ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 772
                                               

Kofein sintaza

Kofein sintaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:3.7-dimetilksantin N 1 -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 S-adenozil-L-metionin + 3.7-dimetilksantin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } S-ad ...

                                               

Koproporfirinogen dehidrogenaza

Koproporfirinogen dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom koproporfirinogen-III:S-adenozil-L-metionin oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju koproporfirinogen III + 2 S-adenozil-L-metionin ⇌ {\displaystyle \rightle ...

                                               

Kortizon b-reduktaza

Kortizon b-reduktaza je enzim sa sistematskim imenom 5beta-holestan-3-on:NADP + 4.5-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 5beta-holestan-3-on + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } holest-4-en-3-on + NADPH + H ...

                                               

Krocetin glukoziltransferaza

Krocetin glukoziltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-glukoza:krocetin 8-O-D-glukoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 UDP-glukoza + krocetin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } UDP + beta-D-glukozil kroc ...

                                               

Kromoglicinska kiselina

Kromoglicinska kiselina, cromoglycate, ili kromoglikat) je stabilizator mastocita. U prodaji je kao natrijumova so, natrijum kromoglikat ili kromolin natrijum. Ovaj lek sprečava otpuštanje inflamatornih hemikalkija, kao što je histamin, iz mastoc ...

                                               

Krotonoil-(acil-nosilac-protein) hidrataza

Krotonoil- hidrataza -3-hidroksibutanoil- hidrolijaza, beta-hidroksibutiril acil nosilac protein dehidraza, beta-hidroksibutiril acil nosilac protein dehidraza, enoil acil nosilac protein hidraza, krotonil acil nosilac protein hidrataza, 3-hidrok ...

                                               

Ksantan ketal piruvat transferaza

Ksantan ketal piruvat transferaza je enzim sa sistematskim imenom fosfoenolpiruvat:D-Man-beta--GlcA-beta--D-Man-alfa--D-Glc-beta--D-Glc-alfa-1-difosfo-ditrans,oktacis-undekaprenol 4.6-O-transferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ...

                                               

Ksantoksin dehidrogenaza

Ksantoksin dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom ksantoksin:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ksantoksin + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } abscisinski aldehid + NADH + H + Za rad ksantoksin ...

                                               

Kvadratno proveravanje

Kvadratno proveravanje funkcija sa otvorenim adresiranjem u programiranju za rešavanje kolizija kad novi podatak treba ubaciti u heš tabelu. Kvadratno proveravanje koristi originalni indeks ključa koji se sabira sa vrednošću kvadrata od k gde k u ...

                                               

Kvorum-sensing N-acil-homoserinska laktonaza

Kvorum-sensing N-acil-homoserinska laktonaza je enzim sa sistematskim imenom N-acil-L-homoserin-lakton laktonohidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju N-acil-L-homoserin lakton + H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } N-aci ...

                                               

L-2-hidroksikarboksilat dehidrogenaza (NAD+)

L-2-hidroksikarboksilat dehidrogenaza -sulfolaktat:NAD + oksidoreduktaza, L-sulfolaktatna dehidrogenaza, -sulfolaktatna dehidrogenaza, L-2-hidroksikiselina dehidrogenaza, ComC) je enzim sa sistematskim imenom -2-hidroksikarboksilat:NAD + oksidore ...

                                               

L-glikol dehidrogenaza

L-glikol dehidrogenaza) dehidrogenaza, L--glikol:NAD+ oksidoreduktaza, L-glikol:NAD+ dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom L-glikol:NAD+ oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-glikol + NADP+ ⇌ {\displaystyle \ ...

                                               

L-iditol 2-dehidrogenaza

L-iditol 2-dehidrogenaza dehidrogenaza, glucitol dehidrogenaza, L-iditol:NAD + oksidoreduktaza, sorbitol dehidrogenaza zavisna od NAD +, NAD + -sorbitol dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom L-iditol:NAD + 2-oksidoreduktaza. Ovaj enzim k ...

