ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 770
                                               

Glicerol-1-fosfat dehidrogenaza (NAD(P)+)

Glicerol-1-fosfat dehidrogenaza +) je enzim sa sistematskim imenom sn-glicerol-1-fosfat:NAD + 2-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju sn-glicerol-1-fosfat + NADP+ ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } gliceron fosfat + ...

                                               

Glicerol-3-fosfat dehidrogenaza (NAD+)

Glicerol-3-fosfat dehidrogenaza, alfa-glicerol fosfat dehidrogenaza, alfa-glicerofosfat dehidrogenaza, glicerol 1-fosfat dehidrogenaza, glicerol fosfat dehidrogenaza, glicerofosfat dehidrogenaza, hidroglicerofosfat dehidrogenaza, L-alfa-glicerol ...

                                               

Gliceronfosfat O-aciltransferaza

Gliceron-fosfat O-aciltransferaza je enzim sa sistematskim imenom acil-KoA:gliceron-fosfat O-aciltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acil-KoA + gliceron fosfat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } KoA + acilgliceron fosf ...

                                               

Glicin oksidaza

Glicin oksidaza je enzim sa sistematskim imenom glicin:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju: glicin + H 2 O + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } glioksilat + NH 3 +H 2 O 2 sveukupna reakcija 1a glicin + ...

                                               

Glicin/sarkozin N-metiltransferaza

Glicin/sarkozin N-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:glicin N-metiltransferaza). Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + glicin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 2 S-adenoz ...

                                               

Glicin/sarkozin/dimetilglicin N-metiltransferaza

Glicin/sarkozin/dimetilglicin N-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:glicin N-metiltransferaza). Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 3 S-adenozil-L-metionin + glicin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoon ...

                                               

Glikogen(skrob) sintaza

Glikogen sintaza sintetaza, UDP-glukoza-glikogen glukoziltransferaza, UDP-glikogen sintaza, UDPG-glikogen sintetaza, UDPG-glikogen transglukozilaza, uridin difosfoglukoza-glikogen glukoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-glukoza:g ...

                                               

Glikogenin glukoziltransferaza

Glikogenin glukoziltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-glukoza:glikogenin alfa-D-glukoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-alfa-D-glukoza + glikogenin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } UDP + a ...

                                               

Glikolaldehid

Glikolaldehid je najmanji mogući molekul koji sadrži aldehidnu i hidroksilnu grupu. On je jedina moguća dioza, monosaharid sa dva atoma ugljenika, mada striktno gledano dioza nije saharid. On je najjednostavniji šećer.

                                               

Glikolipid 2-a-manoziltransferaza

Glikolipid 2-a-manoziltransferaza, At2G40190, gmd3, protein galaktomananske deficijencije 3, GDP-manoza:glikolipid 1.2-alfa-D-manoziltransferaza, glikolipid 2-alfa-manoziltransferaza, GDP-manoza:glikolipid 2-alfa-D-manoziltransferaza, GDP-Man:Man ...

                                               

Glikolipid 3-a-manoziltransferaza

Glikolipid 3-a-manoziltransferaza, glikolipid 3-alfa-manoziltransferaza, GDP-manoza:glikolipid 3-alfa-D-manoziltransferaza, GDP-Man:Man1GlcNAc2-PP-Dol alfa-1.3-manoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom GDP-D-manoza:D-Man-beta--D-GlcNAc- ...

                                               

Glikolipid 6-a-manoziltransferaza

Glikolipid 6-a-manoziltransferaza je enzim sa sistematskim imenom GDP-manoza:oligosaharid 6-alfa-D-manoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju Prenosi alfa-D-manozilni ostatak sa GDP-manoze na oligosaharid vezan za lipid, ...

                                               

Glikopeptidna alfa-N-acetilgalaktozaminidaza

Glikopeptidna alfa-N-acetilgalaktozaminidaza -L-serin mucinaminohidrolaza, endo-alfa-GalNAc-aza, glikopeptid alfa-N-acetilgalaktozaminidaza, D-galaktozil-N-acetil-alfa-D-galaktozamin D-galaktozil-N-acetil-galaktozaminohidrolaza) je enzim sa siste ...

                                               

Glikoprotein 2-b-D-ksiloziltransferaza

Glikoprotein 2-b-D-ksiloziltransferaza -alfa-D-manozil---alfa-D-manozil-)-beta-D-manozil--N-acetil-beta-D-glukozaminil--N-acetil-beta-D-glukozaminil}asparagin) 2-beta-D-ksiloziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-D-ksiloza:glikoprote ...

