ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 767
                                               

Beta-karoten 3-hidroksilaza

Beta-karoten 3-hidroksilaza je enzim sa sistematskim imenom beta-karoten,NADH:kiseonik 3-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju beta-karoten + 2 NADH + 2 H + + 2 O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } zeaksantin + 2 N ...

                                               

Beta-porfiranaza

Beta-porfiranaza je enzim sa sistematskim imenom porfiran beta-D-galaktopiranoza--alfa-L-galaktopiranoza-6-sulfat 4-glikanohidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju hidroliza beta-D-galaktopiranoza-1-> 4-alfa-L-galaktopiranoza ...

                                               

Betain reduktaza

Betain reduktaza) je enzim sa sistematskim imenom acetil-fosfat trimetilamin:tioredoksin disulfid oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acetil fosfat + trimetilamin + tioredoksin disulfid + H 2 O ⇌ {\displaystyle \right ...

                                               

Betain-aldehid dehidrogenaza

Betain-aldehid dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom betain-aldehid:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju betainski aldehid + NAD + +H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } betain + NADH + 2 H + Kod mn ...

                                               

Bifenil 2.3-dioksigenaza

Bifenil 2.3-dioksigenaza je enzim sa sistematskim imenom bifenil,NADH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju bifenil + NADH + H + + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 1S,2R-3-fenilcikloheksa-3.5-dien-1.2- ...

                                               

Bifenilindanon A

Bifenilindanon A je istraživački agens koji deluje kao potentni i selektivni pozitivni alosterni modulator za grupu II metabotropnih glutamatnih receptora podtipa mGluR2. U životinjskim ispitivanjima je pokazano da ima anksiolitičko i antipsihoti ...

                                               

Bifeprunoks

Bifeprunoks je atipični antipsihotik. On zajedno sa SLV313, aripiprazolom, i SSR-181507 poseduje kombinaciju minimalnog agonizma za D 2 receptor i 5-HT agonizma. Mehanizam dejstva bifeprunoksa se razlikuje od konvencionalnih tipičnih i atipičnih ...

                                               

Biflaviolin sintaza

Biflaviolin sintaza je enzim sa sistematskim imenom flaviolin,NADPH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 2 flaviolin + NADPH + H + + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 3.3-biflaviolin + NADP + + 2H 2 ...

                                               

Bis(5-nukleozil) tetrafosfataza (simetrična)

Bis tetrafosfataza, dinukleozidtetrafosfataza, simetrična diadenozin tetrafosfatna hidrolaza, adenozin tetrafosfatna fosfodiesteraza, Ap4A hidrolaza, bis tetrafosfataza, diadenozin tetrafosfatna hidrolaza, diadenozin polifosfatna hidrolaza, diade ...

                                               

Bis(5-nukleozil)-tetrafosfataza (asimetrična)

Bis-tetrafosfataza -tetrafosfataza, bis-tetrafosfataza, diguanozintetrafosfataza, dinukleozidtetrafosfataza, diadenozin P1,P4-tetrafosfataza, dinukleozidna tetrafosfataza, 1-P,4-P-bis-tetrafosfatna nukleotidohidrolaza) je enzim sa sistematskim im ...

                                               

Botriokocen C-metiltransferaza

Botriokocen C-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:botriokocen C-metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + C 30 botriokocen ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } ...

                                               

Bronhokonstrikcija

Bronhokonstrikcija, bronhospazam, bronhospazmodični sindrom - patološko je stanje izazvano oštećenjem prohodnosti bronhija. Povezano je u većini slučajeva sa iznenadnim, reverzibilnim sužavanjem bronhija ili vazdušnih puteva u plućima, usled zate ...

                                               

Butirat-KoA ligaza

Butirat-KoA ligaza, acil-altivirajući enzim, masno kiselinska elongaza, masno kiselinski aktivirajući enzim, masna acil koenzim A sintetaza, sintetaza acil-KoA srednje dužine lanca, butiril-koenzim A sintetaza, L--3-hidroksibutiril KoA ligaza, si ...

