocistein + ATP + 2 R-SH ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } peroksi ...

                                               

Sulfoacetaldehid dehidrogenaza

Sulfoacetaldehid dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom 2-sulfoacetaldehid:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2-sulfoacetaldehid +H 2 O + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } sulfoacetat + NADH + ...

                                               

Sulfoacetaldehid reduktaza

Sulfoacetaldehid reduktaza) je enzim sa sistematskim imenom izetionat:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju isetionat + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 2-sulfoacetaldehid + NADPH + H + Ovaj enzim kat ...

                                               

Superoksid dismutaza

Superoksid dismutaza je enzim sa sistematskim imenom superoksid:superoksid oksidoreduktaza. Drugi nazivi pod kojim se može naći ovaj molekul su superoksidaza dismutaza, bakar-cink superoksidna dismutaza, Cu-Zn superoksidna dismutaza, ferisuperoks ...

                                               

Sve-trans-fitoen sintaza

Sve-trans-fitoen sintaza je enzim sa sistematskim imenom geranilgeranil-difosfat:geranilgeranil-difosfat geranilgeraniltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 geranilgeranil difosfat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } sv ...

                                               

Sve-trans-retinil estar 13-cis izomerohidrolaza

Sve-trans-retinil estar 13-cis izomerohidrolaza je enzim sa sistematskim imenom sve-trans-retinil estar acilhidrolaza, formira 13-cis retinol. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju sve-trans-retinil estar + H 2 O ⇌ {\displaystyle \right ...

                                               

Sve-trans-zeta-karoten desaturaza

Sve-trans-zeta-karoten desaturaza, dvostepna fitoenska desaturaza, CrtI) je enzim sa sistematskim imenom sve-trans-zeta-karoten:akceptor oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju sve-trans-zeta-karoten + 2 akceptor ⇌ {\disp ...

                                               

TDP-4-okso-6-dezoksi-alfa-D-glukoza-3.4-oksoizomeraza (formira dTDP-3-dehidro-6-dezoksi-alfa-D-galaktopiranoza)

TDP-4-okso-6-dezoksi-alfa-D-glukoza-3.4-oksoizomeraza je enzim sa sistematskim imenom dTDP-4-dehidro-6-dezoksi-alfa-D-glukopiranoza:dTDP-3-dehidro-6-dezoksi-alfa-D-galaktopiranoza izomeraza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju dTDP-4- ...

                                               

TDP-4-okso-6-dezoksi-alfa-D-glukoza-3.4-oksoizomeraza (formira dTDP-3-dehidro-6-dezoksi-alfa-D-glukopiranoza)

TDP-4-okso-6-dezoksi-alfa-D-glukoza-3.4-oksoizomeraza je enzim sa sistematskim imenom dTDP-4-dehidro-6-dezoksi-alfa-D-glukopiranoza:dTDP-3-dehidro-6-dezoksi-alfa-D-glukopiranoza izomeraza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju dTDP-4-de ...

                                               

Tetrahidrofolatna sintaza

Tetrahidrofolatna sintaza sintaza, folilpoliglutamatna sintetaza, folilpoli-gama-glutamat sintetaza-dihidrofolatna sintetaza, FPGS, tetrahidrofolilpoliglutamat sintaza, tetrahidrofolat:L-glutamat gama-ligaza, tetrahidropteroil- n:L-glutamat gama- ...

                                               

Tiamin pirofosfat

Tiamin pirofosfat, je derivat tiamina koji se proizvodi enzimom tiamin pirofosfataza. Tiamin pirofosfat je koenzim koji je prisutan u svim živim sistemima, u kojima katalizuje nekoliko biohemijskih reakcija. Ovaj esencijalni nutrijent vitamin je ...

                                               

Žigmund Tomašević

Žigmund Tomašević Kotromanić, poznat i kao Sigismund Kotromanić, Šimun Kotromanski i Žigismundije /kasnije: Ishak-beg Kraljević / bio je princ Bosne, sin kralja Stefana Tomaševića i kraljice Katarine.

                                               

Trans-resveratrol di-O-metiltransferaza

Trans-resveratrol di-O-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:trans-resveratrol 3.5-O-dimetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + trans-resveratrol ⇌ {\displaystyle ...

                                               

Trans,policis-poliprenil difosfat sintaza (2Z,6E)-farnezil difosfat specifična)

Trans,policis-poliprenil difosfat sintaza -farnezil difosfat specifična) -farnesyl diphosphate specific) je enzim sa sistematskim imenom -farnezil-difosfat:izopentenil-difosfat cistransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2Z,6E ...