                                               

Glikoprotein 3-a-L-fukoziltransferaza

Glikoprotein 3-a-L-fukoziltransferaza -Asn-peptid) alfa1-> 3-fukoziltransferaza, GDP-L-fukoza:glikoprotein -alfa-D-manozil---alfa-D-manozil-)-beta-D-manozil--N-acetil-beta-D-glukozaminil--N-acetil-beta-D-glukozaminil}asparagin) 3-alfa-L-fukozi ...

                                               

Glikoprotein 6-a-L-fukoziltransferaza

Glikoprotein 6-a-L-fukoziltransferaza -alfa-D-manozil---alfa-D-manozil-)-beta-D-manozil--N-acetil-beta-D-glukozaminil--N-acetil-beta-D-glukozaminil}asparagin) 6-alfa-L-fukoziltransferaza, FucT) je enzim sa sistematskim imenom GDP-beta-L-fukoza:gl ...

                                               

Glikoprotein-fukozilgalaktozid a-N-acetilgalaktozaminiltransferaza

Glikoprotein-fukozilgalaktozid a-N-acetilgalaktozaminiltransferaza, UDP-GalNAc:Fucalfa1-> 2Galalfa1-> 3-N-acetilgalaktozaminiltransferaza, alfa-3-N-acetilgalaktozaminiltransferaza, supstance krvne grupe alfa-acetiltransferaza, acetilgalakto ...

                                               

Glikoprotein-N-acetilgalaktozamin 3-b-galaktoziltransferaza

Glikoprotein-N-acetilgalaktozamin 3-b-galaktoziltransferaza -galaktoziltransferaza, UDP-galaktoza:glikoprotein-N-acetil-D-galaktozamin 3-beta-D-galaktoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-galaktoza:glikoprotein-N-acetil-D-ga ...

                                               

Glikozilfosfatidilinozitolna diacilglicerol-lijaza

Glikozilfosfatidilinozitolna diacilglicerol-lijaza fosfatidilinozitol-specifična fosfolipaza C, GPI-PLC, GPI-specifična fosfolipaza C, VSG-lipaza, glikozil inozitol fosfolipid anchor-hidrolyzing enzim, glikozilfosfatidilinozitol-fosfolipaza C, gl ...

                                               

Glikoziltransferaza DesVII

Glikoziltransferaza DesVII je enzim sa sistematskim imenom dTDP-3-dimetilamino-3.4.6-tridezoksi-alfa-D-glukopiranoza:10-dezoksimetinolid 3-dimetilamino-4.6-didezoksi-alfa-D-glukoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju dTDP ...

                                               

Globozid a-N-acetilgalaktozaminiltransferaza

Globozid a-N-acetilgalaktozaminiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-D-galaktozamin:N-acetil-D-galaktozaminil--D-galaktozil--D-galaktozil--D-glukozil--keramid alfa-N-acetil-D-galaktozaminiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje s ...

                                               

Glukozaminilgalaktozilglukozilkeramid b-galaktoziltransferaza

Glukozaminilgalaktozilglukozilkeramid b-galaktoziltransferaza galaktoziltransferaza, UDP-galaktoza:N-acetil-D-glukozaminil--D-galaktozil--D-glukozilkeramid 3-beta-D-galaktoziltransferaza, UDP-galaktoza:N-acetil-beta-D-glukozaminil--beta-D-galakto ...

                                               

Glukozil-3-fosfogliceratna fosfataza

Glukozil-3-fosfogliceratna fosfataza je enzim sa sistematskim imenom alfa-D-glukozil-3-fosfo-D-glicerat fosfohidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2-O-alfa-D-glukopiranozil-3-fosfo-D-glicerat + H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightle ...

                                               

Glukozilglicerat sintaza

Glukozilglicerat sintaza) je enzim sa sistematskim imenom ADP-glukoza:D-glicerat 2-alfa-D-glukoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ADP-glukoza + D-glicerat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 2-O-alfa-D-glukopiranozi ...

                                               

Glukuronil-galaktozil-proteoglikan 4-a-N-acetilglukozaminiltransferaza

Glukuronil-galaktozil-proteoglikan 4-a-N-acetilglukozaminiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-D-glukozamin:beta-D-glukuronasil--beta-D-galaktozil--beta-D-galaktozil--beta-D-ksilosil-proteoglikan 4IV-alfa-N-acetil-D-glukozami ...