                                               

BZIP domen

bZIP domen je prisutan u mnogim eukariotskim proteinima koji vezuju DNK. Jedan deo domena sadrži region koji posreduje za sekvencu specifično DNK vezivanje i leucinski zatvarač koji je neophodan da bi se držala zajedno dva DNK vezujuća regiona. D ...

                                               

C-Raf

RAF proto-onkogena serin/treoninska proteinska kinaza je enzim koji je kod ljudi kodiran RAF1 genom. c-Raf protein funkcioniše u MAPK/ERK signal putu kao deo kaskade proteinskih kinaza. c-Raf je član familije Raf kinaza koje su serin/treonin-spec ...

                                               

CCA tRNK nukleotidiltransferaza

CCA tRNK nukleotidiltransferaza:tRNK nukleotidiltransferaza, transfer ribonukleat adenililtransferaza, transfer ribonukleat adeniltransferaza, transfer RNK adenililtransferaza, transfer ribonukleat nukleotidiltransferaza, ATP:tRNK nukleotidiltran ...

                                               

Celobioza dehidrogenaza (akceptor)

Celobioza dehidrogenaza 1-oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim imenom celobioza:akceptor 1-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju celobioza + akceptor ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } celobiono-1.5-lakton + red ...

                                               

Cijanohidrin b-glukoziltransferaza

Cijanohidrin b-glukoziltransferaza -4-hidroksimandelonitrilna beta-D-glukoziltransferaza, UGT85B1, UDP-glukoza:p-hidroksimandelonitril-O-glukoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-D-glukoza:-4-hidroksimandelonitril beta-D-glukoziltr ...

                                               

Ciklazocin

Ciklazocin je mešoviti opioidni agonist/antagonist. On je srodan sa dezocinom, pentazocinom i fenazocinom. Ova familija opioidnih lekova se naziva benzomorfanima ili benzazocinima.

                                               

Ciklični-guanilat-specifična fosfodiestaraza

Ciklični-guanilat-specifična fosfodiestaraza diguanilatna fosfodiesteraza, c-di-GMP-specifična fosfodiesteraza, c-di-GMP fosfodiesteraza, fosfodiesteraza, fosfodiesteraza A1, PDEA1, VieA) je enzim sa sistematskim imenom ciklična bisdiguanilat 3-g ...

                                               

Cinkov prst nukleaza

Cinkov prst nukleaze su veštački restrikcioni enzimi formirani fuzijom DNK vezujućeg cinkov prst domena sa domenom presecanja DNK. Cinkov prst domeni se mogu dizajnirati za prepoznavanje željene DNK sekvence. To omogućava ovim nukleazama da operi ...

                                               

Cistationin g-sintaza

Cistationin g-sintaza, O-sukcinilhomoserin -lijaza, homoserin O-transsukcinilaza, O-sukcinilhomoserin sintaza, O-sukcinilhomoserin sintetaza, cistationinska sintaza, cistationinska sintetaza, homoserinska transsukcinilaza, 4-O-sukcinil-L-homoseri ...

                                               

Cistein sintaza

Cistein sintaza -lijaza, O-acetilserin -lijaza A, O-acetilserin sulfhidrilaza, O3-acetil-L-serin acetat-lijaza, acetilserin sulfhidrilaza, cistein sintetaza, S-sulfocistein sintaza, 3-O-acetil-L-serin:vodonik-sulfid 2-amino-2-karboksietiltransfer ...

                                               

Cistin

Cistin je dimerna aminokiselina formirana oksidacijom dva ostatka cisteina koja su kovalentno vezana disulfidnom vezom. Ovo organosumporno jedinjenje ima formulu CO 2 H) 2. Cistin je beli prah, koji se topi na 247-249 °C. Otkrio ga je 1810 Vilija ...

                                               

Citrat (Si)-sintaza

Citrat -sintaza -limunska sintaza, citrat kondenzujući enzim, citrat oksaloacetatna lijaza -CH2COO--> acetil-KoA), citrat oksaloacetatna lijaza, KoA-acetilacija, citratna sintaza, citratna sintetaza, citrik sintaza, citratni kondenzujući enzim ...

