ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 464
                                               

Либерално-демократска партија (Србија)

Основана је 5. новембра 2005. године у Београду. За првог председника странке изабран је Чедомир Јовановић, бивши потпредседник Владе Србије и Демократске странке. За чланове председништва на оснивачкој скупштини изабрани су Ненад Прокић, Никола ...

                                               

Републиканска странка (Србија)

Републиканска странка је ванпарламетарна политичка странка у Републици Србији, регистрована као странка која заступа мађарску националну мањину. Председник странке је Никола Сандуловић. Како сам тврди Никола Сандуловић био је блиски сарадник поко ...

                                               

Самостална либерална странка

Самостална либерална странка је основана 27. јануара 2006. године у Грачаници. Први пут су учествовали на парламентарним изборима 2007. године када су совојили 3 места у скупштини. На парламентарним изборима на Косову, који су одржани 12. децембр ...

                                               

Хрватска народна странка - либерални демократи

Хрватска народна странка - либерални демократи је лијева либерална парламентарна странка у Хрватској. У Хрватском сабору тренутно има 14 саборских заступника. Хрватска народна странка - либерални демократи ХНС основана је 1990. године према начел ...

                                               

Хрватска социјално-либерална странка

Хрватска социјално-либерална странка или ХСЛС је политичка странка центра која дјелује у Хрватској. ХСЛС је пуноправна чланица Либералне интернационале и Савеза либерала и демократа за Европу. ХСЛС је политичка странка центра којој је исходиште ч ...

                                               

Црногорска партија (Србија)

Црногорска партија основана је 18. фебруара 2008. године у Новом Саду. Настала је уједињењем странака либералне политичке оријентације. Црногорска партија је регистрована мањинска партија црногорске националне мањине, односно етничких Црногораца ...

                                               

Либертаријанска странка (САД)

Либертаријанска странка је политичка странка у Сједињеним Америчким Државама која промовише грађанске слободе, политику против интервенционизма, лесе фер и ограничавање улоге владе. Идеја за оснивање странке је настала августа 1971. године на сас ...

                                               

Уставни суд Републике Србије

Уставни суд, као самостални републички орган са основном функцијом заштите уставности и законитости, установљен је Уставом Социјалистичке Републике Србије од 9. априла 1963. године. Надлежност и поступак пред Уставним судом и правна дејства његов ...

                                               

Декрет о земљи

Декрет о земљи усвојен је на Другом конгресу радничких и сељачких депутаната, 8. новембра 1917. године. Аутор Декрета о земљи је Владимир Лењин.

                                               

Ауторско дело

Ауторско дело је оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине ...

                                               

Грип сајт

Грип сајт тип је вебсајта чија примарна сврха је критиковање појава као што су: корпорација, деловања заједница, поступци органа Владе или политичких тела. Ови сајтови су такође познати под енглеским називима "complaint" или "sucks" сајтови. Ови ...

                                               

Zaštita od kopiranja

Zaštita od kopiranja, poznata i kao zaštita sadržaja ili prevencija kopiranja, je tehnologija za sprečavanje neautorizovanog umnožavanja softvera, filmova, muzike i ostalih medija zaštićenih autorskim pravima.

                                               

Сродна права

Сродна права су права која имају свој посебан предмет заштите који је углавном везан уз ауторска дела. С обзиром на сличан предмет заштите називају се и ауторском праву сродна права или само сродна права. С обзиром на близину ауторском праву нази ...

                                               

Стваралачко дело

Стваралачко дело је испољавање стваралачких напора, као што су уметничко дело, књижевност, музика, слика и софтвер. Стваралачка дела имају заједнички степен произвољности, тако да је невероватно да двоје људи независно креирају исто дело. Стварал ...

                                               

Услови лиценцирања

ОпенСтреетМап подаци су првобитно објављени под Креативна заједница лиценцом отвореног садржаја са намером да промовише бесплатно коришћење и дистрибуцију података. У септембру 2012. године, лиценца је промењена у Лиценцирана отворена база подата ...

                                               

Ugovor o izradi softvera

Prilikom naručivanja izrade personalizovanog softvera, naručilac i izvodač potpisuju posebnu vrstu Ugovora o delu - Ugovor o autorskom delu, za koji važe odredbe zakona kojima se ureduju obligacioni odnosi i odredbe propisa o zaštiti autorskih pr ...