                                               

Glukuronilgalaktozilproteoglikan 4-b-N-acetilgalaktozaminiltransferaza

Glukuronilgalaktozilproteoglikan 4-b-N-acetilgalaktozaminiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-D-galaktozamin:D-glukuronil--beta-D-galaktozil-proteoglikan 4-beta-N-acetilgalaktozaminiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeć ...

                                               

Glukuronozil-N-acetilgalaktozaminil-proteoglikan 4-b-N-acetilgalaktozaminiltransferaza

Glukuronozil-N-acetilgalaktozaminil-proteoglikan 4-b-N-acetilgalaktozaminiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-D-galaktozamin:beta-D-glukuronazil--N-acetil-beta-D-galaktozaminil-proteoglikan 4-beta-N-acetilgalaktozaminiltrans ...

                                               

Glukuronozil-N-acetilglukozaminil-proteoglikan 4-a-N-acetilglukozaminiltransferaza

Glukuronozil-N-acetilglukozaminil-proteoglikan 4-a-N-acetilglukozaminiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-D-glukozamin:beta-D-glukuronazil--N-acetil-alfa-D-glukozaminil-proteoglikan 4-alfa-N-acetilglukozaminiltransferaza. Ov ...

                                               

Glutamat dehidrogenaza

Glutamat dehidrogenaza, glutamatna oksidoreduktaza, glutamatna kiselina dehidrogenaza, L-glutamatna dehidrogenaza, NAD + -zavisna glutamatna dehidrogenaza, NAD + -glutamatna dehidrogenaza, NAD + -vezana glutamatna dehidrogenaza, NAD + -vezana glu ...

                                               

Glutamat sintaza (feredoksin)

Glutamat sintaza) je enzim sa sistematskim imenom L-glutamat:feredoksin oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 L-glutamat + 2 oksidovani feredoksin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } L-glutamin + 2-oksoglutarat + 2 ...

                                               

Glutamat sintaza (NADPH)

Glutamat sintaza sintaza, L-glutamat sintaza, L-glutamat sintetaza, glutamatna sintetaza, NADPH-zavisna glutamatna sintaza, glutamin-ketoglutarinska aminotransferaza, NADPH-glutamatna sintaza, NADPH-vezana glutamatna sintaza, glutamin amid-2-okso ...

                                               

Glutamatna karboksipeptidaza II

Glutamatna karboksipeptidaza II, folatna hidrolaza, prostat-specifični membranski antigen, pteroilpoli-gama-glutamatna karboksipeptidaza, mikrozomalna gama-glutamilna karboksipeptidaza, pteroilpoliglutamatna hidrolaza, folilpoliglutamatna hidrola ...

                                               

Glutamin-fruktoza-6-fosfat transaminaza (izomerizacija)

Glutamin - fruktoza-6-fosfat transaminaza, glutamin-fruktoza-6-fosfatna transaminaza, D-fruktoza-6-fosfatna amidotransferaza, glukozaminfosfatna izomeraza, glukozamin 6-fosfatna sintaza, GlcN6P sintaza) je enzim sa sistematskim imenom L-glutamin: ...

                                               

Glutaril-7-aminocefalosporansko-kiselinska acilaza

Glutaril-7-aminocefalosporansko-kiselinska acilaza cefalosporansko kiselinska acilaza, cefalosporin C acilaza, glutaril-7-ACA acilaza, CA, GCA, GA, cefalosporinska acilaza, glutaril-7-aminocefalosporanska kiselinskaa acilaza, GL-7-ACA acilaza) je ...

                                               

Glutaril-KoA dehidrogenaza

Glutaril-KoA dehidrogenaza 2.3-oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim imenom glutaril-KoA:elektron-transfer flavoprotein 2.3-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju glutaril-KoA + elektron-transfer flavoprotein ⇌ {\dis ...

                                               

Glutaril-KoA dehidrogenaza (non-dekarboksilacija)

Glutaril-KoA dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom glutaril-KoA:akceptor 2.3-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju glutaril-KoA + akceptor ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } E-glutakonil-KoA + redukovani akc ...