                                               

Crveni hlorofil katabolit reduktaza

Crveni hlorofil katabolit reduktaza je enzim sa sistematskim imenom primarni fluorscentni hlorofilni katabolit:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju primarni fluorscent hlorofil katabolit + NADP + ⇌ {\displaystyl ...

                                               

CXCL2

CXCL2, hemokin ligand 2, je mali citokin koji pripada CXC hemokin familiji. Os se takode zove makrofagni inflamatorni protein 2-alfa, rast-regulisani protein beta i Gro onkogen-2. CXCL2 is 90% identičan u aminokiselinskoj sekvenci sa hemokinom, C ...

                                               

CXCL14

CXCL14, hemokin ligand 14, je mali citokin iz CXC hemokin familije koji je takode poznat kao BRAK. Kompletno formiran CXCL14 sadrži mnoge konzervirane osobine CXC hemokin potfamilije ali postoje i razlike, kao što su kraći N-terminus i pet dodatn ...

                                               

D-alanin-poli(fosforibitol) ligaza

D-alanin-poli ligaza sintetaza, D-alanin: membransko akceptorska ligaza, D-alanin-D-alanil nosilac proteinska ligaza, D-alanin-membranska akceptorska ligaza, D-alanin-aktivirajući enzim) je enzim sa sistematskim imenom D-alanin:poli ligaza. Ovaj ...

                                               

D-arabinitol dehidrogenaza (NADP+)

D-arabinitol dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom D-arabinitol:NADP+ oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 D-arabinitol + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } D-ksiluloza + NADPH + H + 2 D-arabinitol ...

                                               

D-arabinono-1.4-lakton oksidaza

D-arabinono-1.4-lakton oksidaza je enzim sa sistematskim imenom D-arabinono-1.4-lakton:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju D-arabinono-1.4-lakton + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } dehidro-D-arabinon ...

                                               

D-Man-alfa-(1-3)-D-Glc-beta-(1-4)-D-Glc-alfa-1-difosfoundekaprenol 2-beta-glukuroniltransferaza

D-Man-alfa--D-Glc-beta--D-Glc-alfa-1-difosfoundekaprenol 2-beta-glukuroniltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-glukuronat:D-Man-alfa--D-Glc-beta--D-Glc-alfa-1-difosfo-ditrans,oktacis-undekaprenol beta-1.2-glukuroniltransferaza. Ovaj en ...

                                               

D-treo-aldoza 1-dehidrogenaza

D-treo-aldoza 1-dehidrogenaza -aldozna dehidrogenaza, dehidrogenaza, L-fukoza, L-fukoza dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom D-treo-aldoza:NAD + 1-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju D-treo-aldoza + NAD + ⇌ ...

                                               

Dapson

Dapson je farmakološka supstanca najčešće korišćena u kombinaciji sa rifampicinom i klofaziminom kao multi-lek terapija za tretiranje Mycobacterium leprae infekcije. On se isto tako koristi za tretiranje Pneumocystis carinii pneumonije koju uzrok ...

                                               

Dekaprenilfosfo-beta-D-eritro-pentofuranozid-2-uloza 2-reduktaza

Dekaprenilfosfo-beta-D-eritro-pentofuranozid-2-uloza 2-reduktaza je enzim sa sistematskim imenom trans,oktacis-dekaprenilfosfo-beta-D-arabinofuranoza:NAD + 2-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju trans,oktacis-dekapreni ...

                                               

Dekaprenilfosfo-beta-D-ribofuranoza 2-oksidaza

Dekaprenilfosfo-beta-D-ribofuranoza 2-oksidaza je enzim sa sistematskim imenom trans,oktacis-dekaprenilfosfo-beta-D-ribofuranoza:FAD 2-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju trans,octacis-dekaprenilfosfo-beta-D-ribofuran ...

                                               

Delfinidin 3.5-O-glukoziltransferaza

Delfinidin 3.5-O-glukoziltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-glukoza:delphinidin 3-O--beta-D-glukozid 3-O-glukoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 UDP-glukoza + delfinidin 3-O-6 -O-malonil-beta-D-glukozid ...