                                               

Nedostojnost za nasledivanje

Nedostojnost za nasledivanje je ustanova naslednog prava čijim nastupanjem odredeno lice po sili zakona gubi pravo na nasledivanje. Za razliku od nesposobnosti za nasledivanje ovde se gubitak mogućnosti za nasledivanje vezuje za krivicu lica. Ned ...

                                               

Поредак наслеђивања српског и југословенског трона

Краљевина Србија укинута је 1. децембра 1918. када је проглашена краљевина Срба,Хрвата и Словенаца, касније краљевина Југославија од 3. октобра 1929. која је постојала до 29. новембра 1945. године. Породичним правилником из 1930. године који је ј ...

                                               

Fideikomisarna supstitucija

Fideikomisarna supstitucija, ili zavetina), predstavlja ustanovu naslednog prava kod koje se postavlja naslednik nasledniku, to jest pravo na naslede mogu steći dva ili više lica jedno iza drugog.

                                               

Фикција о насцитурусу

Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur што значи: "зачето дете сматра се већ рођеним ако је то у његовом најбољем интересу", јесте најпознатија фикција која постоји у праву, a развили су је Римљани како би ускладили свој ...

                                               

Облигационо право

Облигационо право је грана у општем систему позитивног права, и чини га скуп правних норми којима се регулишу облигациони односи. Оно представља један део грађанског права који је посвећен правном регулисању промета вредности, за разлику од други ...

                                               

Аванс

Аванс је сума новца или друга заменљива ствар, коју једна страна предаје другој у тренутку закључења уговора, као делимично испуњење обавезе из уговора унапред, пре доспелости те уговорне обавезе. У пракси аванс најчешће даје наручилац посленику ...

                                               

Viša sila

Viša sila ili na latinskom vis major je pravni pojam koji se odnosi na neki spoljašnji dogadaj koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Postoji nekoliko teorija o višoj sili. Po objektivnoj teoriji viša sila je dogadaj koji izlazi iz ...

                                               

Застарелост (облигационо право)

Застарелост је правни институт присутан у више грана права, а означава застаревање, односно нестанак или неутуживост одређеног права услед некоришћења од стране титулара. Застарелост је од великог значаја и у облигационом праву.

                                               

Капара

Капара је сума новца или одређена количина заменљивих ствари које дужник даје повериоцу у циљу обезбеђења испуњења своје обавезе. Предвиђена имовинска вредност се предаје унапред, пре извршења обавезе, за разлику од уговорне казне код које се дуж ...

                                               

Кауција

Кауција је институт облигационог права који се може дефинисати као реално средство обезбеђења дугова које увек гласи на одређени новчани износ. По овоме се она разликује од залога и хипотека, које су реална средства обезбеђења дугова које гласе н ...

                                               

Конвалидација

Конвалидација представља накнадно оснажење неважећег правног посла, односно рушљивог уговора. До ње може доћи на неколико начина: Конвалидација услед протека времена: Време утиче на накнадно оснажење рушљивог уговора тако што се пропусте рокови з ...

                                               

Конверзија (облигационо право)

Конверзија представља претварање ништавог уговора, у други, пуноважан, у оквиру намере коју су имали уговорници, када су закључивали уговор. ЗОО: Кад ништав уговор испуњава услове за пуноважност неког другог уговора онда ће међу уговарачима важит ...

                                               

Krivica

Krivica ili vinost je pravna kategorija. U gradanskom pravu ce cijeni strože nego u krivičnom. Naš Zakon ne daje definiciju krivice. On polazi od toga da krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom. Ipak, može se zak ...

                                               

Одговорност за штету коју проузрокује дете

Одговорност за штету коју проузрокује дете представља умањење нечије имовине и спречавање њеног повећања, као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха од стране детета. Штета која је настала таквим случајем може бити имовинска од ...

                                               

Одустаница

Одустаница представља средство обезбеђења испуњења уговорне обавезе. Под одустаницом се подразумева одређена сума новца или нека друга ствар коју једна уговорна страна обећава да ће дати другој уколико се одлучи да одустане од уговора, али то пра ...

                                               

Отпуштање дуга

Отпуштање дуга је доброчин уговор између повериоца и дужника којим се постиже сагласност да ће престати дужникова обавеза у целости или делимично. У овом случају облигација престаје кад поверилац изјави дужнику да неће тражити њено испуњење, а ду ...

                                               

Поверилачка доцња

Поверилачка доцња представља случај да поверилац пада у доцњу када без основаног разлога одбије пријем испуњена од стране дужника или га својим понашањем спречава да испуни обавезу.