                                               

Transketolaza

Transketolaza je enzim sa sistematskim imenom sedoheptuloza-7-fosfat:D-gliceraldehid-3-fosfat glikolaldehidtransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju sedoheptuloza 7-fosfat + D-gliceraldehid 3-fosfat ⇌ {\displaystyle \rightlefth ...

                                               

Tricetin 3.4.5-O-trimetiltransferaza

Tricetin 3.4.5-O-trimetiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tricetin 3.4.5-O-trimetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 3 S-adenozil-L-metionin + tricetin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoon ...

                                               

Tricin sintaza

Tricin sintaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tricetin 3.5-O-dimetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + tricetin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 2 S-adenozil-L-homoci ...

                                               

Trifenilmetil-hlorid

Trifenilmetil hlorid ili tritil hlorid je bela čvrsta materija sa hemijskom formulom C 19 H 15 Cl. Ona je alkil halid, koji se ponekad koristi za uvodenje tritil zaštitne grupe.

                                               

Trifosforibozil-defosfo-KoA sintaza

Trifosforibozil-defosfo-KoA sintaza -3-defosfo-KoA sintaza, ATP:defosfo-KoA 5-trifosforibozil transferaza, CitG, ATP:defosfo-KoA 5-trifosforibozil transferaza, MdcB, ATP:3-defosfo-KoA 5 -trifosforiboziltransferaza, MadG) je enzim sa sistematskim ...

                                               

Triglukozilalkilacilglicerol sulfotransferaza

Triglukozilalkilacilglicerol sulfotransferaza je enzim sa sistematskim imenom 3-fosfoadenilil-sulfat:triglukozil-1-O-alkil-2-O-acilglicerol 6-sulfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 3-fosfoadenilil sulfat + alfa-D-glukoz ...

                                               

Trihidroksipterokarpan dimetilaliltransferaza

Trihidroksipterokarpan dimetilaliltransferaza -3.6a,9-trihidroksipterokarpan dimetiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom dimetilalil-difosfat:-3.6a,9-trihidroksipterokarpan dimetilaliltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku re ...

                                               

Tripanotion-disulfid reduktaza

Tripanotion-disulfid reduktaza je enzim sa sistematskim imenom tripanotion:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju tripanotion + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } tripanotion disulfid + NADPH + H + Tripa ...

                                               

Triptofan 2.3-dioksigenaza

Triptofan 2.3-dioksigenaza, triptofanska oksigenaza, triptaminska 2.3-dioksigenaza, triptofanska peroksidaza, indolaminska 2.3-dioksigenaza, indolaminska 2.3-dioksigenaza, L-triptofan pirolaza, TDO, L-triptofanska 2.3-dioksigenaza) je enzim sa si ...

                                               

Triptofan N-monooksigenaza

Triptofan N-monooksigenaza je enzim sa sistematskim imenom L-triptofan,NADPH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-triptofan + 2 O 2 + 2 NADPH + 2 H + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } E-indol-3-ilacetald ...

                                               

Triptofan-tRNK ligaza

Triptofan-tRNK ligaza, triptofanol-transfer ribonukleat sintetaza, triptofanil-transfer ribonukleinsko kiselinska sintetaza, triptofanil-transfer RNK sintetaza, triptofanil ribonukleinska sintetaza, triptofanil-transfer ribonukleinska sintetaza, ...

                                               

Triptofanska sintaza

Triptofanska sintaza) je enzim sa sistematskim imenom L-serin hidrolijaza glicerol 3-fosfat, L-triptofan and formira gliceraldehid-3-fosfat). Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-serin + 1-C-indol-3-ilglicerol 3-fosfat ⇌ {\displaysty ...

                                               

Tritrans,policis-undekaprenil-difosfat sintaza (geranilgeranil-difosfat specifična)

Tritrans,policis-undekaprenil-difosfat sintaza) je enzim sa sistematskim imenom geranilgeranil-difosfat:izopentenil-difosfat cistransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju geranilgeranil difosfat + 7 izopentenil difosfat ⇌ {\disp ...

                                               

TRNK (adenin9-N1)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza -metiltransferaza, tRNKMTaza, TK0422p, tRNK m1A9-metiltransferaza, tRNK m1A9 MTaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L- ...

                                               

TRNK (adenin57-N1/adenin58-N1)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + adenin 57 /adenin 58 u tRNK ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 2 S-a ...