                                               

Delta12-masna-kiselina desaturaza

Delta12-masna-kiselina desaturaza -desaturaza, oleoil-KoA Delta12 desaturaza, Delta12 desaturaza, Delta12-desaturaza) je enzim sa sistematskim imenom acil-KoA,vodonik donor:kiseonik Delta12-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku ...

                                               

Demetilsferoiden O-metiltransferaza

Demetilsferoiden O-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:demetilsferoiden O-metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + demetilsferoiden ⇌ {\displaystyle \rightlefthar ...

                                               

Di-trans,poli-cis-dekaprenilcistransferaza

Di-trans,poli-cis-dekaprenilcistransferaza je enzim sa sistematskim imenom -farnezil-difosfat:izopentenil-difosfat cistransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2E,6E-farnezil difosfat + 8 izopentenil difosfat ⇌ {\displaystyle \ ...

                                               

Diacetil reduktaza (formira (R)-acetoin)

Diacetil reduktaza -acetoin) -acetoinska dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom -acetoin:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju R-acetoin + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } diacetil + NADH + H + ...

                                               

Diacetil reduktaza (formira (S)-acetoin)

Diacetil reduktaza -acetoin) -acetoinska dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom -acetoin:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-acetoin + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } diacetil + NADH + H + ...

                                               

Difosfat-fruktoza-6-fosfat 1-fosfotransferaza

Difosfat - fruktoza-6-fosfat 1-fosfotransferaza, pirofosfat-fruktoza 6-fosfat 1-fosfotransferaza, neorganski pirofosfat-zavisna fosfofruktokinaza, neorganski pirofosfat-fosfofruktokinaza, pirofosfat-zavisna fosfofrukto-1-kinaza, pirofosfat-frukto ...

                                               

Digalaktozildiacilglicerol sintaza

Digalaktozildiacilglicerol sintaza -1.2-diacil-sn-glicerol 6-alfa-galaktoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-galaktoza:3--1.2-diacil-sn-glicerol 6-alfa-galaktoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ...

                                               

Diglukozil diacilglicerol sintaza

Diglukozil diacilglicerol sintaza glukoziltransferaza, MGlcDAG glukoziltransferaza, DGlcDAG sintaza, UDP-glukoza:1.2-diacil-3-O--sn-glicerol glukoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-glukoza:1.2-diacil-3-O--sn-glicerol 2-glukoziltr ...

                                               

Dihidrobenzofenantridin oksidaza

Dihidrobenzofenantridin oksidaza je enzim sa sistematskim imenom dihidrobenzofenantridin:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju: 1 dihidrosanguinarin + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } sanguinarin + H 2 ...

                                               

Dihidrofolatna sintaza

Dihidrofolatna sintaza, dihidrofolatna sintetaza-folilpoliglutamatna sintetaza, folilpoli- sintetaza-dihidrofolat sintaza, FHFS, FHFS/FPGS, dihidropteroat:L-glutamat ligaza, DHFS) je enzim sa sistematskim imenom 7.8-dihidropteroat:L-glutamat liga ...

                                               

Dihidrokaempferol 4-reduktaza

Dihidrokaempferol 4-reduktaza je enzim sa sistematskim imenom cis-3.4-leuopelargonidin:NADP + 4-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju cis-3.4-leukopelargonidin + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } +-dihidrokem ...

                                               

Dihidrolipoil dehidrogenaza

Dihidrolipoil dehidrogenaza, lipoamidna oksidoreduktaza, lipoamidna reduktaza, lipoamidna reduktaza, lipoatna dehidrogenaza, lipoinsko kiselinska dehidrogenaza, lipoilna dehidrogenaza, protein-6-N-lizin:NAD + oksidoreduktaza) je enzim sa sistemat ...

                                               

Dihidrolipoilizin-ostatak acetiltransferaza

Dihidrolipoilizin-ostatak acetiltransferaza lizin S-acetiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom acetil-KoA:enzim N6-lizin S-acetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acetil-KoA + enzim N 6 -dihidrolipoillizin ⇌ {\d ...