                                               

Пренов

Пренов или новација је начин престанка постојеће обавезе, путем споразума повериоца и дужника, да је замене новом обавезом, та нова обавеза треба да има различит предмет или основ у односу на раније постојећу обавезу. Ово је веома стара установа ...

                                               

Преузимање дуга

Преузимање дуга је уговор који закључују дужник и треће лице о томе да убудуће то треће лице буде дужник, да ступи на место дужника у облигацији. Неопходан услов да би уговор о преузимању дуга произвео правна дејства је пристанак повериоца. О зак ...

                                               

Преузимање испуњења

Преузимање испуњења је уговор који закључују дужник и треће лице, којим се трећи обавезује дужнику да ће испунити његову обавезу према повериоцу. Преузималац има обавезу само према дужнику. Овај уговор не производи правно дејство према повериоцу. ...

                                               

Приговор неиспуњеног уговора

Приговор неиспуњеног уговора обезбеђује право једне стране у уговору да испуни своју обавезу тек пошто је друга страна већ испунила своју или је спремна и способна да је испуни. Уколико једна страна захтева испуњавање обавезе а своју већ није исп ...

                                               

Признаница

Признаница је писмена исправа којом поверилац потврђује да је примио исплату којом је његова тражбина намирена. Њу може издати и пословно неспособно лице јер она није правни посао већ доказ о одређеној чињеници. Лице које изврши своју обавезу пот ...

                                               

Приступање дугу

Уговор о приступању дугу је начелно уговор између повериоца и трећег лица. Тим уговором се то лице обавезује према повериоцу да ће испунити његово потраживање од дужника, те на тај начин такође прихвата обавезу. Овим се уговором не мења садржина ...

                                               

Стицање без основа

Стицање без основа постоји када неко чинидбом или на други начин стекне нешто што му по праву не припада. Стицање без основа или како се још назива правно неосновано обогаћење је посебан извор облигација, мањег значаја и обухватности него уговор ...

                                               

Тумачење уговора

Уколико садржина одређене норме у уговору постане спорна међу странама уговорницама, јавља се потреба да се њено значење разјасни, тј. да дође до тумачења уговора. Ово значи да уколико међу странама постоји сагласност, макар је ознака предмета у ...

                                               

Уговор на даљину

Уговор на даљину јесте онај уговор који се закључује између трговца и потрошача употребом једног или више средстава комуникације на даљину. Средство комуникације може бити мобилни телефон, ПДА уређај, интернет, web камера итд. Циљ тог средства ко ...

                                               

Уговор о алотману

Уговор о алотману је уговор којим се угоститељ обавезује да у току одређеног времена туристичкој агенцији стави на располагање одређени број лежаја у одређеном објекту, пружи угоститељске услуге лицима које упути агенција и за то јој плати одређе ...

                                               

Фиктивни уговор

Фиктивни уговор је привидни уговор који не може да производи правна дејства. Привидан је онај уговор који није закључен као сагласност воља уговорних страна, него је настао као сагласност воље уговорних страна да се само створи привид о закључењу ...

                                               

Форма уговора

Форма је начин изражавања садржине уговора, кроз унапред предвиђене спољне, видљиве знаке, преко којих треба да се манифестује воља. Закон може да пропише форму уговора као један од услова за закључење уговора или странке својом вољом то исто мог ...

                                               

Šteta

Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja, kao i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugom licu.

                                               

Aleatorni ugovori

Aleatorni ugovori su vrsta ugovora kod kojih u momentu njihovog zaključenja nije poznata visina i uzajamni odnos prestacija, to jest ne zna se tačno ko šta prima i šta ko duguje.Za razliku od komutativnih ugovora kod aleatornih ugovora u trenutku ...

                                               

Dužnička docnja

Dužnička docnja predstavlja situaciju u kojoj se nalazi dužnik od trenutka kada zadocni sa ispunjenjem obaveze pa sve do gašenja obaveze ispunjenjem ili prestankom obaveze.

                                               

Jednostrana izjava volje

Jednostrana izjava volje je izvor obligacija prihvaćen u našem pravu, ali nije u svim. I u našem pravu nije svaka jednostrana izjava volje, već imamo samo tri slučaja medu živima: neopoziva ponuda do prihvatanja javno obećanje nagrade izdavanje h ...

                                               

Naknada štete

Odgovornost za prouzrokovanu štetu svodi se na obavezu naknade. Naknada je zapravo smisao sankcije za prouzrokovanu štetu. Naknada štete nije kazna što se vidi i u odredivanju njene visine koja je proporcionalna šteti - pravilo o potpunoj ili int ...