                                               

L-laktat dehidrogenaza

L-laktat dehidrogenaza -nLDH, L--laktat dehidrogenaza, L-mlečna dehidrogenaza, L-mlečna kiselina dehidrogenaza, laktat dehidrogenaza, laktat dehidrogenaza zavisna od NAD +, mlečna dehidrogenaza, NAD + -laktat dehidrogenaza) je enzim sa sistematsk ...

                                               

L-olivozil-oleandolid 3-O-metiltransferaza

L-olivozil-oleandolid 3-O-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:L-olivozil-oleandolid B 3-O-metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + L-olivoziloleandolid ⇌ {\displa ...

                                               

L-sorboza 1-dehidrogenaza

L-sorboza 1-dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom L-sorboza:akceptor 1-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-sorboza + akceptor ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 1-dehidro-L-sorboza + redukovani akceptor P ...

                                               

L-treonin 3-dehidrogenaza

L-treonin 3-dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom L-treonin:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-treonin + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } L-2-amino-3-oksobutanoat + NADH + H + L-treoninska ...

                                               

Lakto-N-biozidaza

Lakto-N-biozidaza je enzim sa sistematskim imenom oligosaharid lakto-N-biozilhidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 beta-D-GaL-1-> 3-beta-D-GlcNAc-1-> 3-beta-D-GaL-1-> 4-D-Glc + H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharp ...

                                               

Laktotriaozilkeramid beta-1.4-galaktoziltransferaza

Laktotriaozilkeramid beta-1.4-galaktoziltransferaza -beta-D-galaktozil--beta-D-glukozil--keramid beta-1.4-galaktoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-galaktoza:N-acetil-beta-D-glukozaminil--beta-D-galaktozil--beta-D-glukozil ...

                                               

Laktozilkeramid 1.3-N-acetil-b-D-glukozaminiltransferaza

Laktozilkeramid 1.3-N-acetil-b-D-glukozaminiltransferaza -beta-D-glukozilkeramid 3-beta-N-acetilglukozaminiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-D-glukozamin:beta-D-galaktozil--beta-D-glukozil--keramid 3-beta-N-acetilglukozam ...

                                               

Laktozilkeramid 4-a-galaktoziltransferaza

Laktozilkeramid 4-a-galaktoziltransferaza -D-glukozilkeramid 4II-alfa-D-galaktoziltransferaza, UDP-galaktoza:beta-D-galaktozil--D-glukozil--keramid 4II-alfa-D-galaktoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-galaktoza:beta-D-gala ...

                                               

Laktozilkeramid a-2.3-sijaliltransferaza

Laktozilkeramid a-2.3-sijaliltransferaza -beta-D-glukozilkeramid alfa--N-acetilneuraminiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom CMP-N-acetilneuraminat:beta-D-galaktozil--beta-D-glukozil--keramid alfa--N-acetilneuraminiltransferaza. Ovaj enz ...

                                               

Laktozilkeramid b-1.3-galaktoziltransferaza

Laktozilkeramid b-1.3-galaktoziltransferaza -beta-D-glukozil-R 3-beta-galaktoziltransferaza, UDP-alfa-D-galaktoza:D-galaktozil--beta-D-glukozil-R 3-beta-galaktoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-galaktoza:beta-D-galaktozil ...

                                               

Levanska fruktotransferaza (DFA-IV)

Levanska fruktotransferaza, levanska fruktotransferaza, 2.6-beta-D-fruktan lijaza) je enzim sa sistematskim imenom -beta-D-fruktan lijaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju Formiranje di-beta-D-fruktofuranoza 2.6:2.6-dianhidrida DFA ...

                                               

Limonen-1.2-diol dehidrogenaza

Limonen-1.2-diol dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom ment-8-en-1.2-diol:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ment-8-en-1.2-diol + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 1-hidroksiment-8-en-2-on + N ...