                                               

Glutarna kiselina

Glutarna kiselina je organsko jedinjenje sa formulom C 3 H 6 2. Mada su srodne linearne dikarboksilne kiseline adipinska i sukcinska kiselina rastvorne u vodi sa samo par procenata na sobnoj temperaturi, rastvorljivost u vodi glutarne kiseline je ...

                                               

Glutation amid reduktaza

Glutation amid reduktaza je enzim sa sistematskim imenom glutation amid:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 glutation amid + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } glutation amid disulfid + NADH + H + Ova ...

                                               

Glutation-disulfid reduktaza

Glutation-disulfid reduktaza, NADPH-glutationska reduktaza, GSH reduktaza, GSSG reduktaza, NADPH-GSSG reduktaza, glutationska S-reduktaza, NADPH:oksidovani-glutation oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim imenom glutation:NADP + oksidoreduktaz ...

                                               

Halkon 4-O-glukoziltransferaza

Halkon 4-O-glukoziltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-glukoza:2.4.4.6-tetrahidroksihalkon 4-O-beta-D-glukoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 UDP-alfa-D-glukoza + 2.4.4.6-tetrahidroksihalkon ⇌ {\d ...

                                               

HBG2

Gama globin geni HBG1 i HBG2, ovaj gen su normalno izraženi u fetalnoj jetri, slezini i koštanoj srži. Dva gama lanca zajedno sa dva alfa lanca sačinjavaju fetalni hemoglobin HbF koji se normalno zamenjuje hemoglobinom odraslih osoba HbA nakon po ...

                                               

Heksaprenildihidroksibenzoat metiltransferaza

Heksaprenildihidroksibenzoat metiltransferaza, Coq3 O-metiltransferaza, DHHB O-metiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:3.4-dihidroksi-5-sve-trans-poliprenilbenzoat 3-O-metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeć ...

                                               

Heterotrimerni G protein

Heterotrimerni G proteini su za membranu vezani G proteini. Oni se ponekad nazivaju "veliki" G proteini. Ovi proteini su aktivirani G protein-spregnutim receptorima. Oni se sastoje od alfa, beta i gama podjedinica. Dve zadnje se nazivaju beta-gam ...

                                               

Hidroksilamin dehidrogenaza

Hidroksilamin dehidrogenaza, hidroksilamin oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim imenom hidroksilamin:fericitohrom-c oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 hidroksilamin + H 2 O + 2 fericitohrom c ⇌ {\displaystyle ...

                                               

Hidroksimetilglutaril-KoA reduktaza (NADPH)

Hidroksimetilglutaril-KoA reduktaza, 3-hidroksi-3-metilglutaril-KoA reduktaza, beta-hidroksi-beta-metilglutaril koenzim A reduktaza, hidroksimetilglutaril KoA reduktaza, S-3-hidroksi-3-metilglutaril-KoA reduktaza, NADPH-hidroksimetilglutaril-KoA ...

                                               

Hidrolaza nezasićenog hondroitinskog disaharida

Hidrolaza nezasićenog hondroitinskog disaharida je enzim sa sistematskim imenom beta-D-4-dezoksi-Delta4-GlcAp--beta-D-GalNAc6S hidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju beta-D-4-dezoksi-Delta4-GlcAp-1-> 3-beta-D-GalNAc6S + H 2 ...

                                               

Hidroperoksidna dehidrataza

Hidroperoksidna dehidrataza --hidroperoksioktadeka-9.11.14-trienoat 12.13-hidrolijaza, --hidroperoksioktadeka-9.11.14-trienoat 12.13-hidrolijaza --12.13-epoksioktadeka-9.11-dienoat), alen oksidna sintaza, AOS) je enzim sa sistematskim imenom --hi ...

                                               

Hinat/šikimat dehidrogenaza

Hinat/šikimat dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom L-hinat:NAD + 3-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 L-hinat + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 3-dehidrohinat + NADPH + H + 2 šikimat + NADP + ...

                                               

Histaminski H1 receptor

H 1 receptor je histaminski receptor iz familije rodopsinu sličnih G protein spregnutih receptora. Ovaj receptor, koji aktivira biogeni amin histamin, je izražen širom tela, u glatkim mišićima, vaskularnim endotelnim ćelijama, u srcu, i u central ...

                                               

Hlorofil(id) b reduktaza

Hlorofil b reduktaza je enzim sa sistematskim imenom 71-hidroksihlorofillid-a:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 71-hidroksihlorofilid a + NADP+ ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } hlorofilid b + NADPH + H + ...