                                               

TRNK (citidin32/uridin32-2-O)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza, TrmJ) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 S-adenozil-L-metionin + citidin 32 u tRNK ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } S-adenoz ...

                                               

TRNK (citidin34-2-O)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza, metiltransferaza yibK, TrmL, tRNK metiltransferaza L, tRNK -metiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 S-adenozil-L-met ...

                                               

TRNK (citozin34-C5)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza, tRNK:m5C-metiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + citozin 34 u tRNK prekursoru ⇌ {\displaystyle ...

                                               

TRNK (citozin38-C5)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza, DNMT2, TRDMT1) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + citozin 38 u tRNK ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } S ...

                                               

TRNK (guanin-N7-)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza metiltransferaza, transfer ribonukleat guaninska 7-metiltransferaza, 7-metilguanin transfer ribonukleatna metilaza, tRNK guanin 7-metiltransferaza, N7-metilguaninska metilaza, S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza) j ...

                                               

TRNK (guanin9-N1)-metiltransferaza

tRNK -metiltransferaza -metiltransferaza, tRNKMTaza, tRNK -)-metiltransferaza, tRNK m1G9-metiltransferaza, tRNK m1G9 MTaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakc ...

                                               

TRNK (guanin10-N2)-dimetiltransferaza

TRNK -dimetiltransferaza,N-dimetilguanozinska tRNK metiltransferaza, Trm-G10, PabTrm-G10, PabTrm-m2 2G10 enzim) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -dimetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-ad ...

                                               

TRNK (guanin10-N2)-metiltransferaza

tRNK -metiltransferaza metiltransferaza, Trm11-Trm112 kompleks) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + guanin 10 u tRNK ⇌ {\displaystyl ...

                                               

TRNK (guanin26-N2)-dimetiltransferaza

TRNK -dimetiltransferaza dimetiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -dimetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + guanin 26 u tRNK ⇌ {\displaystyle \rightlefthar ...

                                               

TRNK (guanin26-N2/guanin27-N2)-dimetiltransferaza

TRNK -dimetiltransferaza -dimetiltransferaza, tRNK G26) metiltransferaza, Trm1G26) metiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -dimetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 4 S-adenozil-L-me ...

                                               

TRNK (guanin37-N1)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza metiltransferaza, transfer RNK metiltransferaza, Trm5p, TRMT5, tRNK- metiltransferaza, MJ0883) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S- ...

                                               

TRNK (uracil-5-)-metiltransferaza

TRNK -metiltransferaza -metiltransferaza, Trm2, tRNKmetiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + uridin 54 in tRNK ⇌ {\disp ...

                                               

TRNK pseudouridinska55 sintaza

TRNK pseudouridinska 55 sintaza, Psi 55 tRNK pseudouridin sintaza, tRNK:Psi 55 -sintaza, tRNK pseudouridin 55 sintaza, tRNK:pseudouridin-55 sintaza, Psi 55 sintaza, tRNK Psi 55 sintaza, tRNK:Psi 55 sintaza, tRNK-uridin 55 uracil mutaza, Pus10, tR ...

                                               

TRNK specifična za više mesta: (citozin-C5)-metiltransferaza

TRNK specifična za više mesta:-metiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 S-adenozil-L-metionin + citozin 34 u tRNK prekursoru ⇌ {\displaystyle ...

                                               

TRNK: m4X modifikacioni enzim

TRNK:m4X modifikacioni enzim je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:tRNKPro/His/Gly -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 S-adenozil-L-metionin + citidin 4 u tRNKPro ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoon ...

                                               

TRNKHis guanililtransferaza

TRNKHis guanililtransferaza je enzim sa sistematskim imenom p-tRNKHis:GTP guanililtransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju p-tRNKHis + ATP + GTP ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } pppGp-tRNKHis + AMP + difosfat sveukupna re ...

                                               

Trolančana DNK

Trolančana DNK je DNK struktura u kojoj su tri oligonukleotida uvijena jedan oko drugog tako da formiraju trostruku heliks. U ovoj strukturi, jedan lanac se vezuje za B-forma DNK dvostrukog heliksa putem Hugstinovog sparivanja baza. Na primer, nu ...

                                               

Trombocit-aktivirajući faktor acetiltransferaza

Trombocit-aktivirajući faktor acetiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom 1-alkil-2-acil-sn-glicero-3-fosfoholin:1-organil-2-lizo-sn-glicero-3-fosfolipid acetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1-alkil-2-acetil-sn ...