                                               

Linalool 8-monooksigenaza

Linalool 8-monooksigenaza je enzim sa sistematskim imenom linalol,NADH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju linalool + 2 NADH + 2 H + + 2 O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 6E-8-oksolinalol + 2 NAD + + ...

                                               

Lipaza

Lipaza je enzim koji katalizuje formiranje ili raskidanje masti. Lipaze u potklasa esteraza. Lipaze imaju esencijalne uloge u varenju, transportu i preradi dijetarnih lipida u većini, ako ne i u svim, živim organizmima. Geni koji kodiraju lipaze ...

                                               

Lipid II: glicin gliciltransferaza

Lipid II:glicin gliciltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom alanil-D-alanin-difosfo-ditrans,oktacis-undekaprenil-N-acetilglukozamin:glicin N 6 -gliciltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju N-acetilmuramoil-L-alanil-D- ...

                                               

Lipid IVA 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina transferaza

Lipid IVA 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina transferaza, kdtA, 3-dezoksi-D-mano-okt-2-ulozonska kiselina transferaza, 3-dezoksi-mano-oktulozonska kiselina transferaza, lipid IVA KDO transferaza) je enzim sa sistematskim imenom CMP-3-dezoksi- ...

                                               

Lipid IVA 4-amino-4-dezoksi-L-arabinoziltransferaza

Lipid IVA 4-amino-4-dezoksi-L-arabinoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom 4-amino-4-dezoksi-alfa-L-arabinopiranozil ditran,oktacis-undekaprenil fosfat:lipid IVA 4-amino-4-dezoksi-L-arabinopiranosiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sle ...

                                               

Lipid-A-disaharid sintaza

Lipid-A-disaharid sintaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-2.3-bisglukozamin:2.3-bis--beta-D-glukozaminil-1-fosfat 2.3-bis-glukozaminiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-2.3-bis3-hidroksitetradekanoilglukozamin + ...

                                               

Lipoksigenaza

Lipoksigenaza je enzim sa sistematskim imenom linoleat:kiseonik 13-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 linoleat + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 9Z,11E,13S-13-hidroperoksioktadeka-9.11-dienoat 2 alfa-lino ...

                                               

Lipopolisaharid N-acetilmanozaminouronosyltransferaza

Lipopolisaharid N-acetilmanozaminouronosyltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-beta-D-manozaminouronat:lipid I N-acetil-beta-D-manozaminouronosiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-N-acetil-beta-D- ...

                                               

Lizin 6-dehidrogenaza

Lizin 6-dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom L-lizin:NAD + 6-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-lizin + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } S-2.3.4.5-tetrahidropiridin-2-karboksilat + NADH + H + + ...

                                               

Lovastatin nonaketid sintaza

Lovastatin nonaketid sintaza je enzim sa sistematskim imenom acil-KoA:malonil-KoA C-aciltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acetil-KoA + 8 malonil-KoA + 11 NADPH + 10 H + + S-adenozil-L-metionin ⇌ {\displaystyle \rightlef ...

                                               

Malat dehidrogenaza (hinon)

Malat dehidrogenaza -malat: oksidoreduktaza, L-malat-hinonska oksidoreduktaza, malat:hinon oksidoreduktaza, malat hinonska oksidoreduktaza, MQO, malat:hinon reduktaza, malatna dehidrogenaza, FAD-zavisna malatna dehidrogenaza) je enzim sa sistemat ...

                                               

Malat dehidrogenaza (NAD(P)+)

Malat dehidrogenaza +) + -zavisnA malatna dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom -malat:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-malat + NADP+ ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } oksaloacetat + NADPH + H ...

                                               

Malat dehidrogenaza (oksaloacetat-dekarboksilacija, NADP+)

Malat dehidrogenaza, NADP + -vezani dekarboksilacioni malatni enzim, NADP + -malatni enzim, NADP + -specifični malatni enzim, NADP + -specifična malatna dehidrogenaza, malat dehidrogenaza, L-malat:NADP + oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim ...

                                               

Male GTPaze

Male GTPaze su familija hidrolaza koja vezuje i hidrolizuje guanozin trifosfat. One su oblik G-proteina naden u citosolu koji je homologan sa alfa podjedinicom heterotrimernih G proteina, ali za razliku od alfa podjedinica G proteina, male GTPaze ...

                                               

Malonil KoA reduktaza (formira malonat semialdehid)

Malonil KoA reduktaza) je enzim sa sistematskim imenom malonat semialdehid:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju malonat semialdehid + KoA + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } malonil-KoA + NADPH + H + ...

                                               

Malonil-KoA O-metiltransferaza

Malonil-KoA O-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:malonil-KoA O-metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + malonil-KoA ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } S-adeno ...

                                               

Mandelonitrilna lijaza

Mandelonitrilna lijaza -oksinitrilaza, oksinitrilaza, D-oksinitrilaza, D-alfa-hidroksinitril lijaza, mandelonitril benzaldehid-lijaza, PaHNL, AtHNL, PhaMDL, -HNL, -PeHNL, -hidroksinitril lijaza, R-selektivna hidroksinitrilna lijaza, R-selektivna ...

                                               

Manganat

Manganat je jon MnO 4 2−, i manganat je svako jedinjenje koje sadrži MnO 4 2− grupu. Soli, kao što je kalijum manganat, su konjugovane baze hipotetične manganske kiseline, H 2 MnO 4. Manganatne soli su intermedijari u industrijskoj sintezi kaliju ...

                                               

Manozil-glikoprotein endo-beta-N-acetilglukozaminidaza

Manozil-glikoprotein endo-beta-N-acetilglukozaminidaza -N-acetilglukozaminidaza, manozil-glikoprotein 1.4-N-acetamidodezoksi-beta-D-glikohidrolaza, endoglikozidaza S, endo-N-acetil-beta-D-glukozaminidaza, endo-N-acetil-beta-glukozaminidaza, endo- ...

                                               

Marbofloksacin

Marbofloksacin je potentan antibiotik iz grupe fluorohinolona. On se koristi u veterinarskoj medicini pod trgovačkim imenima Marbocyl i Zeniquin. Formulacija marbofloksacina u kombinaciji sa klotrimazolom i deksametazonom je dostupna pod imenom A ...

                                               

Masna acil-KoA reduktaza (formira alkohol)

Masna acil-KoA reduktaza) je enzim sa sistematskim imenom dugolančani acil-KoA:NADPH reduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju dugolančani acil-KoA + 2 NADPH + 2 H + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } dugolančani alkohol + 2 N ...

                                               

Masna-kiselina peroksigenaza

Masna-kiselina peroksigenaza, P450 peroksigenaza, CYP152A1, P450BS, P450SPalfa) je enzim sa sistematskim imenom masna kiselina:hidroperoksid oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju masna kiselina + H 2 O 2 ⇌ {\displaystyl ...

                                               

Melatoninski receptor 1B

MT 2 protein je jedan od dve forme receptora sa visokim afinitetom za melatonin, primarni hormon epifize. On je integralni membranski protein koji je G protein spregnuti receptor, 7-transmembranski receptor. On je prisutan prvenstveno u retini i ...

                                               

Metanogenska homoakonitaza

Metanogenska homoakonitaza je enzim sa sistematskim imenom -2-hidroksibutan-1.2.4-trikarboksilat hidrolijaza -1-hidroksibutan-1.2.4-trikarboksilat). Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju R-2-hidroksibutan-1.2.4-trikarboksilat ⇌ {\displa ...

                                               

Metanol dehidrogenaza (citohrom c)

Metanol dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom metanol:citohrom c oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju primarni alkohol + 2 fericitohrom cL ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } aldehid + 2 ferocitohrom cL + 2 H ...